Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 1)

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE

Starość Dawida

1
Z biegiem czasu sędziwy Dawid tak się posunął w latach, że nie mógł się
rozgrzać, choć okrywano go kocami.
2
Wówczas powiedzieli mu jego słudzy:
“Trzeba, aby wyszukano panu memu, królowi, młodą dziewicę, a ona będzie przy
królu czuwać i mieć o niego staranie. I będzie spała na twym łonie, a przez
to ogrzewała pana mego, króla”.
3
Szukano więc pięknej dziewczyny w całym
kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono Szunemitkę Abiszag i przyprowadzono
ją do króla.
4
Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. Choć miała staranie o
króla i obsługiwała go, król się do niej nie zbliżył.

Spisek Adoniasza, udaremniony przez proroka Natana

5
Wtedy Adoniasz, syn Chaggity, zaczął się wynosić, mówiąc: “Ja będę
królować”. – Dlatego zaopatrzył się w rydwan, jezdnych i pięćdziesięciu
gońców, którzy go poprzedzali.
6
Ojciec zaś jego nigdy go nie karcił,
mówiąc: “Czemużeś tak uczynił?”, gdyż był on nadzwyczajnej urody, a matka
urodziła go po Absalomie.
7
Adoniasz namówił Joaba, syna Serui, i kapłana
Abiatara, aby mu pomagali.
8
Ale kapłan Sadok i Benajasz, syn Jojady, prorok
Natan oraz Szimei i Rei, jak też bohaterowie Dawida, nie sprzyjali
Adoniaszowi.
9
Potem Adoniasz zabił na ofiarę owce, woły i tuczne cielce
przy kamieniu Zochelet u źródła Rogel i zaprosił wszystkich swych braci,
synów królewskich, oraz wszystkich ludzi z Judy, sługi króla.
10
Lecz nie
zaprosił proroka Natana i Benajasza oraz bohaterów i swego brata Salomona.

11
Wtedy Natan zapytał Batszebę, matkę Salomona: “Czyś nie słyszała, że
zaczął królować Adoniasz, syn Chaggity? A pan nasz, Dawid, o tym nie wie!
12

Wobec tego działaj! Chcę ci dać radę, abyś ocaliła swoje życie i życie twego
syna, Salomona:
13
Idź i wejdź do króla Dawida i powiesz mu: “Czyś ty, panie
mój, królu, nie przysiągł swej służebnicy mówiąc: Twój syn, Salomon, będzie
po mnie królował i on będzie zasiadał na moim tronie? Dlaczego więc króluje
Adoniasz?”
14
Kiedy zaś jeszcze będziesz tam mówić z królem, ja za tobą
wejdę i słowa twoje uzupełnię”.
15
Weszła więc Batszeba do sypialni bardzo
już podeszłego w latach króla, w obecności Szunemitki Abiszag, posługującej
królowi.
16
Następnie Batszeba uklękła i oddała pokłon królowi, a król ją
zapytał: “Czego chcesz?”
17
Wtedy odrzekła mu: “Panie mój! Tyś poprzysiągł
twojej służebnicy na Pana, Boga twego: “Salomon, twój syn, będzie królował
po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie”.
18
A oto teraz Adoniasz stał
się królem! A ty, panie mój, królu, nic o tym nie wiesz.
19
Zabił on na
ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów
królewskich, kapłana Abiatara i wodza wojska, Joaba. Salomona zaś, sługi
twego, nie zaprosił.
20
A tyś, panie mój, królem! Na ciebie zwrócone są oczy
całego Izraela, abyś im oznajmił, kto będzie zasiadać na tronie pana mego,
króla po nim.
21
Kiedy przyjdzie czas, że król, mój pan, spocznie ze swymi
przodkami, wtedy ja i mój syn Salomon będziemy uchodzili za winowajców”.
22

A oto, gdy jeszcze mówiła z królem, przyszedł prorok Natan.
23
Natychmiast
oznajmiono królowi, mówiąc: “Oto prorok Natan”. I przyszedł on przed oblicze
króla i oddał pokłon królowi aż do ziemi.
24
Po czym Natan przemówił: “Panie
mój, królu! Ty zapewne rozkazałeś: “Adoniasz będzie królował po mnie i on
będzie zasiadał na moim tronie?”
25
Gdyż dziś poszedł i zabił na ofiarę
woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów
królewskich, dowódców wojska i kapłana Abiatara i oto oni jedzą i piją razem
z nim oraz mówią: “Niech żyje król Adoniasz!”
26
A mnie, twego sługi, i
kapłana Sadoka, i Benajasza, syna Jojady, i Salomona, twego sługi, nie
zaprosił.
27
Czy z woli króla, mego pana, to się stało, a nie zawiadomiłeś
twego sługi, kto będzie zasiadał na tronie pana mego, króla po nim?” -
28

Wówczas odezwał się król Dawid i rzekł: “Zawołajcie mi Batszebę!” A kiedy
weszła do króla i stanęła przed nim,
29
przysiągł król tymi słowami: “Na
życie Pana, który wyratował mnie z wszelkiego utrapienia!
30
Jak przysiągłem
ci na Pana, Boga Izraela, mówiąc, że Salomon, twój syn, będzie królował po
mnie i on będzie zasiadał na moim tronie po mnie, tak właśnie dziś uczynię”.
-
31
Wtedy Batszeba, upadłszy twarzą do ziemi, oddała pokłon królowi oraz
powiedziała: “Niech żyje mój pan, król Dawid, na wieki!”

Król Dawid mianuje swym następcą Salomona (970-931)

32
Potem król Dawid rozkazał: “Przywołajcie do mnie kapłana Sadoka,
proroka Natana i Benajasza, syna Jojady”. Kiedy zaś weszli przed oblicze
króla,
33
wydał im król rozkaz: “Weźcie ze sobą sługi waszego pana, a
następnie posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną mulicę i prowadźcie
go do Gichonu.
34
Potem niech go tam namaszczą kapłan Sadok i prorok Natan
na króla nad Izraelem. Następnie zadmijcie w róg i wołajcie: “Niech żyje
król Salomon!”
35
Potem pójdziecie za nim. On zaś przyszedłszy, zasiądzie na
moim tronie i on będzie królował po mnie, bo ja rozkazałem, aby był wodzem
nad Izraelem i nad Judą”. -
36
Na to Benajasz, syn Jojady, odrzekł królowi:
“Amen. Bodaj by Pan Bóg sprawił!
37
Jak był Jahwe z panem moim, królem, tak
niech będzie z Salomonem i niech wywyższy jego tron ponad tron króla Dawida,
mego pana!”

38
Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady,
oraz Keretyci i Peletyci i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida,
zaprowadzili go do Gibeonu.
39
Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z Namiotu i
namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: “Niech żyje
król Salomon!”
40
Potem cały lud wszedł za nim na górę, przy dźwięku fletów
okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków.
41
Usłyszał
to Adoniasz oraz wszyscy zaproszeni, którzy z nim byli i właśnie przestali
ucztować. Usłyszał też Joab dźwięk rogu i rzekł: “Co znaczy ten zgiełk
poruszonego miasta?”
42
Gdy on jeszcze mówił, oto przyszedł Jonatan, syn
kapłana Abiata. Wtedy rzekł Adoniasz: “Wejdź, boś człowiek dzielny i dobrą
wieść oznajmisz”.
43
Jonatan zaś odrzekł Adoniaszowi: “Raczej nie! Nasz pan,
król Dawid, ogłosił królem Salomona
44
oraz posłał z nim król kapłana
Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady, oraz Keretytów i Peletytów,
i wsadzili go na mulicę królewską.
45
Potem kapłan Sadok i prorok Natan
namaścili go na króla w Gichonie. A później wstępowali stamtąd radując się i
dlatego poruszyło się miasto, czego odgłos usłyszeliście.
46
A także Salomon
zasiadł już na tronie królestwa.
47
Ponadto przyszli słudzy króla, aby
błogosławić naszego pana, króla Dawida, mówiąc: “Niech twój Bóg imię
Salomona uczyni sławniejszym niż imię twoje i wywyższy jego tron ponad twój
tron!” Po czym król oddał pokłon na swoim łożu
48
i również król tak rzekł:
“Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który dał dziś moim oczom oglądać następcę
<z mego rodu>, zasiadającego na moim tronie”".
49
Zadrżeli więc ze strachu
wszyscy zaproszeni przez Adoniasza. Wstali i każdy poszedł swoją drogą.
50

Adoniasz też zląkł się Salomona, powstał i poszedł, a następnie uchwycił za
rogi ołtarza.
51
Niebawem oznajmiono Salomonowi: “Oto Adoniasz zląkł się
króla Salomona i dlatego uchwycił za rogi ołtarza, mówiąc: “Niech mi teraz
król Salomon przysięgnie, że swego sługi nie każe zabić mieczem”".
52

Wówczas Salomon rzekł: “Jeśli będzie uczciwy, nie spadnie mu włos z głowy,
ale jeśli znajdzie się w nim wina, to zginie”.
53
Następnie król Salomon
posłał, aby go sprowadzono od ołtarza. Kiedy zaś przyszedł i oddał pokłon
królowi Salomonowi, rzekł do niego Salomon: “Idź do swego domu!”

Zostaw wpis