Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 11)

KU SCHYŁKOWI

Niewierność Salomona wobec Pana

1
Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie:
córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki,
2
z
narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: “Nie łączcie się z nimi, i
one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim
bogom”. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi,
3
tak że miał
siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły
więc jego serce.
4
Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku
bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana,
Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida.
5
Zaczął bowiem czcić Asztartę,
boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów.
6
Salomon dopuścił się
więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa
Panu, jak Dawid, jego ojciec.
7
Salomon zbudował również posąg Kemoszowi,
bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi,
ohydzie Ammonitów.
8
Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej
narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.

Pan ostrzega i zapowiada karę

9
Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się
od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał
10
i zabraniał mu czcić
obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał.
11
Wtedy Pan
rzekł Salomonowi: “Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego
przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo
i dam twojemu słudze.
12
Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na
twego ojca, Dawida, to wyrwę je z ręki twojego syna.
13
Jednak nie wyrwę
całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida,
mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem”.

Wrogowie Salomona. Jeroboam

14
Wzbudził więc Pan Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomity, z
potomstwa królewskiego, w Edomie.
15
Albowiem kiedy Dawid był w Edomie,
wtedy dowódca wojska, Joab, udał się tam dla pogrzebania zabitych, gdyż
wybił wszystkich mężczyzn w Edomie.
16
Joab bowiem sześć miesięcy przebywał
tam z całym Izraelem, aż do wytępienia wszystkich mężczyzn w Edomie.
17

Wówczas ów Hadad uciekł razem z ludźmi edomskimi spośród sług swego ojca,
aby dostać się do Egiptu. Hadad był wtedy małym chłopcem.
18
Wydostawszy się
z [kraju] Midian, przybyli do Paran i zabrawszy ze sobą ludzi z Paran,
przybyli do Egiptu, do faraona, króla egipskiego, który dał mu mieszkanie
oraz wyznaczył mu wyżywienie, a także dał mu ziemię.
19
Ponieważ Hadad
pozyskał wielkie łaski u faraona, tan dał mu za żonę siostrę swej żony,
siostrę królowej Tachpnes.
20
Kiedy siostra Tachpnes urodziła mu jego syna
Genubata, wtedy Tachpnes wychowała go w domu faraona i Genubat został razem
z synami faraona na jego dworze.
21
Gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że
Dawid spoczął przy swoich przodkach i że zmarł wódz wojska, Joab, wtedy
Hadad rzekł faraonowi: “Poślij mnie, abym udał się do mego kraju”.
22
Na to
faraon odrzekł mu: “Czy ci czego brakuje przy mnie i dlatego pragniesz iść
do twego kraju?” A on rzekł: “Nie, ale zechciej mnie wysłać!”

23
Wzbudził też Bóg Salomonowi przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady,
który uciekł od swego pana Hadadezera, króla Soby.
24
Zgromadził on przy
sobie ludzi i został przywódcą zgrai. Kiedy Dawid ich tępił, wtedy uszedł do
Damaszku, zdobył go i przebywał w nim, rządząc Damaszkiem.
25
Został więc
przeciwnikiem Izraela za czasów Salomona oraz wrogiem, jak i Hadad, gdyż
znienawidziwszy Izraela, królował w Aramie.

26
Ponadto Jeroboam, syn Nebata Efratejczyka ze Seredy – matka jego
nazywała się Serua, a była wdową – niegdyś sługa Salomona, zbuntował się
przeciw królowi.
27
A oto sprawa, z powodu której zbuntował się przeciw
królowi. Salomon zbudował Millo, a przez to zamurował wyłom w murze Miasta
Dawida, swego ojca.
28
Jeroboam zaś był człowiekiem uzdolnionym. Więc
Salomon zobaczywszy, że młodzieniec był sprawnym pracownikiem, mianował go
dozorcą wszystkich robotników rodu Józefa.
29
Gdy pewnego razu Jeroboam
wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w
nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu.
30
Wtedy Achiasz zdjął nowy
płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części
31
i
powiedział Jeroboamowi: “Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg
Izraela: “Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń.

32
Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze
względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela.

33
A to dlatego, że Mnie opuścił i oddawał pokłon Asztarcie, bogini
sydońskiej, Kemoszowi, bogu moabskiemu i Milkomowi, bogu Ammonitów, a nie
poszedł moimi drogami, aby wykonywać, co uznaję za sprawiedliwe, oraz moje
polecenia i prawa tak, jak jego ojciec, Dawid.
34
Ale nie zabiorę z jego
ręki całego królestwa. Choć zostawię go władcą do końca jego życia ze
względu na mego sługę, Dawida, którego wybrałem za to, że zachowywał moje
polecenia i prawa,
35
to jednak zabiorę królestwo z ręki jego syna i tobie
dam te dziesięć pokoleń.
36
Jego zaś synowi dam jedno pokolenie, aby przez
to zachować przed sobą ród mego sługi, Dawida, po wszystkie czasy w
Jeruzalem, które sobie obrałem, by tam umieścić moje Imię.
37
Ciebie zaś
biorę, abyś władał wszystkim, czego zapragniesz, i był królem nad Izraelem.

38
Jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę, i będziesz chciał
postępować moimi drogami oraz będziesz wykonywał, co uznaję za sprawiedliwe,
zachowując moje prawa i polecenia, jak czynił mój sługa, Dawid, to będę z
tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i powierzę ci
Izraela,
39
potomstwo zaś Dawida poniżę, jednak nie po wszystkie dni”".
40

Potem Salomon wszczął poszukiwania Jeroboama, aby go zabić, ale Jeroboam
schronił się do Egiptu, do Szeszonka, króla egipskiego, i został w Egipcie
aż do śmierci Salomona.

Śmierć Salomona

41
A czyż pozostałe dzieje Salomona oraz wszystko, co zdziałał, i jego
mądrość nie są spisane w Księdze Dziejów Salomona?
42
Salomon królował w
Jerozolimie nad całym Izraelem w ciągu czterdziestu lat.
43
Spoczął Salomon
przy swoich przodkach i został pochowany w Mieście Dawida, swego ojca. A
jego syn Roboam został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis