Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 15)

Panowanie Abijjama w Judzie (914-911)

1
Abijjam zaczął królować w Judzie w osiemnastym roku [rządów] króla
Jeroboama, syna Nebata.
2
Trzy lata był królem w Jerozolimie, a jego matce
było na imię Maaka, córka Abiszaloma.
3
Poszedł on drogą wszelkich grzechów
swego ojca, które przed nim popełniał, dlatego że serce jego nie było
szczere wobec Pana, Boga swego, jakim było serce jego przodka, Dawida.
4

Jednak właśnie ze względu na Dawida, Pan, Bóg jego, zachował mu ród w
Jerozolimie, dając mu jego synów jako następców i zachowując Jerozolimę
5
za
to, że Dawid czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, i nie zaniedbał
niczego, co mu nakazał w ciągu całego swego życia z wyjątkiem sprawy Chetyty
Uriasza.
7
A czyż pozostałe dzieje Abijjama oraz wszystko, co uczynił, nie
są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Ponadto również między Abijjamem i
Jeroboamem trwała wojna.
8
Potem Abijjam spoczął przy swoich przodkach i
pochowano go w Mieście Dawidowym. Syn jego Asa został w jego miejsce królem.

Asa, król Judy (911-870)

9
Asa, król Judy, objął władzę w dwudziestym roku [panowania] Jeroboama,
króla Izraela,
10
i królował w Jerozolimie w ciągu czterdziestu jeden lat.
Jego matce było na imię Maaka, córka Abiszaloma.
11
Asa czynił to, co jest
słuszne w oczach Pana, tak jak jego przodek Dawid,
12
gdyż kazał wysiedlić
z kraju uprawiających nierząd sakralny i usunął wszelkie bożki, które
zrobili jego przodkowie.
13
A nawet swą matkę Maakę pozbawił godności
królowej-matki za to, że sporządziła bożka ku czci Aszery. Ponadto Asa
ściął i spalił tego bożka przy potoku Cedron.
14
Ale nie usunięto wyżyn.
Jednak serce Asy w ciągu całego życia jego było szczere wobec Pana.
15

Złożył on w świątyni Pańskiej sprzęty poświęcone na ofiarę przez swego ojca
i przez siebie, srebro i złoto oraz naczynia.
16
Również między Asą i królem
Izraela, Baszą, trwała wojna w ciągu całego ich życia.
17
Albowiem król
Izraela, Basza, wtargnął do Judy i zaczął umacniać Rama, aby nikomu nie dać
wychodzić i wchodzić do króla Judy, Asy.
18
Wobec tego Asa wziął srebro i
złoto, pozostałe w skarbcach świątyni Pańskiej i w skarbcach pałacu
królewskiego, i powierzywszy je swoim sługom, posłał je król Asa
przebywającemu w Damaszku królowi Aramu Ben-Hadadowi, synowi Tabrimona, syna
Chezjona, z tymi słowami:
19
“Trwa przymierze pomiędzy mną a tobą, jak było
między moim ojcem a twoim ojcem. Oto posyłam ci podarunek: srebro i złoto.
Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi
ode mnie”.
20
Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posławszy dowódców swego
wojska na miasta izraelskie, napadł na Ijjon i Dan oraz na Abel koło
Bet-Maaka, jako też na Kinerot, aż po kraj Neftalego.
21
Gdy tylko Basza
dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i niebawem wrócił do Tirsy.

22
Wtedy król Asa zwołał wszystkich bez wyjątku z Judy, aby zabrali z Rama
kamienie i drewno, z którego poprzednio budował Basza. Potem król Asa
rozbudował z niego Geba Beniamina oraz Mispa.
23
A czyż pozostałe dzieje Asy
i cała jego działalność oraz wszystko, co uczynił, a także miasta, które
zbudował, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Kiedy jednak się
zestarzał, zachorował na nogi.
24
W końcu spoczął Asa przy swoich przodkach
i został pochowany w Mieście Dawida, swego przodka. A jego syn Jozafat
został w jego miejsce królem.

Nadab króluje w Izraelu (909-908)

25
Nadab zaś, syn Jeroboama, objął władzę nad Izraelem w drugim roku
[panowania] króla judzkiego Asy i dwa lata panował nad Izraelem,
26
czyniąc
to, co złe w oczach Pana, idąc drogą swego ojca w jego grzechu, do którego
doprowadził Izraela.
27
Basza, syn Achiasza, z rodu Issachara, uknuł spisek
przeciw niemu. Basza napadł na niego koło Gibbetonu, będącego we władaniu
Filistynów, kiedy Nadab i wojsko całego Izraela oblegali Gibbeton.
28

Wówczas, to jest w trzecim roku [panowania] Asy, króla Judy, Basza zabił go
i został w jego miejsce królem.
29
Z chwilą objęcia władzy wymordował cały
ród Jeroboama. Nie zostawił z rodu Jeroboama ani jednej żywej duszy, dopóki
jej nie wytracił zgodnie z zapowiedzią Pana, którą On wyrzekł przez swego
sługę Achiasza z Szilo,
30
z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył
i doprowadził do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela.

31
A czyż pozostałe dzieje Nadaba i wszystko, co uczynił, nie są opisane w
Księdze Kronik Królów Izraela?
32
(16)) Również między Asą i królem
Izraela, Baszą, trwała wojna w ciągu całego ich życia.

Basza króluje w Izraelu (908-885)

33
W trzecim roku [panowania] Asy, króla Judy, został królem nad
Izraelem w Tirsie syn Achiasza, Basza, na dwadzieścia cztery lata.
34
Czynił
on to, co złe w oczach Pana, gdyż szedł drogą Jeroboama w jego grzechu, do
którego ten doprowadził Izraela.

Zostaw wpis