Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 16)

1
Pan skierował następujące słowo przeciw Baszy do Jehu, syna Chananiego:
2

“Za to, że podniosłem cię z prochu i uczyniłem cię wodzem mego ludu
izraelskiego, ty poszedłeś drogą Jeroboama, a przez to doprowadziłeś do
grzechu mój lud izraelski, aby Mnie obrażać ich grzechami!
3
Oto więc Ja
usunę potomstwo Baszy i potomstwo jego rodu oraz postąpię z jego rodem, jak
z rodem Jeroboama, syn Nebata.
4
Zmarłego z rodu Baszy w mieście będą żarły
psy, zmarłego zaś w polu będą żarły ptaki powietrzne”.
5
A czyż pozostałe
dzieje Baszy i to, co uczynił, oraz jego działalność nie są opisane w
Księdze Kronik Królów Izraela?
6
Potem Basza spoczął przy swoich przodkach i
został pochowany w Tirsie, a jego syn, Ela, został w jego miejsce królem.

Panowanie Eli w Izraelu (885-884)

7
Ponownie przemówił Pan przez proroka Jehu, syna Chananiego, przeciw
Baszy i jego rodowi, z powodu całego zła, jakiego dopuścił się w oczach
Pana, drażniąc Go dziełem swoich rąk, jak to czynił ród Jeroboama, a także z
powodu wytępienia tego rodu.
8
W roku dwudziestym szóstym [panowania] Asy,
króla Judy, Ela, syn Baszy, został królem nad Izraelem w Tirsie na dwa lata.

9
Jego podwładny Zimri, wódz połowy rydwanów, uknuł spisek przeciw niemu.
Kiedy więc oddawał się on pijaństwu w Tirsie, w domu Arsy, zarządcy pałacu w
Tirsie,
10
wtedy Zimri wtargnął i, zadawszy mu cios śmiertelny, został w
jego miejsce królem w dwudziestym siódmym roku Asy, króla Judy.
11
Gdy tylko
został królem i zasiadł na swym tronie, wybił cały ród Baszy, nie
zostawiając mu żadnego chłopca, oraz jego krewnych i przyjaciół.
12
Wytępił
więc Zimri cały ród Baszy zgodnie z zapowiedzią Pana, daną Baszy przez
proroka Jehu,
13
za wszystkie grzechy Baszy oraz grzechy jego syna Eli,
które popełnili i którymi do grzechu doprowadzili Izraela, drażniąc przez to
Pana, Boga Izraela, swoimi marnymi bożkami.
14
A czyż pozostałe dzieje Eli i
wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?

Panowanie Zimriego w Izraelu (884)

15
W roku dwudziestym siódmym [panowania] Asy, króla Judy, Zimri panował
w Tirsie siedem dni, dopóki lud obozował pod Gibbetonem, będącym we władaniu
Filistynów.
16
Ale kiedy tylko ów lud obozujący usłyszał wieść: “Zimri uknuł
spisek i zabił króla”, wtedy cały Izrael, przebywający wówczas w obozie,
ogłosił królem wodza wojska izraelskiego, Omriego.
17
Następnie Omri, a z
nim cały Izrael, wyruszył spod Gibbetonu i oblegli Tirsę.
18
Niebawem, kiedy
Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wówczas wszedł do baszty pałacu
królewskiego i podpalił nad sobą pałac królewski i wskutek tego zmarł
19
z
powodu swoich grzechów, których dopuścił się, czyniąc to, co złe w oczach
Pana, idąc drogą Jeroboama w grzechu, do którego doprowadził on Izraela.
20

A czyż pozostałe dzieje Zimriego oraz jego spisek, który uknuł, nie są
opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?

Omri króluje w Izraelu (884-873)

21
Wówczas lud izraelski podzielił się. Połowa chciała obwołać królem
Tibniego, syna Ginata, a połowa była za Omrim.
22
Jednak ten lud, który był
za Omrim, przemógł ów lud, który był za Tibnim, synem Ginata. Wskutek tego
Tibni zginął, a zaczął królować Omri.
23
W roku trzydziestym pierwszym
[panowania] Asy, króla Judy, Omri objął władzę nad Izraelem na dwanaście
lat. W Tirsie królował sześć lat.
24
Potem kupił od Szemera za dwa talenty
srebra górę Szomron. Następnie zabudował tę górę, i miasto, które zbudował,
nazwał od imienia Szemera, właściciela tej góry – Samaria.
25
Omri również
czynił to, co złe w oczach Pana; a nawet stał się gorszym od wszystkich
swoich poprzedników,
26
idąc drogą Jeroboama, syna Nebata, w jego grzechu,
do których doprowadził on Izraela, drażniąc swymi marnymi bożkami Pana, Boga
Izraela.
27
A czyż pozostałe dzieje Omriego oraz wszystko, co zdziałał, i
jego działalność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?
28
Omri
spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Samarii. Jego syn Achab
został w jego miejsce królem.

Achab (873-853) i kult pogański

29
Achab, syn Omriego, objął władzę nad Izraelem w roku trzydziestym
ósmym [panowania] Asy, króla Judy, i królował Achab, syn Omriego, nad
Izraelem w Samarii dwadzieścia dwa lata.
30
Achab, syn Omriego, również
czynił to, co złe w oczach Pana, i stał się gorszym od wszystkich swoich
poprzedników.
31
Doszło do tego, że nie wystarczało mu popełnianie grzechów
Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Etbaala,
króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon.
32
Ponadto
wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii.
33
Achab
sporządził też aszerę. Wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił [złego] niż
wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc Pana, Boga Izraela.
34
Za
jego czasów Chiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą
wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna; założył jego fundamenty na swoim
pierworodnym, Abiramie, a na swoim najmłodszym, Segibie, postawił jego
bramy.

Zostaw wpis