Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 9)

Pan przyrzeka Salomonowi swe błogosławieństwo

1
Kiedy Salomon ukończył budowę świątyni Pańskiej i pałacu królewskiego
oraz wszystkiego, co chciał i pragnął wykonać,
2
Pan ukazał się Salomonowi
po raz drugi, odkąd dał się mu widzieć w Gibeonie.
3
Pan tak przemówił do
niego: “Wysłuchałem twoją modlitwę i twoje błaganie, które zanosiłeś przede
Mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na
wieki mego Imienia. Po wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje
serce.
4
Ty zaś, jeżeli będziesz postępował wobec Mnie, jak postępował twój
ojciec, Dawid, w szczerości serca i uczciwości wypełniając wszystko, do
czego cię zobowiązałem, jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów,
5
to
na wieki utrwalę tron twego królowania nad Izraelem, jak przyrzekłem niegdyś
twemu ojcu, Dawidowi, mówiąc: “Nie będzie ci odjęty potomek na tronie
Izraela”.
6
Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode Mnie wy i wasi synowie i
nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz
zechcecie pójść i służyć obcym bogom i będziecie im oddawać pokłon,
7
to
wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą
poświęciłem memu Imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie
przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów,
8
a świątynia
ta będzie zrujnowana. Każdy przechodzący koło niej będzie zgrozą przejęty i
zagwiżdże szyderczo. Gdy będą pytać: “Dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi
i tej świątyni?”,
9
odpowiedzą: “Dlatego że opuścili Jahwe, Boga swego,
który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych
bogów oraz im oddawali pokłon i służyli; dlatego Pan sprowadził na nich całe
to nieszczęście”".

Salomon i Hiram wykonują swe wzajemne zobowiązania

10
Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwa
gmachy, to jest świątynię Pańską i pałac królewski,
11
a Hiram, król Tyru,
dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, i złota,
stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon dał Hiramowi za
to dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej.
12
Kiedy Hiram wyjechał z Tyru,
aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, te mu się nie spodobały.
13

Powiedział więc: “Cóż to są za miasta te, które mi dałeś, mój bracie?”
Dlatego nazwał je Ziemią Kabul po dziś dzień.
14
Jednak Hiram dostarczył
królowi sto dwadzieścia talentów złota.
15
To było funduszem robót
przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy świątyni Pańskiej,
swego pałacu Millo, murów jerozolimskich, Chasor, Megiddo i Gezer.

Roboty niewolników

16
Faraon, król egipski, niegdyś nadciągnął i zdobywszy Gezer spalił je,
a Kananejczyków zamieszkujących to miasto wytępił. Później dał je w posagu
swej córce, żonie Salomona.
17
Salomon zaś zbudował Gezer i dolne
Bet-Choron,
18
a także Baalat i Tamar w okolicy pustyni;
19
ponadto
wszystkie miasta-spichlerze, które należały do Salomona, miasta dla rydwanów
i miasta dla konnicy oraz wszystko, co spodobało się Salomonowi wybudować w
Jerozolimie, na Libanie i w każdym kraju będącym pod jego władzą.
20
Całą
ludność, pozostałą z Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów oraz
Jebusytów, która nie była izraelska,
21
stanowiąc potomstwo pozostałe w
kraju po tych, których Izraelici nie zdołali poddać klątwie, Salomon
zaciągnął do robót niewolniczych po dziś dzień.
22
Z Izraelitów zaś nikogo
nie skazał na niewolę, gdyż byli oni wojownikami i jego podwładnymi, jak
również wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy.
23

Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych urzędników zarządzających
pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę.
24
Skoro tylko córka
faraona wyprowadziła się z Miasta Dawidowego do własnego domu, który wzniósł
dla niej – Salomon zbudował Millo.

Salomon składa doroczne ofiary w świątyni

25
Trzy razy w roku Salomon składał ofiary całopalne i ofiary biesiadne
na ołtarzu, który zbudował Panu, oraz składał przed Panem <ofiary
kadzielne>, odkąd wykończył świątynię.

STOSUNKI Z ZAGRANICĄ

Flota Salomona przywozi złoto z Ofiru

26
Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem
Morza Czerwonego w kraju Edomu.
27
Hiram zaś posyłał do tej floty swoje
sługi, żeglarzy znających morze, [aby byli] razem ze sługami Salomona.
28
Po
pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia
talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.

Zostaw wpis