Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 1)

GENEALOGIE

Od Adama do Abrahama

1
Adam, Set, Enosz,
2
Kenan, Mahalaleel, Jered,
3
Henoch, Metuszelach,
Lamek,
4
Noe, Sem, Cham i Jafet.
5
Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj,
Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
6
Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

7
Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.
8
Synowie Chama:
Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
9
Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i
Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.
10
Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda,
który był pierwszym mocarzem na ziemi.
11
Misraim był ojcem Ludytów,
Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
12
Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z
których wyszli Filistyni.
13
Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego
pierworodnego, potem Cheta,
14
oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,
15

Chiwwity, Arkity, Synity,
16
Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.
17
Synowie
Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul,
Geter i Meszek.
18
Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach – Ebera.
19

Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni
ziemia została podzielona, a imię brata jego – Joktan.
20
Joktan był ojcem
Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
21
Hadorama, Uzala, Dikli,
22

Ebala, Abimaela, Saby,
23
Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami
Joktana.
24
Sem, Arpachszad, Szelach,
25
Eber, Peleg, Reu,
26
Serug, Nachor,
Terach,
27
Abram, to jest Abraham.

Potomkowie Abrahama

28
Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.
29
Oto ich rodowód: pierworodny
Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,
30
Miszma, Duma, Massa,
Chadad, Tema,
31
Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.
32
Synowie
Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana,
Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.
33

Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami
Ketury.
34
Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.

Potomkowie Ezawa

35
Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.
36
Synowie
Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
37
Synowie Reuela:
Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
38
Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon,
Ana, Diszon, Eser i Diszan.
39
Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra
Lotana: Timna.
40
Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam.
Synowie Sibeona: Aja i Ana.
41
Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona:
Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
42
Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.
Synowie Diszana: Us i Aran.
43
Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu,
zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa
miasta jego: Dinhaba.
44
I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn
Zeracha z Bosry.
45
Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z kraju
Temanitów.
46
Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada,
który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.
47
Umarł
Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki.
48
Umarł Samla i królował w
jego miejsce Szaul z Rechobot Nadrzecznego.
49
Umarł Szaul i królował w jego
miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.
50
Umarł Baal-Chanan i królował w jego
miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki
Matredy, córki Mezahaba.
51
Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu
byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,
52
naczelnik
Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman,
naczelnik Mibsar,
53
naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami
Edomu.

Zostaw wpis