Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 10)

Porażka i śmierć Saula

1
Filistyni walczyli z Izraelitami; mężowie izraelscy uciekli przed
Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa.
2
Filistyni rozpoczęli
natarcie na Saula i na jego synów, zabijając Jonatana, Abinadaba i
Malkiszuę, synów Saula.
3
W końcu walka srożyła się wokół Saula. Wytropili
go łucznicy, a on zadrżał na widok łuczników.
4
I odezwał się Saul do swego
giermka: “Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci
nieobrzezańcy i nie naigrawali się ze mnie”. Lecz giermek nie chciał tego
uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na
niego.
5
Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też rzucił się na miecz i
razem umarł.
6
Umarł więc Saul i trzej jego synowie, cały też dom jego
zginął razem w tym dniu.
7
Skoro wszyscy Izraelici mieszkający w dolinie
spostrzegli, że tamci uciekają i że poległ Saul i jego synowie, opuścili
swoje miasta i zbiegli, a nadeszli Filistyni i zamieszkali w nich.
8

Nazajutrz przyszli Filistyni złupić ciała zabitych i znaleźli Saula i jego
synów, leżących na wzgórzu Gilboa.
9
A złupiwszy go, zabrali jego głowę i
zbroję. Po całej ziemi filistyńskiej rozesłali polecenie, aby obwieścić
radosną nowinę swoim bogom i ludowi.
10
Zbroję jego złożyli w świątyni
swoich bogów, a czaszkę jego przytwierdzili w świątyni Dagona.
11
Gdy
usłyszeli wszyscy mieszkańcy Jabesz w Gileadzie o tym wszystkim, jak
Filistyni postąpili z Saulem,
12
powstali wszyscy dzielni ludzie, a
zabrawszy zwłoki Saula i zwłoki jego synów, sprowadzili je do Jabesz i
pochowali kości ich pod terebintem w Jabesz. Pościli potem przez siedem dni.

13
Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana,
przeciw słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u
wróżbiarki,
14
a nie radził się Pana; On więc zesłał na niego śmierć, a
królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego.

Zostaw wpis