Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 11)

DAWID KRÓLEM

Namaszczenie Dawida na króla w Hebronie

1
Wtedy zgromadzili się wszyscy Izraelici przy Dawidzie w Hebronie i rzekli:
“Oto myśmy kości twoje i ciało.
2
Nawet już przedtem, gdy Saul był królem,
tyś wyprowadzał i przyprowadzał Izraela, bo Pan, Bóg twój, rzekł do ciebie:
“Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem mojego ludu -
Izraela”".
3
Wszyscy więc starsi Izraela przybyli do króla do Hebronu. I
Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze wobec Pana. Namaścili więc Dawida
na króla nad Izraelem, zgodnie z nakazem Pańskim, przekazanym przez
Samuela.

Zdobycie Jerozolimy

4
I wyruszył Dawid z całym Izraelem na Jerozolimę, zwaną Jebus;
mieszkańcami tamtejszego kraju byli Jebusyci.
5
I rzekli mieszkańcy Jebus do
Dawida: “Nie wejdziesz tutaj”. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest
Miasto Dawidowe.
6
I powiedział Dawid: “Ktokolwiek pierwszy pokona
Jebusytów, będzie wodzem i księciem”. Joab, syn Serui, pierwszy wszedł do
góry i został wodzem.
7
Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją
Miastem Dawidowym.
8
Zbudował potem miasto dokoła, tak Millo, jak i
otoczenie, Joab zaś odnowił resztę miasta.
9
Dawid stawał się coraz
potężniejszym, bo Pan Zastępów był z nim.

Wykaz sławnych wojowników

10
Oto dowódcy bohaterów Dawida, którzy wraz z nim stali się potężni pod
jego panowaniem, a którzy wraz z całym Izraelem uczynili go królem zgodnie
ze słowem Pańskim o Izraelu.
11
Oto imiona bohaterów Dawida: Jaszobeam, syn
Chakmoniego, dowódca trzydziestu. Ten właśnie, który wymachiwał włócznią
nad trzystu zabitymi w jednym spotkaniu.
12
Po nim jest Eleazar, syn Dodo,
Achochita, jeden z trzech bohaterów.
13
Był on z Dawidem w Pas-Dammim i tam
zebrali się Filistyni do walki. A była tam działka pola pełna jęczmienia.
Kiedy zaś wojsko uciekło przed Filistynami,
14
on pozostał na środku
działki, oswobodził ją i pobił Filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie
zwycięstwo.
15
Trzej spośród trzydziestu zeszli po skale do Dawida, do
jaskini Adullam, podczas gdy obóz Filistynów był rozłożony w dolinie Refaim.

16
Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wówczas w Betlejem.

17
Dawid poczuł pragnienie i rzekł: “Kto mi da napić się wody z cysterny,
która jest przy bramie w Betlejem?”
18
Przedarli się więc ci trzej przez
obóz filistyński i zaczerpnęli wody z cysterny, która jest przy bramie w
Betlejem. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. Dawid jednak nie chciał
jej pić, lecz wylał ją w ofierze dla Pana.
19
I rzekł: “Niechaj mnie Bóg
strzeże od uczynienia tej rzeczy! Czyż mam pić krew tych ludzi wraz z ich
życiem? Wszak przynieśli ją z narażeniem swego życia”. I nie chciał jej pić.
To uczynili ci trzej bohaterowie.
20
Abiszaj, brat Joaba, był dowódcą
trzydziestu. Wymachiwał on włócznią nad trzystu zabitymi i zażywał sławy u
trzydziestu.
21
Spośród trzydziestu był on podwójnie poważany i był ich
dowódcą, lecz nie dorównał owym trzem.
22
Benajasz, syn Jojady, był mężem
walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobił on dwóch [synów] Ariela
z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była
śnieżyca.
23
Zabił on także Egipcjanina, o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin
trzymał w ręku dzidę [grubą] jak wał tkacki, podczas gdy on poszedł na niego
z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go własną jego dzidą.
24

Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał sławę wśród trzydziestu bohaterów.

25
Był on bardziej poważany niż trzydziestu, lecz nie dorównał owym trzem.
Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej.
26
Bohaterowie
waleczni: Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem,
27
Szammot z
Haroru, Cheles z Pelonu,
28
Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anatot,
29

Sibbekaj Chuszyta, Ilaj Achochita,
30
Maheraj z Netofy, Cheled, syn Baany z
Netofy,
31
Itaj, syn Ribaja z Gibea synów Beniamina, Benajasz z Pireatonu,

32
Churaj z Potoków Gaasz, Abiel z Araby,
33
Azmawet z Bachurim, Eliachba z
Szaalbonu,
34
<Bene-> Chaszem z Gizonu, Jonatan, syn Szagiego z Hararu,
35

Achiam, syn Sakara z Hararu, Elifelet, syn Ura,
36
Chefer z Mekery, Achiasz
z Pelonu,
37
Chesro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja,
38
Joel, brat Natana,
Mibchar, syn Hagriego,
39
Selek z Ammonu, Nachraj z Beerot, giermek Joaba,
syna Serui,
40
Ira z Jattiru, Gareb z Jattiru,
41
Uriasz Chetyta, Zabad, syn
Achlaja,
42
Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, odpowiedzialny
za trzydziestu;
43
Chanan, syn Maaki, Jozafat Mitnita,
44
Ozjasz z Asztarot,
Szama i Jeuel, synowie Chotama z Aroeru,
45
Jediael, syn Szimriego, i jego
brat Jocha z Tis,
46
Eliel z Machawitów, Jeribaj i Joszawiasz, synowie
Elnaama, Jitma z Moabu,
47
Eliel, Obed i Jaasjel z Soby.

Zostaw wpis