Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 12)

Pierwsi zwolennicy Dawida w Siklag

1
Ci przybyli do Dawida do Siklag, gdy jeszcze musiał się trzymać z dala od
Saula, syna Kisza: oni należeli do bohaterów, pomocników w walce.
2

Uzbrojeni w łuki, umieli strzelać tak z prawej jak i z lewej ręki, i
[rzucać] kamieniami i [wypuszczać] strzały z łuku. Spośród braci Saula z
[pokolenia] Beniamina:
3
na czele stali Achiezer i Joasz, synowie Szemajasza
z Gibea, Jezjel i Pelet, synowie Azmaweta, Berekiasz i Jehu z Anatot;
4

Jiszmajasz z Gibeonu, najdzielniejszy między trzydziestoma i dowodził
trzydziestoma;
5
Jeremiasz, Jachazjel, Jochanan, Jozabad z Gederot;
6

Eleuzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatiasz z Charif;
7
Elkana,
Jiszszijasz, Azareel, Joezer, Jaszobeam, Korachici;
8
Joela, Zebadiasz,
synowie Jerochama z Gedoru.
9
Z Gadytów przyłączyli się do Dawida w warowni
pustynnej dzielni wojownicy, żołnierze gotowi do walki, którzy celowali w
posługiwaniu się tarczą i włócznią. Z wyglądu podobni do lwów, byli
szybkonodzy jak gazele na górach.
10
Dowódcą był Ezer, drugim – Obadiasz,
trzecim – Eliab,
11
czwartym – Maszmanna, piątym – Jeremiasz,
12
szóstym -
Attaj, siódmym – Eliel,
13
ósmym – Jochanan, dziewiątym – Elzabad,
14

dziesiątym – Jeremiasz, jedenastym – Makbannaj.
15
Ci z potomków Gada byli
jako dowódcy wojska: każdy niższy stopniem – nad stu, a wyższy – nad
tysiącem.
16
Są to ci, którzy przeszli Jordan w miesiącu pierwszym, gdy
wylewa on wszędzie z brzegów, i którzy zmusili do ucieczki wszystkich
mieszkańców dolin, na wschód i na zachód.
17
Przyszli też do warowni Dawida
niektórzy z potomków Beniamina i Judy.
18
Dawid wyszedł naprzeciwko nich, a
odpowiadając rzekł do nich: “Jeśli przychodzicie do mnie usposobieni
pokojowo, aby mi pomóc, będzie moje serce w jedności z wami, lecz jeśli po
to, by mnie zdradzić moim wrogom, mimo że ręce moje wolne są od gwałtu,
niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi!”
19
Wtedy duch
owładnął Amasajem, dowódcą trzydziestu:

“Pokój tobie, Dawidzie, i z tobą, synu Jessego,
pokój tobie i pokój Temu, co cię wspiera,
bo twój Bóg twoim wsparciem!”

Dawid więc ich przyjął i uczynił z nich dowódców oddziałów.
20
Z [pokolenia]
Manassesa przyłączyli się do Dawida, gdy przyszedł z Filistynami, by walczyć
przeciwko Saulowi. Nie pomógł on im wówczas, bo wodzowie filistyńscy po
naradzie odesłali go mówiąc: “Za [cenę] naszych głów przyłączy się on do
pana swego, Saula”.
21
Gdy szedł do Siklag, przyłączyli się do niego z
[pokolenia] Manassesa: Adnach, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu i
Silletaj, dowódcy nad tysiącami, którzy byli z [pokolenia] Manassesa.
22
Oni
to wsparli Dawida na czele oddziałów, bo wszyscy byli dzielnymi wojownikami
i stali się dowódcami w wojsku.
23
Istotnie, z dnia na dzień przybywali do
Dawida, aby mu pomagać, aż stał się obóz wielki jak obóz Boży.

Wykaz przyłączających się do Dawida w Hebronie

24
Oto liczba dowódców uzbrojonych na wojnę, którzy przybyli do Dawida
do Hebronu, by zgodnie z nakazem Pańskim przenieść na niego władzę królewską
Saula:
25
Z synów Judy, noszących tarczę i włócznię, sześć tysięcy ośmiuset
[uzbrojonych] na wojnę.
26
Z synów Symeona, dzielnych wojowników
[uzbrojonych] na wojnę, siedem tysięcy stu.
27
Z synów Lewiego cztery
tysiące sześciuset.
28
Także Jojada, przywódca potomków Aarona, a z nim trzy
tysiące siedmiuset.
29
I Sadok, młody, dzielny wojownik, wraz ze swym rodem
- dwudziestu dwóch dowódców.
30
Z synów Beniamina, braci Saula, trzy
tysiące; większość z nich pozostawała aż do tego czasu w służbie domu Saula.

31
Z synów Efraima dwadzieścia tysięcy ośmiuset dzielnych wojowników, mężów
sławnych w swych rodach.
32
Z połowy pokolenia Manassesa osiemnaście
tysięcy, którzy imiennie zostali wyznaczeni, aby pójść i ustanowić Dawida
królem.
33
Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem
czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael, dwustu dowódców, oprócz
wszystkich ich braci pod ich dowództwem.
34
Z [pokolenia] Zabulona, zdolnych
do wojska, wyćwiczonych do walki wszelką bronią wojenną, pięćdziesiąt
tysięcy gotowych pomagać sercem niepodzielnym.
35
Z [pokolenia] Neftalego
tysiąc dowódców, a z nimi trzydzieści siedem tysięcy uzbrojonych w tarczę i
włócznię.
36
Z Danitów, wyćwiczonych do walki, dwadzieścia osiem tysięcy
sześciuset.
37
Z [pokolenia] Asera zdolnych do wojska, wyćwiczonych do
walki, czterdzieści tysięcy.
38
Z drugiej strony Jordanu: z Rubenitów,
Gadytów i z połowy pokolenia Manassesa, w pełnym uzbrojeniu wojennym, sto
dwadzieścia tysięcy.
39
Wszyscy ci wojownicy, stający do szeregu w
doskonałym duchu, przybyli do Hebronu, aby Dawida ustanowić królem nad całym
Izraelem. Lecz również i wszyscy pozostali Izraelici byli jednomyślni w tym,
że Dawida należy ustanowić królem.
40
I pozostali tam z Dawidem przez trzy
dni, jedząc i pijąc, ponieważ bracia ich przygotowali im [żywność].
41
A
także ich sąsiedzi, aż spod [posiadłości] Issachara, Zabulona i Neftalego,
przywozili im żywność na osłach, wielbłądach, mułach i wołach: wielką ilość
mąki, fig, rodzynek, wina, oliwy, bydła i owiec, ponieważ zapanowała radość
w Izraelu.

Zostaw wpis