Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 15)

Sprowadzenie Arki do Jerozolimy

1
Pobudował on sobie domy w Mieście Dawidowym, przygotował miejsce dla Arki
Bożej i rozbił dla niej namiot.
2
Wtedy rzekł Dawid: “Nikt nie powinien
nosić Arki Bożej, oprócz lewitów, albowiem to ich wybrał Pan do noszenia
Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki”.
3
I zgromadził Dawid wszystkich
Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na jej miejsce,
które dla niej przygotował.
4
Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów;
5
z synów
Kehata: naczelnika Uriela i jego braci – stu dwudziestu;
6
z synów
Merariego: naczelnika Asajasza i jego braci – dwustu dwudziestu;
7
z synów
Gerszoma: naczelnika Joela i jego braci – stu trzydziestu;
8
z synów
Elisafana: naczelnika Szemajasza i jego braci – dwustu;
9
z synów Chebrona:
naczelnika Eliela i jego braci – osiemdziesięciu;
10
z synów Uzzjela:
naczelnika Amminadaba i jego braci – stu dwunastu.
11
I wezwał Dawid
kapłanów: Sadoka i Abiatara oraz lewitów: Uriela, Asajasza, Joela,
Szemajasza, Eliela i Amminadaba,
12
i rzekł do nich: “Wy jesteście
naczelnikami rodów lewickich, oczyśćcie się wy i bracia wasi i przenieście
Arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem.
13
Ponieważ za
pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bośmy się Go
nie zapytali, jak należało”.
14
Kapłani więc i lewici oczyścili się, aby
przenieść Arkę Pana, Boga Izraela.
15
Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na
swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana.
16
I rzekł
Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy
instrumentach muzycznych: cytrach, harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos
donośny i radosny.
17
I ustanowili lewici Hemana, syna Joela, a z braci jego
Asafa, syna Berekiasza; z synów zaś Merariego, ich braci, Etana, syna
Kuszajasza,
18
a z nimi braci ich drugiego stopnia: Zachariasza, Uzzjela,
Szemiramota, Jechiela, Unniego, Eliaba, Benajasza, Maasejasza, Mattitiasza,
Elifela, Miknejasza, Obed-Edoma, Jejela – odźwiernych.
19
Śpiewacy: Heman,
Asaf i Etan grali donośnie na cymbałach z brązu;
20
Zachariasz, Uzzjel,
Szemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejasz i Benajasz na cytrach w wysokim
tonie;
21
Mattitiasz, Elifel, Miknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz na
harfach, by dominowali w oktawie;
22
Kenaniasz, przełożony lewitów
[przeznaczonych] do przenoszenia, kierował przenoszeniem, ponieważ był do
tego uzdolniony.
23
Berekiasz i Elkana byli odźwiernymi przy arce.
24

Kapłani: Szebaniasz, Jozafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i
Eliezer grali na trąbach przed Arką Bożą, a Obed-Edom i Jechiasz byli
odźwiernymi przy Arce.
25
Wówczas to Dawid i starsi Izraela oraz wodzowie
z wielką radością poszli, aby przenieść Arkę Przymierza Pańskiego z domu
Obed-Edoma.
26
Kiedy Bóg wspomagał lewitów niosących Arkę Przymierza
Pańskiego, ofiarowano siedem cielców i siedem baranów.
27
A Dawid był okryty
płaszczem z bisioru i podobnie wszyscy lewici niosący Arkę i śpiewający,
oraz Kenaniasz, kierujący przenoszeniem. Dawid miał na sobie także efod
lniany.
28
Tak cały Izrael prowadził Arkę Przymierza Pańskiego wśród
radosnych okrzyków, grania na trąbach, cymbałach, harfach i cytrach.
29
Gdy
Arka Przymierza Pańskiego przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula,
wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego, Wtedy
wzgardziła nim w swym sercu.

Zostaw wpis