Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 18)

Zwycięstwa Dawida

1
Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów i zmusił ich do uległości;
odebrał też z rąk Filistynów Gat i miejscowości przynależne.
2
Potem pobił
Moabitów i stali się Moabici niewolnikami Dawida, płacącymi daninę.
3
Dawid
pobił też Hadadezera, króla Soby i Chamat, kiedy wyprawił się, aby utrwalić
swą władzę nad rzeką Eufratem.
4
Wziął mu też Dawid tysiąc rydwanów, siedem
tysięcy jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych. Poprzecinał też Dawid
ścięgna skokowe wszystkim koniom zaprzęgowym, zostawiając z nich tylko do
stu rydwanów.
5
Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi
Soby, Hadadezerowi, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące ludzi spośród
Aramejczyków.
6
Potem umieścił Dawid załogi w Aramie damasceńskim, i
Aramejczycy stali się poddanymi Dawida płacącymi daninę. Tak Pan udzielał
Dawidowi zwycięstwa we wszystkim, co zamierzył.
7
Dawid zabrał złote
uzbrojenie, jakie mieli słudzy Hadadezera, i przeniósł je do Jerozolimy.
8
Z
miast Hadadezera, Tibchat i Kun, zabrał też Dawid bardzo wiele brązu, z
którego Salomon uczynił “morze” brązowe, kolumny i naczynia brązowe.
9
Gdy
usłyszał Tou, król Chamat, że Dawid rozbił całe wojsko Hadadezera, króla
Soby,
10
posłał swego syna Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowić i
powinszować mu, że walcząc z Hadadezerem pokonał go, bo Hadadezer prowadził
wojnę z Tou. [Posłał] także wszelkiego rodzaju naczynia złote, srebrne i
brązowe.
11
Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem,
które pobrał ze wszystkich narodów: z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów
i Amalekitów.
12
Abiszaj, syn Serui, pobił osiemnaście tysięcy Edomitów w
Dolinie Soli.
13
Umieścił on załogi w Edomie, a wszyscy Edomici stali się
niewolnikami Dawida. Tak Pan udzielał Dawidowi zwycięstwa we wszystkim, co
zamierzył.

Współpracownicy Dawida

14
Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad
całym swoim ludem.
15
Joab, syn Serui, był nad wojskiem; Joszafat, syn
Achiluda, był pełnomocnikiem;
16
Sadok, syn Achituba, i Abimelek, syn
Abiatara, byli kapłanami; Szawsza był pisarzem;
17
Benajasz, syn Jojady, był
nad Keretytami i Peletytami; synowie zaś Dawida byli pierwszymi przybocznymi
króla.

Zostaw wpis