Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 23)

Podział lewitów i ich czynności

1
Dawid, stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad
Izraelem.
2
I zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i
lewitów.
3
Kiedy policzono lewitów od trzydziestu lat i wyżej, liczba ich
według spisu mężczyzn wynosiła trzydzieści osiem tysięcy.
4
Z tych
dwadzieścia cztery tysiące spełniało pracę w domu Pańskim; pisarzy i sędziów
było sześć tysięcy.
5
Odźwiernych było cztery tysiące, a cztery tysiące
wychwalało Pana na instrumentach, które [Dawid] sprawił w tym celu.
6
Dawid
podzielił ich na zmiany według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego.

7
Z Gerszonitów byli: Ladan i Szimei.
8
Synowie Ladana: pierwszy Jechiel,
potem Zetam i Joel – trzej.
9
Synowie Szimejego: Szelomit, Chazjel i Haran -
trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana.
10
A synowie Szimejego: Jachat,
Ziza, Jeusz i Beria. Ci czterej są synami Szimejego.
11
Jachat był pierwszy,
Ziza drugi; Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i byli policzeni za jeden
ród.
12
Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel – czterej.
13

Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został odłączony, aby być poświęconym
na zawsze – on i jego synowie – do rzeczy najświętszych, aby spalali
kadzidło przed Panem, usługiwali Mu i błogosławili w Jego imieniu na wieki.

14
Co do Mojżesza, męża Bożego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia
Lewiego.
15
Synowie Mojżesza: Gerszom i Eliezer.
16
Synowie Gerszoma:
pierwszy Szebuel.
17
Synami Eliezera byli: pierwszy Rechabiasz; Eliezer nie
miał wprawdzie innych synów, lecz synowie Rechabiasza byli bardzo liczni.
18

Synowie Jishara: pierwszy Szelomit.
19
Synowie Chebrona: pierwszy Jerijasz,
drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.
20
Synowie Uzzjela:
pierwszy Mika, drugi Jiszszijasz.
21
Synowie Merariego: Machli i Muszi.
Synowie Machliego: Eleazar i Kisz.
22
Eleazar umarł nie mając synów, tylko
same córki; synowie Kisza, ich bracia wzięli je za żony.
23
Synowie Musziego
- trzej: Machli, Eder i Jeremot.
24
Ci byli synami Lewiego, według ich
rodów, głowami rodzin, według wykazów liczbowych imion w ich spisach;
spełniali prace w służbie domu Pańskiego, od dwudziestego roku życia i
wzwyż.
25
Rzekł bowiem Dawid: “Pan, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi
i zamieszkał w Jerozolimie na stałe.
26
Lewici już nie będą nosić przybytku
ani wszelkich przyborów do jego obsługi”.
27
Zatem, według ostatnich
zarządzeń Dawida, lewici byli spisywani od dwudziestego roku życia i wzwyż.

28
Ich stanowisko bowiem polegało na tym, że obok potomków Aarona służyli w
domu Pańskim, na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego,
co poświęcone, i pełnili służbę w domu Pańskim.
29
Troszczyli się oni
zarówno o chleby pokładne, o najczystszą mąkę na ofiarę z pokarmów, o
przaśne podpłomyki, jak i o to, co było pieczone na blachach i co było
smażone, i o wszystko, co było ważone i mierzone.
30
Mieli stawać co rana,
by dziękować i wychwalać Pana, i tak samo wieczorem;
31
aby ofiarować
wszystkie całopalenia Panu w szabat, przy nowiu księżyca i w święta, według
ilości ustalonej przepisem – ustawicznie wobec Pana.
32
Mieli pieczę nad
Namiotem Spotkania, pieczę nad Miejscem Świętym i pieczę nad synami Aarona,
ich braćmi, w służbie domu Pańskiego.

Zostaw wpis