Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 24)

Podział kapłanów

1
A co do synów Aarona – oto ich podział. Synowie Aarona: Nadab, Abihu,
Eleazar i Itamar.
2
Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli
synów, a urząd kapłański spełniali Eleazar i Itamar.
3
A potomków Eleazara i
Achimeleka, potomków Itamara, podzielił Dawid z pomocą Sadoka wyznaczając im
urzędy, stosownie do ich służby.
4
I okazało się, że potomków męskich
Eleazara było daleko więcej niż potomków Itamara, wybrano więc spośród
potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a spośród potomków Itamara
ośmiu naczelników rodów.
5
Wybrano ich za pomocą losów, na równi jednych i
drugich, żeby książęta świątyni, książęta Boży, byli i z synów Eleazara, i z
synów Itamara.
6
Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spośród lewitów, spisał
ich wobec króla, książąt, kapłana Sadoka, Achimeleka, syna Abiatara,
naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc każdy ród na przemian,
jeden z potomków Eleazara, drugi – z Itamara.
7
Pierwszy los padł na
Jojariba, drugi na Jedejasza,
8
trzeci na Charima, czwarty na Seorima,
9

piąty na Malkiasza, szósty na Mijjamina,
10
siódmy na Hakkosa, ósmy na
Abiasza,
11
dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza,
12
jedenasty na
Eliasziba, dwunasty na Jakima,
13
trzynasty na Chuppę, czternasty na
Jeszebeaba,
14
piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera,
15
siedemnasty na
Chezira, osiemnasty na Happissesa,
16
dziewiętnasty na Petachiasza,
dwudziesty na Ezechiela,
17
dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi
na Gamula,
18
dwudziesty trzeci na Delajasza, a dwudziesty czwarty na
Maazjasza.
19
Taka była ich kolejność, gdy przychodzili do domu Pańskiego na
swoją służbę, zgodnie z zarządzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona,
jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela.
20
Pozostali z synów Lewiego, z synów
Amrama: Szubael, a z synów Szubaela: Jechdejasz.
21
Z Rechabiasza:
Jiszszijasz, najstarszy z synów Rechabiasza.
22
Z Jisharytów: Szelomot; z
synów Szelomota: Jachat.
23
Z synów Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi
Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.
24
Synowie Uzzjela: Mika; z
synów Miki: Szamir.
25
Brat Miki: Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza:
Zachariasz.
26
Synowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazijjasza, jego
syna;
27
synowie Merariego z jego syna Jaazijjasza: Szoham, Zakkur i Ibri.

28
Z Machliego: Eleazar, który nie miał synów.
29
Z Kisza: syn Kisza,
Jerachmeel.
30
Synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami
Lewiego według ich rodów.
31
Także oni rzucali losy na podobieństwo braci
swoich, potomków Aarona, w obecności króla Dawida, Sadoka, Achimeleka,
naczelników rodów kapłańskich i lewickich, ród większy na równi ze swym
najmłodszym bratnim rodem.

Zostaw wpis