Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 26)

Zmiany odźwiernych i inne czynności lewickie

1
O zmianach odźwiernych: Z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z
synów Ebiasafa.
2
A Meszelemiasz miał synów: pierworodny Zachariasz, drugi
Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel,
3
piąty Elam, szósty Jochanan,
siódmy Elioenaj.
4
I Obed-Edom miał synów: pierworodny Szemajasz, drugi
Jozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netaneel,
5
szósty Ammiel,
siódmy Issachar, ósmy Peulletaj – tak mu Bóg błogosławił.
6
Także synowi
jego, Szemajaszowi, urodzili się synowie, którzy długo sprawowali władzę w
swoim rodzie, ponieważ byli dzielnymi mężami.
7
Synowie Szemajasza: Otni,
Rafael, Obed, Elzabad i bracia jego Elihu i Semakiasz, dzielni mężowie.
8

Wszyscy oni byli z synów Obed-Edoma; oni, synowie ich i ich bracia, każdy
dzielny i sposobny do służby: było ich, [synów] Obed-Edoma, sześćdziesięciu
dwóch.
9
I Meszelemiasz miał synów i braci, dzielnych mężów, osiemnastu.
10

Także Chosa, z potomków Merariego, miał synów; Szimri został naczelnikiem,
bo chociaż nie był pierworodnym, ale ojciec postawił go na czele [rodziny],

11
drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz. Wszystkich synów i
braci Chosy – trzynastu.
12
Wśród nich dobierano zmiany odźwiernych;
przełożeni tych mężów na równi z braćmi swoimi mieli zajęcia przy obsłudze
domu Pańskiego.
13
Ciągnęli losy o każdą bramę, zarówno mały, jak i wielki,
według swoich rodów.
14
Dla Szelemiasza padł los na bramę strony wschodniej.
Potem ciągnęli los dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcy, i padł jego
los na stronę północną.
15
Dla Obed-Edoma – na południową, a dla jego synów
- na składnicę.
16
Dla <Szuppima> i Chosy na stronę zachodnią z bramą
Szalleket, przy drodze wiodącej w górę: straż naprzeciw straży.
17
Od
wschodu sześciu lewitów, od północy codziennie czterech, od południa
codziennie czterech i przy składnicach po dwóch.
18
Przy zachodniej
kolumnadzie: czterej przy drodze, dwaj przy samej kolumnadzie.
19
Oto są
zmiany odźwiernych spośród Korachitów i spośród synów Merariego.
20
Lewici,
ich bracia, czuwali nad skarbcami domu Bożego i nad skarbcami rzeczy
świętych.
21
Synowie Ladana byli Gerszonitami przez Ladana i naczelników
rodów z Ladana Gerszonity i [obejmowali] Jechielitów.
22
Synowie Jechielego:
Zetam i brat jego Joel mieli pieczę nad skarbcami domu Pańskiego.
23
Spośród
Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów byli:
24
Szebuel, syn
Gerszona, syna Mojżesza, przełożony nad skarbcami.
25
A oto bracia,
potomkowie Eliezera: jego syn Rechabiasz, jego syn Izajasz, jego syn Joram,
jego syn Zikri, jego syn Szelomit.
26
Ten to Szelomit i jego bracia
zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, jakie ofiarowali Dawid,
naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska.
27
To, co było z
wojen i z łupów, poświęcili na utrzymanie domu Pańskiego.
28
I wszystko, co
poświęcił Samuel “Widzący”, Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, Joab, syn
Serui, oraz wszystko, co poświęcone, było pod opieką Szelomita i jego braci.

29
Z Jisharytów: Kenaniasz i synowie jego byli przeznaczeni do spraw
zewnętrznych Izraela jako urzędnicy i sędziowie.
30
Z Chebronitów:
Chaszabiasz i bracia jego, tysiąc siedmiuset ludzi dzielnych, sprawowali
nadzór nad Izraelem po drugiej stronie Jordanu na zachód we wszystkich
sprawach Pańskich i w posłudze królewskiej.
31
Co do Chebronitów: Jeriasz
był przełożonym Chebronitów dla pokolenia swego rodu; w czterdziestym roku
panowania Dawida czyniono poszukiwania i znaleziono pośród nich dzielnych
mężów w Jazer w Gileadzie,
32
braci jego, dwa tysiące siedmiuset ludzi
dzielnych, przedniejszych rodów, których król Dawid ustanowił nad
Rubenitami, Gadytami i połową pokolenia Manassesa dla wszystkich spraw
Bożych i spraw królewskich.

Zostaw wpis