Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 27)

Ustrój wojskowy

1
A oto Izraelici według ich liczby. Naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy
i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszystkich sprawach hufców,
przychodzących i odchodzących co miesiąc przez wszystkie miesiące roku.
Każdy hufiec liczył dwadzieścia cztery tysiące.
2
Nad pierwszym hufcem w
miesiącu pierwszym stał Jaszobeam, syn Zabdiela, a hufiec jego liczył
dwadzieścia cztery tysiące;
3
był on potomkiem Peresa i wodzem wszystkich
dowódców wojska w miesiącu pierwszym.
4
W drugim miesiącu hufcem dowodził
Dodaj Achochita, <a w hufcu jego był przełożony Miklot>, a hufiec jego
liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
5
Trzecim dowódcą wojska na miesiąc
trzeci był Benajasz, syn arcykapłana Jojady, a hufiec jego liczył
dwadzieścia cztery tysiące.
6
Ten to Benajasz był bohaterem między
trzydziestoma i dowodził trzydziestoma, a jego syn Ammizabab należał do jego
hufca.
7
Czwartym, na miesiąc czwarty, był Asahel, brat Joaba, a po nim
jego syn Zebadiasz, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
8

Piątym dowódcą, na miesiąc piąty, był książę Szamhut Jizrachita, a hufiec
jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
9
Szóstym, na miesiąc szósty, był
Ira, syn Ikkesza z Tekoa, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.

10
Siódmym, na miesiąc siódmy, był Cheles Pelonita, z synów Efraima, a
hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
11
Ósmym, na miesiąc ósmy,
był Sibbekaj z Chuszy, Zarechita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery
tysiące.
12
Dziewiątym, na miesiąc dziewiąty, był Abiezer z Anatot,
Beniaminita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
13
Dziesiątym,
na miesiąc dziesiąty, był Maheraj z Netofy, Zerachita, a hufiec jego liczył
dwadzieścia cztery tysiące.
14
Jedenastym, na miesiąc jedenasty, był
Benajasz z Pireatonu, z synów Efraima, a hufiec jego liczył dwadzieścia
cztery tysiące.
15
Dwunastym, na miesiąc dwunasty, był Cheldaj z Netofy,
pochodzący od Otniela, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
16
A
nad pokoleniami Izraela stali: nad Rubenitami – przełożony Eliezer, syn
Zikriego; nad Symeonitami – Szefatiasz, syn Maaki;
17
nad Lewitami -
Chaszabiasz, syn Kemuela; nad Aaronitami – Sadok;
18
nad pokoleniem Judy -
Elihu, jeden z braci Dawida; nad Issacharytami – Omri, syn Mikaela;
19
nad
Zabulonitami – Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Neftalitami – Jerimot, syn
Azriela;
20
nad Efraimitami – Ozeasz, syn Azazjasza; nad połową pokolenia
Manassesa – Joel, syn Pedajasza;
21
nad połową Manassesa w Gileadzie -
Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami – Jaasjel, syn Abnera;
22
nad
Danitami – Azareel, syn Jerochama. Ci byli książętami pokoleń Izraela.
23

Lecz Dawid nie uwzględnił w spisach liczby tych, którzy mieli dwadzieścia
lat lub mniej, ponieważ Pan powiedział, że rozmnoży Izraela jak gwiazdy na
niebie.
24
Joab, syn Serui, rozpoczął obliczać, ale nie dokończył, gdyż za
to spadł gniew na Izraela i nie umieszczono tej liczby w spisie w Kronikach
Króla Dawida.

Urzędnicy królewscy

25
Nad skarbcami królewskimi stał Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami
na prowincji: w miastach, wioskach i zamkach, Jonatan, syn Ozjasza.
26
A nad
pracownikami rolnymi do uprawy ziemi – Ezri, syn Keluba.
27
Szimei z Rama -
nad winnicami, a nad dostawcami wina do składnic – Zabdi z Szefam.
28
Nad
oliwkami i sykomorami, które były w Szefeli, Baal-Chanan z Geder, a nad
składnicami oliwy – Joasz.
29
Nad bydłem pasącym się w Szaronie – Szitraj z
Szaronu, a nad bydłem w dolinach – Szafat, syn Adlaja.
30
Nad wielbłądami -
Obil Izmaelita; nad oślicami – Jechdejasz z Meronot.
31
Nad owcami – Jaziz
Hagryta. Ci wszyscy byli zarządcami w majętności króla Dawida.
32
Jonatan,
stryj Dawida, był jego doradcą jako człowiek roztropny i uczony. Jechiel,
syn Chakmoniego, zajmował się synami królewskimi.
33
Achitofel był doradcą
królewskim, a Chuszaj Arkijczyk był przyjacielem króla.
34
Po Achitofelu
byli Jojada, syn Benajasza, i Abiatar. Dowódcą wojska królewskiego był Joab.

Zostaw wpis