Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 28)

Przepisy Dawida dotyczące świątyni

1
Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt izraelskich, naczelników
pokoleń i dowódców hufców, będących na usługach króla, tysiączników i
setników, zarządców wszystkich dóbr i stad królewskich, synów swych, a także
dworzan, bohaterów i wszystkich dzielnych ludzi.
2
Powstawszy więc, król
Dawid rzekł stojąc: “Posłuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój! Moim
pragnieniem było zbudować dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pańskiego jako
podnóżek stóp Boga naszego i poczyniłem przygotowania do budowy.
3
Ale Bóg
rzekł do mnie: “Nie zbudujesz domu dla imienia mego, bo jesteś mężem wojny i
rozlewałeś krew”.
4
Jednakże Pan, Bóg Izraela, wybrał mnie spośród całego
domu ojca mego, abym był królem nad Izraelem na zawsze; Judę bowiem wybrał
na władcę, a z rodu Judy – dom ojca mego i z synów ojca mego mnie raczył
ustanowić królem nad Izraelem.
5
A spośród wszystkich synów moich – albowiem
Pan dał mi wielu synów – wybrał Salomona, syna mego, aby zasiadł na tronie
królestwa Pańskiego – nad Izraelem.
6
I rzekł do mnie: “Salomon, syn twój,
on to zbuduje mój dom i moje dziedzińce, albowiem wybrałem go sobie na syna,
a Ja będę mu ojcem.
7
Królewską jego władzę utwierdzę na wieki, jeśli
podobnie jak dzisiaj będzie trwał w pełnieniu moich poleceń i nakazów”.
8

Teraz więc w obliczu całego Izraela, społeczności Pańskiej i w obecności
Boga naszego, zachowujcie i strzeżcie wszystkich poleceń Pana, Boga waszego,
abyście posiedli tę piękną ziemię i przekazali na zawsze w dziedzictwie
waszym synom, którzy po was będą.
9
A ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga
twego ojca i służ Mu sercem doskonałym i duszą ochotną, bo Pan przenika
wszystkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz Go szukał,
On pozwoli ci siebie znaleźć, ale jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze.

10
Bacz teraz, ciebie bowiem wybrał Pan, abyś zbudował dom na sanktuarium.
Bądź mocny i wykonaj to!”

11
Dawid dał Salomonowi, synowi swojemu, plan przedsionka i świątyni
oraz jej budynków, komnat górnych, sal wewnętrznych oraz pomieszczenia dla
przebłagalni.
12
I plan wszystkiego, co sam zamyślał: dziedzińców domu
Pańskiego i wszystkich komnat dokoła, skarbców domu Bożego i skarbców rzeczy
świętych;
13
zmian kapłanów i lewitów i wszelkiej pracy w obsłudze domu
Pańskiego, i wszelkich naczyń do obsługi domu Pańskiego.
14
Złota dał na
wszystkie naczynia złote, według wagi każdego naczynia do różnych posług;
srebra na wszystkie naczynia srebrne, według wagi każdego naczynia do
różnych posług;
15
złota na świeczniki złote i ich lampy, według wagi
każdego świecznika i jego lamp; srebra na świeczniki srebrne, według wagi
świecznika i jego lamp stosownie do użycia każdego świecznika;
16
i
odpowiedni przydział złota na stoły chlebów pokładnych, według różnych
stołów, a srebra na stoły srebrne;
17
na widełki, kropielnice i dzbanki
szczerozłote, na puchary złote, według wagi każdego pucharu, na puchary
srebrne, według wagi każdego pucharu;
18
na ołtarz kadzenia ze złota
oczyszczonego, według wagi, i wzór wozu z cherubami złotymi, rozciągającymi
skrzydła i pokrywającymi Arkę Przymierza Pańskiego.
19
“O tym wszystkim -
rzekł Dawid – o pracach według planu budowy pouczony zostałem na piśmie
przez Pana”.
20
I rzekł Dawid do swego syna, Salomona: “Bądź mocny i
dzielny, a wykonaj to! Nie bój się i nie przerażaj, bo Pan Bóg, mój Bóg,
będzie z tobą, a nie opuści cię ani nie zostawi, aż będą wykonane wszelkie
prace dla obsługi domu Pańskiego.
21
A oto zmiany kapłanów i lewitów do
wszelkiej służby domu Bożego, którzy będą z tobą w każdej pracy; każdy
ochotny i zdolny do różnej posługi, książęta też i cały lud będą całkowicie
na twoje rozkazy”.

Zostaw wpis