Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 3)

Potomkowie Dawida

1
Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon
z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu,
2

trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz,
syn Chaggity,
3
piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.

4
Sześciu mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć
miesięcy. Potem królował on trzydzieści trzy lata w Jerozolimie.
5
A
synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan,
Salomon, czterej z Batszeby, córki Ammiela.
6
Potem Jibchar, Eliszua,
Elifelet.
7
Nogah, Nefeg, Jafia,
8
Eliszama, Eliada, Elpalet, dziewięciu.
9

Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych. A siostrą
ich była Tamar.

Królowie judzcy

10
Synem Salomona był Roboam; synem Roboama – Abiasz, synem Abiasza -
Asa, synem Asy – Jozafat,
11
synem Jozafata – Joram, synem Jorama -
Ochozjasz, synem Ochozjasza – Joasz,
12
synem Joasza – Amazjasz, synem
Amazjasza – Azariasz, synem Azariasza – Jotam,
13
synem Jotama – Achaz,
synem Achaza – Ezechiasz, synem Ezechiasza – Manasses,
14
synem Manassesa -
Amon, synem Amona – Jozjasz.
15
Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan,
drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum.
16
Synowie Jojakima: jego
syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz.

Po niewoli babilońskiej

17
Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel,
18

Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.
19
Synowie
Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz
oraz ich siostra Szelomit.
20
[Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel,
Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu.
21
Synowie Chananiasza:
Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz,
syn jego Szekaniasz.
22
Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal,
Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu.
23
Synowie Neariasza: Elioenaj,
Ezechiasz i Azrikam, trzej.
24
Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib,
Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.

Zostaw wpis