Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 5)

Potomkowie Rubena

1
Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz
ponieważ skalał łoże swego ojca, pierworodztwo jego dane było synom Józefa,
syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa.
2

Chociaż Juda był najpotężniejszym z braci swoich i z niego miał pochodzić
władca, jednak pierworodztwo należało do Józefa.
3
Synowie Rubena,
pierworodnego Izraela: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.
4
Synowie Joela:
jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei,
5
jego synem Mika,
jego synem Reajasz, jego synem Baal,
6
jego synem Beera, którego król Asyrii
Tiglat-Pileser uprowadził do niewoli; był on naczelnikiem Rubenitów.
7

Braćmi ich według ich rodów, kiedy spisywano rodowody ich pokoleń, byli:
naczelnik Jejel, Zachariasz,
8
Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela,
który zamieszkiwał Aroer aż do Nebo i Baal-Meon.
9
Ku wschodowi zaś
zamieszkiwał aż po wejście na pustynię [ciągnącą się] od rzeki Eufrat, gdyż
pomnożyły się ich trzody w ziemi Gilead.
10
Za czasów Saula prowadzili wojnę
z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce, zamieszkali więc w ich namiotach w
całej okolicy wschodniej Gileadu.

Potomkowie Gada

11
Synowie Gada zamieszkiwali naprzeciwko nich w ziemi Baszan aż do
Salka.
12
Joel pierwszy, drugi Szafan, potem Janaj i Szafat w Baszanie.
13

Braćmi ich są według ich rodów: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija
i Eber – siedmiu.
14
A ci byli synami Abichaila: Ben-Churi, Ben-Jaroach,
Ben-Gilead, Ben-Mikael, Ben-Jesziszaj, Ben-Jechdo, Ben-Buz.
15
Achi, syn
Abdiela, syna Guniego, był głową ich rodów.
16
Zamieszkiwali oni w
Gileadzie, Baszanie i przynależnych miejscowościach, na wszystkich
pastwiskach Sirionu, leżących na ich krańcach.
17
Wszystkie ich rodowody
zostały sporządzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla
Izraela.
18
Synów Rubena i synów Gada oraz połowy pokolenia Manassesa, ludzi
walecznych, mężów noszących tarczę i miecz, strzelających z łuku i
wyszkolonych w rzemiośle wojennym było czterdzieści cztery tysiące siedemset
sześćdziesięciu, gdy udawali się na wojnę.
19
A rozpoczęli wojnę z
Hagrytami, Jetur zaś, Nafisz i Nadab
20
przyszli im z pomocą przeciwko nim.
Dostali się więc w ich ręce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, albowiem
podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w Nim ufność.

21
Uprowadzili zaś z ich stad: pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów, dwieście
pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów i sto tysięcy ludzi.
22

Rzeczywiście mnóstwo padło zabitych, albowiem była to wojna Boża. I
zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli.

Połowa pokolenia Manassesa

23
Synowie połowy pokolenia Manassesa osiedlili się w tym kraju, od
Baszanu aż do Baal-Hermonu, Seniru i góry Hermon. Byli oni liczni.
24
Oto
naczelnicy ich rodów: Efer, Jiszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i
Jachdiel, dzielni wojownicy, ludzie sławni, naczelnicy swoich rodów.
25
Lecz
sprzeniewierzyli się Bogu swych ojców i dopuszczali się nierządu z bogami
ludów tamtego kraju, które Bóg wytracił przed nimi.
26
Bóg Izraela pobudził
ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego,
i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa.
Przyprowadził on ich do Chalach, Chabor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie
przebywają aż do dnia dzisiejszego.

Potomkowie Lewiego i arcykapłani

27
Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.
28
Synowie Kehata: Amram,
Jishar, Chebron i Uzzjel.
29
Dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie
Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
30
Eleazar był ojcem Pinchasa, a
Pinchas – Abiszuy.
31
Abiszua był ojcem Bukkiego, a Bukki – Uzziego.
32
Uzzi
był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz – Merajota.
33
Merajot był ojcem
Amariasza, a Amariasz – Achituba.
34
Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok -
Achimaasa.
35
Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz – Jochanana.
36

Jochanan był ojcem Azariasza – tego, który sprawował urząd kapłański w
świątyni, którą zbudował Salomon w Jerozolimie.
37
Azariasz był ojcem
Amariasza, a Amariasz – Achituba.
38
Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok -
Szalluma.
39
Szallum był ojcem Chilkiasza, a Chilkiasz – Azariasza.
40

Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz – Josadaka.
41
Josadak poszedł do
niewoli, do której Pan wziął Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.

Zostaw wpis