Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 6)

Potomkowie Lewiego, Gerszoma, Merariego, Kehata, Aarona i jego potomków aż
do Achimaasa

1
Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat, Merari.
2
Oto imiona synów Gerszoma:
Libni i Szimei.
3
Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.
4
Synowie
Merariego: Machli i Muszi. Oto są rody Lewiego według ich ojców:
5
Gerszoma:
syn jego Libni, syn jego Jachat, syn jego Zimma,
6
syn jego Joach, syn jego
Iddo, syn jego Zerach, syn jego Jeatraj.
7
Synowie Kehata: syn jego
Amminadab, syn jego Korach, syn jego Assir,
8
syn jego Elkana, syn jego
Ebiasaf, syn jego Assir,
9
syn jego Tachat, syn jego Uriel, syn jego Ozjasz,
syn jego Saul.
10
Synowie Elkany: Amasaj i Achimot.
11
Syn jego Elkana, syn
jego Sofaj, syn jego Nachat,
12
syn jego Eliab, syn jego Jerocham, syn jego
Elkana.
13
Synowie Samuela: pierworodny Joel i drugi Abiasz.
14
Synowie
Merariego: syn jego Machli, syn jego Libni, syn jego Szimei, syn jego Uzza,

15
syn jego Szimea, syn jego Chaggiasz, syn jego Asajasz.
16
Tych ustanowił
Dawid dla prowadzenia śpiewu w domu Bożym, odkąd spoczęła tam arka.
17
I
byli na służbie śpiewaczej przed przybytkiem Namiotu Spotkania, dopóki
Salomon nie zbudował domu Pańskiego w Jerozolimie. Stawali zaś zgodnie z
ustalonym porządkiem ich służby.
18
Ci więc stawali wraz z synami swoimi:
spośród synów Kehata: Heman, śpiewak, syn Joela, syna Samuela,
19
syna
Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,
20
syna Sufa, syna Elkany,
syna Machata, syna Amasaja,
21
syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna
Sefaniasza,
22
syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha,
23

syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
24
Brat jego, Asaf,
stał po jego prawej stronie: Asaf, syn Berekiasza, syna Szimei,
25
syna
Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza,
26
syna Etniego, syna Zeracha,
syna Adajasza,
27
syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego,
28
syna Jachata,
syna Gerszoma, syna Lewiego.
29
Synowie Merariego, ich bracia, stawali po
lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka,
30
syna
Chaszabiasza, syna Amazjasza, syna Chilkiasza,
31
syna Amsjego, syna
Baniego, syna Szemera,
32
syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego,
syna Lewiego.
33
Bracia ich, lewici, byli przeznaczeni do wszelkich usług w
przybytku domu Bożego.
34
Aaron zaś i jego synowie zamieniali w dym ofiary
na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, zgodnie z całą posługą w
Miejscu Najświętszym i aby dokonywać przebłagania za Izraela, według tego
wszystkiego, co nakazał sługa Boży, Mojżesz.
35
Oto są synowie Aarona: synem
jego Eleazar, synem jego Pinchas, synem jego Abiszua,
36
synem jego Bukki,
synem jego Uzzi, synem jego Zerachiasz,
37
synem jego Merajot, synem jego
Amariasz, synem jego Achitub,
38
synem jego Sadok, synem jego Achimaas.

Miasta kapłańskie i lewickie

39
A oto miejsce ich zamieszkania, według ich siedzib w wyznaczonych
dla nich granicach. Synom Aarona, z rodu Kehata – taki bowiem dział
wyznaczono im przez losowanie -
40
dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z
otaczającymi go pastwiskami.
41
Pola zaś miejskie i ich osiedla dano
Kalebowi, synowi Jefunnego.
42
Synom Aarona dano także miasta ucieczki:
Hebron i Libnę wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoa z ich pastwiskami,

43
Chilaz z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami,
44
Aszan z jego
pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami.
45
Od pokolenia Beniamina:
Geba z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego
pastwiskami; wszystkich miast trzynaście według ich rodzin.
46
Pozostałym
synom Kehata, spośród rodzin tegoż pokolenia, przypadło losem miast dziesięć
od pokolenia, to jest od połowy Manassesa.
47
Synom Gerszoma, według ich
rodzin, od pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i
od pokolenia Manassesa w Baszanie: trzynaście miast.
48
Synom Merariego
według ich rodzin przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i
od pokolenia Zabulona: dwanaście miast.
49
Izraelici dali lewitom te miasta
wraz z ich pastwiskami.
50
Dali oni losem z ziem należących do pokolenia
synów Judy, do pokolenia synów Symeona i do pokolenia synów Beniamina te
miasta, którym nadali ich imiona.
51
Niektóre rodziny synów Kehata miały
miasta wylosowane od pokolenia Efraima.
52
Dano im miasta ucieczki: Sychem z
jego pastwiskami na górze Efraima, Gezer z jego pastwiskami,
53
Jokmeam z
jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami,
54
Ajjalon z jego
pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami.
55
A od połowy pokolenia
Manassesa – dla pozostałych rodzin Kehata: Aner z jego pastwiskami i Bileam
z jego pastwiskami.
56
Synom Gerszoma dano od połowy pokolenia Manassesa:
Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami.
57
Od
pokolenia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami,

58
Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami.
59
Od pokolenia
Asera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami,
60
Chukok z jego
pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami.
61
Od pokolenia Neftalego: Kadesz w
Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego
pastwiskami.
62
Pozostałym synom Merariego od pokolenia Zabulona: Rimmono z
jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami.
63
A za Jordanem, koło Jerycha,
na wschód od Jordanu, od pokolenia Rubena: Beser w pustyni z jego
pastwiskami, Jahsę z jej pastwiskami,
64
Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat
z jego pastwiskami.
65
Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego
pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami,
66
Cheszbon z jego pastwiskami i
Jazer z jego pastwiskami.

Zostaw wpis