Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 8)

Potomkowie Beniamina i ich siedziby

1
Beniamin był ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego – Aszbela,
trzeciego – Achracha,
2
czwartego – Nochy, piątego – Rafy.
3
Synami Beli
byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda,
4
Abiszua, Naaman i Achoach,
5
Gera,
Szefufan i Churam.
6
Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów
mieszkających w Geba i przesiedlili ich do Manachat:
7
Naaman, Achiasz i
Gera; on to ich przesiedlił i był ojcem Uzzy i Achichuda,
8
a Szacharaima -
w kraju Moabu. Potem gdy odprawił swe żony: Chuszim i Baarę,
9
miał ze swej
nowej żony: Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma,
10
Jeusa, Sakiasza i Mirmę; ci
byli jego synami, naczelnikami rodów.
11
Z Chuszim miał: Abituba i Elpaala.

12
Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudował Ono, Lod i
miejscowości przynależne.
13
Beria i Szema byli naczelnikami rodów
mieszkających w Ajjalonie; oni to wypędzili mieszkańców Gat.
14
Achio,
Szaszak, Jeremot,
15
Zebadiasz, Arad, Eder,
16
Mikael, Jiszpa i Jocha, byli
synami Berii,
17
Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber,
18
Jiszmeraj, Jizlia
i Jobab, byli synami Elpaala.
19
Jakim, Zikri, Zabdi,
20
Elienaj, Silletaj,
Eliel,
21
Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego.
22
Jiszpan,
Eber, Eliel,
23
Abdon, Zikri, Chanan,
24
Chananiasz, Elam, Antotiasz,
25

Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka.
26
Szamszeraj, Szechariasz,
Ataliasz,
27
Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama.
28
Ci byli
naczelnikami rodów według ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie.

Ród Saula

29
W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon; imię jego żony było Maaka.
30
Jego
synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,
31
Gedor,
Achio i Zeker.
32
Miklot był ojcem Szimejego. Oni również mieszkali w
pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie.

33
Ner był ojcem Kisza, Kisz – Saula. Saul był ojcem Jonatana,
Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala.
34
Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal
był ojcem Miki.
35
Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz.
36
Achaz był
ojcem Joaddy; Joadda – Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy.

37
Mosa był ojcem Binei; jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego
Asel.
38
Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael,
Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.
39
Synowie jego
brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet.
40

Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelającymi z łuku. Mieli oni
wielu synów i wnuków – stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli potomkami
Beniamina.

Zostaw wpis