Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 9)

Źródło historyczne rodowodów

1
Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Oto oni spisani
zostali w księdze królów izraelskich i judzkich. Byli oni uprowadzeni do
niewoli babilońskiej z powodu swych występków.
2
Pierwsi mieszkańcy, którzy
weszli do swych posiadłości w swoich miastach: Izraelici, kapłani, lewici i
niewolnicy świątyni.

Mieszkańcy Jerozolimy

3
W Jerozolimie zamieszkiwali potomkowie Judy, Beniamina, Efraima i
Manassesa.
4
Utaj, syn Ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego,
jednego z synów Peresa, syna Judy.
5
Z Szilonitów: pierworodny Asajasz i
jego synowie.
6
Z synów Zeracha: Jeuel i sześciuset dziewięćdziesięciu ich
braci.
7
Z synów Beniamina: Sallu, syn Meszullama, syna Hodawiasza, syna
Hassenuy.
8
Jibnejasz, syn Jerochama, Ela, syn Uzziego, syna Mikriego,
Meszullam, syn Szefatiasza, syn Reuela, syna Jibniasza.
9
Braci ich według
ich rodowodów było dziewięćset pięćdziesięciu sześciu. Wszyscy ci mężowie
byli naczelnikami swoich rodów.
10
Z kapłanów: Jedajasz, Jojarib, Jakin.
11

Azariasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syn
Achituba, zwierzchnik domu Bożego.
12
Adajasz, syn Jerochama, syna
Paszchura, syna Malkiasza; Masaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna
Meszullama, syna Meszillemita, syna Immera.
13
Braci ich, naczelników swoich
rodów, było tysiąc siedmiuset sześćdziesięciu dzielnych wojowników,
zatrudnionych obsługą domu Bożego.
14
Z lewitów: Szemajasz, syn Chaszszuba,
syna Azrikama, syna Chaszabiasza, z synów Merariego.
15
Bakbakar, Cheresz,
Galal, Mattaniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa.
16
Obadiasz, syn
Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna, i Berekiasz, syn Asy, syna Elkany,
który mieszkał w zagrodach Netofatytów.
17
Odźwierni: Szallum, Akkub,
Talmon, Achiman i ich bracia. Szallum był przełożonym.
18
Jest on nim
jeszcze teraz w Bramie Królewskiej, od wschodu. Ci byli odźwiernymi w
obozach lewitów.
19
Szallum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i
bracia jego z domu jego ojca, Korachici, zatrudnieni obsługą, byli stróżami
progów namiotu, a ich ojcowie strzegli wejścia do obozu Pańskiego.
20

Pinchas, syn Eleazara, był dawniej ich przełożonym – Pan niech będzie z nim!

21
Zachariasz, syn Meszelemiasza, był odźwiernym przy wejściu do Namiotu
Spotkania.
22
Wszystkich wybranych na odźwiernych przy bramach było dwustu
dwunastu. Byli oni zapisani w wykazach rodowych w swoich osiedlach. Stałe
zaś ich obowiązki ustanowił Dawid i Samuel “Widzący”.
23
Zarówno oni, jak i
ich synowie czuwali nad bramami świątyni Pańskiej, domu namiotu, aby pełnić
straż.
24
Z czterech stron znajdowali się odźwierni: od wschodu, zachodu,
północy i południa.
25
Bracia ich, mieszkający w swoich zagrodach,
przychodzili od czasu do czasu, by być z nimi przez siedem dni,
26
ponieważ
w stałej służbie byli czterej przełożeni odźwiernych. Byli to lewici
odpowiedzialni za komnaty i skarbce domu Bożego.
27
Nocowali w obrębie domu
Bożego, do nich bowiem należała piecza i obowiązek otwierania go każdego
rana.
28
Niektórzy z nich mieli pieczę nad sprzętami używanymi do służby
Bożej, bo wnosili je policzone i w tejże liczbie wynosili.
29
Inni spośród
nich czuwali nad przyborami i nad wszystkimi naczyniami świętymi, nad
najczystszą mąką, winem, oliwą, kadzidłem i balsamami.
30
A synowie kapłanów
przyprawiali pachnące mieszanki do balsamów.
31
Mattitiasz, spośród lewitów,
ten, który był pierworodnym Szalluma Korachity, miał sobie powierzony stały
wypiek ciasta na ofiary.
32
Spośród synów Kehata, spośród ich braci,
niektórzy mieli za zadanie układać chleby pokładne w każdy szabat.
33
A ci,
którzy byli śpiewakami, naczelnikami rodzin lewickich, pozostawali w
komnatach wolni od innych zajęć, ponieważ dniem i nocą przypadała na nich
służba.
34
Ci byli naczelnikami rodów lewickich według swego pokrewieństwa,
a mieszkali w Jerozolimie.

Ród Saula

35
W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon i Jejel, a imię żony jego było
Maaka.
36
Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner,
Nadab,
37
Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot.
38
Miklot był ojcem Szimmeama.
Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w
Jerozolimie.
39
Ner był ojcem Kisza, Kisz – Saula, Saul był ojcem Jonatana,
Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala.
40
Synem Jonatana był Meribbaal, a
Meribbaal był ojcem Miki.
41
Synowie Miki: Piton, Melek i Tachrea.
42
Achaz
był ojcem Jary; Jara – Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy.

43
Mosa był ojcem Binei; synem jego był Refajasz, synem jego Eleasa, synem
jego Asel.
44
Asel miał sześciu synów; a ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael,
Szeariasz, Obadiasz, i Chanan. To są synowie Asela.

Zostaw wpis