Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Machabejska (1 Mch 15)

Antioch VII Sidetes królem

1
Antioch, syn króla Demetriusza, wysłał z wysp morskich do arcykapłana i
etnarchy Szymona i do ludu żydowskiego
2
list następującej treści: “Król
Antioch arcykapłanowi i etnarsze, a także narodowi żydowskiemu -
pozdrowienie.
3
Ponieważ niektórzy złoczyńcy stali się panami królestwa
naszych ojców, postanowiłem objąć królestwo w swoje posiadanie i przywrócić
je do poprzedniego stanu. Zebrałem więc wiele wojska i przygotowałem okręty
wojenne.
4
Postanowiłem wylądować w swym kraju i ukarać tych, którzy
zniszczyli mój kraj i wiele miast mego królestwa zrównali z ziemią.
5
Teraz
więc potwierdzam ci zwolnienie od wszystkich podatków, od których zwolnili
cię ci królowie, którzy byli przede mną, a tak samo od wszystkich innych
danin, od których cię zwolnili.
6
Pozwalam ci też bić własną monetę legalną
dla twojego kraju.
7
Jerozolima i świątynia niech będą wolne, a niech przy
tobie pozostanie wszelka broń, którą przygotowałeś, i te twierdze, które
pobudowałeś i którymi władasz.
8
Darowuję ci wszystko, co jesteś winien
królewskiemu skarbcowi i co na przyszłość królowi się będzie należało od
dziś aż po wszystkie czasy.
9
Gdy zaś przywrócimy nasze panowanie, wtedy
ciebie, naród twój i świątynię uczcimy wielkim odznaczeniem, tak że wasza
chwała będzie jawna na całym świecie”.

10
W roku sto siedemdziesiątym czwartym wyruszył Antioch do kraju swych
przodków, a wszyscy żołnierze przeszli do niego, tak że garść tylko
pozostała przy Tryfonie.
11
Antioch ścigał go, a on uciekał i przybył do
Dory, która leży nad morzem.
12
Wiedział bowiem, że spadło na niego
nieszczęście, bo wojska go opuściły.
13
Antioch rozłożył się obozem pod
Dorą. Było z nim sto dwadzieścia tysięcy wojowników i osiem tysięcy konnicy.

14
Otoczył miasto ze wszystkich stron, a okręty nacierały z morza. W ten
sposób ścisnął miasto od strony lądu i od strony morza i nikomu nie pozwolił
ani wyjść z niego, ani wejść.

Powrót poselstwa z Rzymu

15
Numeniusz razem z towarzyszami powrócił z Rzymu przywożąc listy do
królów i do krajów. Było w nich napisane, co następuje:
16
“Konsul rzymski
Lucjusz królowi Ptolemeuszowi – pozdrowienie.
17
Przybyli do nas posłowie
żydowscy, przyjaciele nasi i sprzymierzeńcy, wysłani przez arcykapłana
Szymona i lud żydowski w tym celu, aby odnowić dawno już zawartą przyjaźń i
przymierze,
18
a przynieśli ze sobą złotą tarczę wagi tysiąca min.
19

Postanowiliśmy więc napisać do królów i do krajów, aby nie wyrządzali im nic
złego, żeby nie walczyli przeciwko nim, przeciwko ich miastom ani przeciwko
ich krajowi i żeby nie wspomagali tych, którzy będą z nimi prowadzili wojnę.

20
Wydało nam się słuszne przyjąć od niech tę tarczę.
21
Jeżeli więc jacy
przestępcy uciekną z ich kraju do was, wydajcie ich arcykapłanowi Szymonowi,
żeby ich ukarał według swojego Prawa”.

22
Napisał tak samo do króla Demetriusza i do Attalosa, do Ariataresa,
do Arsakesa
23
i do wszystkich krajów: do Sampsamy, do Spartan, do Delos, do
Mindos, do Sykionu, do Karii, do Samos, do Pamfilii, do Licji, do
Halikarnasu, do Rodos, do Faselis, do Kos, do Side, do Arados, do Gortyny,
do Knidos, do Cypru i do Cyreny.
24
Odpis zaś tych listów posłał
arcykapłanowi Szymonowi.

Antioch VII przeciwko Szymonowi

25
Król Antioch leżał obozem koło Dory, na przedmieściu; sprowadzał do
niego coraz to nowe oddziały, budował machiny oblężnicze i tak zamknął
Tryfona, że ten nie mógł ani wyjść, ani wejść.
26
Szymon zaś posłał mu do
pomocy dwa tysiące wyborowych żołnierzy, srebra, złota i wiele broni.
27
On
jednak nie chciał tego przyjąć, a nawet unieważnił to, co poprzednio
postanowił na jego korzyść; stał się jego nieprzyjacielem.
28
Posłał też do
niego Atenobiusza, jednego ze swych przyjaciół, ażeby się z nim rozmówić.
Mówił on: “Wy zajmujecie Jafę, Gezer i zamek jerozolimski, które są miastami
należącymi do mego królestwa.
29
Ziemie ich spustoszyliście, dla kraju
staliście się wielkim nieszczęściem i zawładnęliście jeszcze wielu
miejscowościami w moim królestwie.
30
Teraz więc oddajcie miasta, które
zabraliście, i podatki z tych miejscowości, które opanowaliście poza
granicami Judei,
31
albo też wypłacicie za nie pięćset talentów srebra, a za
zniszczenie, jakiegoście się dopuścili, i za podatki od miast – drugie
pięćset talentów. W przeciwnym wypadku przybędziemy i pobijemy was”.

32
Przyjaciel królewski, Atenobiusz, przybył do Jerozolimy. Gdy zobaczył
bogactwo Szymona, stół, na którym stały złote i srebrne naczynia, oraz
liczną służbę, nie mógł wyjść z podziwu. Kiedy wypowiedział, jakie są
królewskie żądania,
33
wtedy mu Szymon odpowiedział: “Ani nie
przywłaszczyliśmy sobie kraju cudzego, ani nie wzięliśmy własności obcej,
ale dziedzictwo naszych ojców, nad którymi nasi wrogowie niesprawiedliwie
przez pewien czas panowali.
34
Mając więc sposobność objęliśmy w posiadanie
dziedzictwo naszych ojców.
35
Co zaś do Jafy i Gezer, których żądasz, to one
ludowi naszemu i krajowi wyrządzały wiele krzywdy. Wypłacimy za nie sto
talentów”.

36
Tamten nie rzekł mu ani słowa, tylko z gniewem powrócił do króla,
odniósł mu tę odpowiedź i opowiedział o bogactwie Szymona i o wszystkim, co
widział. Król więc zapłonął wielkim gniewem.

Wyprawa Kendebajosa przeciwko Judei

37
Tryfon zaś dostał się na okręt i odpłynął do Ortozji.
38
Wtedy król
mianował Kendebajosa zastępcą wodza nadbrzeżnej krainy i oddał mu pod
rozkazy piechotę i konnicę.
39
Rozkazał mu rozbić swój obóz na granicy
Judei. Rozkazał mu także odbudować Kedron, wzmocnić jego bramy i walczyć
przeciwko ludności. Król zaś ścigał Tryfona.
40
Kendebajos przybył do Jamnii
i zaczął trapić lud: wpadał na obszar Judei, brał ludność do niewoli i
mordował.
41
Odbudował też Kedron i umieścił tam jeźdźców oraz [inne]
wojska, ażeby wypadali i przebiegali drogi Judei zgodnie z danym mu
królewskim rozkazem.

Zostaw wpis