Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Machabejska (1 Mch 2)

Matatiasz i jego synowie

1
W tym czasie powstał Matatiasz, syn Jana, syna Symeona, kapłan z pokolenia
Joariba z Jerozolimy, który mieszkał w Modin.
2
Miał on pięciu synów:
Jana, który miał przydomek Gaddi,
3
Szymona, który miał przydomek Tassi,
4

Judę, który miał przydomek Machabeusz,
5
Eleazara, który miał przydomek
Auaran, i Jonatana, który miał przydomek Apfus.
6
Kiedy zobaczył on
świętokradztwa, które się działy między ludem w Judzie i w Jerozolimie,
7

powiedział:

“Biada mi! Dlaczego się urodziłem?
Czy po to, żeby oglądać upadek mego narodu
i upadek Świętego Miasta?
Oto zasiedli tam po to,
żeby wydać je w ręce nieprzyjaciół,
a świątynię w ręce cudzoziemców.

8
Świątynia stała się podobna do człowieka bez czci,

9
a wspaniałe jej naczynia zabrano do niewoli.
Niemowlęta jego mordowano na ulicach,
a młodzieńcy [padali] pod nieprzyjacielskim mieczem.

10
Jakiż naród nie rozciągał nad nim władzy
i siłą nie zabierał z niego łupów!

11
Wszystkie jego ozdoby zrabowano:
niegdyś wolne – stało się niewolnikiem.

12
I oto wniwecz obrócona jest świętość nasza,
piękność nasza i chwała nasza,
a poganie je zbezcześcili.

13
Na cóż więc nam jeszcze życie?”

14
Matatiasz i jego synowie rozdarli swoje szaty, włożyli na siebie wory i
gorzko płakali.

Wybuch powstania

15
Wtedy do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do
odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary.
16
Wielu spomiędzy
Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatiasz i jego
synowie,
17
wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatiasza słowami:

“Ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę
twoją umacniają synowie i krewni.
18
Teraz więc ty pierwszy przystąp i
wykonaj to, co jest polecone w królewskim dekrecie, tak jak to uczyniły już
wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w
Jerozolimie. Za to ty i synowie twoi będziecie należeli do królewskich
przyjaciół, ty i synowie twoi będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem,
złotem i innymi darami”.

19
Na to jednak Matatiasz odpowiedział donośnym głosem: “Jeżeli nawet
wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy,
na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i
zgodziły się na jego nakazy,
20
to jednak ja, moi synowie i moi krewni
będziemy postępowali zgodnie z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie.
21

Niech nas [Bóg] broni od przekroczenia prawa i jego nakazów!
22
Królewskim
rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na
prawo, ani na lewo”.

23
Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien człowiek, Judejczyk,
przystąpił do ołtarza w Modin, ażeby złożyć ofiarę, zgodnie z królewskim
dekretem.
24
Gdy zobaczył to Matatiasz, zapłonął gorliwością i zadrżały mu
nerki, i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł więc i zabił tamtego
obok ołtarza.
25
Zabił wtedy także królewskiego urzędnika, który zmuszał do
składania ofiar, ołtarz zaś rozwalił.
26
Zapałał gorliwością o Prawo i tak
uczynił jak Finees Zambriemu, synowi Saloma.

27
Wtedy też Matatiasz zaczął w mieście wołać donośnym głosem: “Niech
idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o Prawo i obstaje za
przymierzem”.
28
Potem zaś on sam i jego synowie uciekli w góry,
pozostawiając w mieście wszystko, co tylko posiadali.

Pierwsze walki

29
Wtedy wielu z ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwie i słuszne,
udało się na pustynię i tam przebywało
30
razem ze swoimi dziećmi, żonami i
bydłem. Wszystko bowiem, co złe, zwaliło się na nich.
31
Do urzędników zaś
królewskich i do wojska, które było w Jerozolimie, w Mieście Dawidowym,
doniesiono, że ludzie, którzy wzgardzili królewskim rozkazem, poszli na
pustynię do jaskiń.
32
Wielu więc udało się za nimi w pościg, a kiedy ich
napotkali, rozłożyli się obozem naprzeciwko nich. Potem rozpoczynali z nimi
walkę w dzień szabatu.
33
Mówili do nich: “Dość już! Wyjdźcie i uczyńcie
to, co głosi królewski rozkaz, a będziecie żyli”.
34
Odpowiedzieli: “Nie
wyjdziemy, nie będziemy robili tego, co głosi królewski rozkaz, i nie
znieważymy szabatu”.
35
Zaraz więc [tamci] zaczęli walczyć przeciwko nim.
36

Oni jednak ani im nie odpowiedzieli, ani kamieniami na nich nie rzucali, ani
nawet jaskiń nie zatarasowali.
37
Mówili tylko: “Umrzyjmy wszyscy z czystym
sumieniem! Niebo i ziemia są naszymi świadkami, że wy niesprawiedliwie nas
mordujecie”.
38
Natarli [tamci] na nich w czasie walki [prowadzonej] w
szabat, tak że zostali oni pozabijani, a także ich żony, dzieci – blisko
tysiąc ludzi – i bydło.

39
Kiedy Matatiasz i jego przyjaciele dowiedzieli się o tym, bardzo ich
opłakiwali,
40
a jeden do drugiego mówił: “Jeżeli wszyscy będziemy tak
postępowali jak nasi bracia i [w szabat] nie będziemy walczyć z poganami o
nasze życie i nasze ustawy, to teraz bardzo szybko zgładzą nas z ziemi”.
41

Tego więc dnia postanowili: “Jeśliby jakikolwiek człowiek w dzień sobotni
wyszedł walczyć przeciwko nam, my będziemy z nim walczyli, żebyśmy nie
zginęli wszyscy, tak jak zginęli nasi bracia w jaskiniach”.

Działalność Matatiasza

42
Wtedy przyłączyło się do nich zgromadzenie asydejczyków. Izraelici
mocni i odważni, z których każdy dobrowolnie stanął w obronie Prawa.
43

Wszyscy również, którzy uciekali od złego, przyłączyli się do nich i
wzmocnili ich.
44
W ten sposób utworzyli on wojsko i w gniewie uderzyli na
grzeszników, a w swej zapalczywości – na ludzi wiarołomnych; reszta zaś
szukała ratunku w ucieczce do pogan.

45
Matatiasz i jego przyjaciele obchodzili [wszystkie miejscowości] i
rozwalali ołtarze
46
oraz obrzezywali nieobrzezane dzieci, jakie tylko
spotkali na izraelskich ziemiach.
47
Prześladowali synów pychy, a szczęście
sprzyjało ich postępowaniu.
48
Tak więc bronili Prawa przed poganami i
królami i nie pozostawili grzesznikowi pola do działania.

Śmierć Matatiasza

49
Kiedy zbliżyły się dni śmierci Matatiasza, powiedział do swoich
synów:

“Teraz jest czas, w którym pycha jest górą, czas karania,
czas, [kiedy panuje żądza] zniszczenia i straszliwy gniew.

50
Teraz więc, dzieci, brońcie Prawa,
a nawet życie swoje oddajcie za przymierze, zawarte z waszymi ojcami.

51
Pamiętajcie o tym, jak postępowali ojcowie,
co czynili za swojego życia,
a zdobędziecie wielką chwałę
i imię wasze wiecznie [wspominać będą].

52
Czyż nie w czasie pokusy Abraham okazał się wiernym?
I zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.

53
Józef w czasie największych trudności zachował przykazanie
i został panem Egiptu.

54
Nasz praojciec Finees za swoją wielką gorliwość
otrzymał obietnicę kapłaństwa na wieki.

55
Jozue za zachowanie Bożego polecenia
został sędzią Izraela.

56
Kaleb za to, że przed zgromadzeniem wydał świadectwo,
otrzymał ziemię w dziedzictwo.

57
Dawid za swoją pobożność
odziedziczył na wieki tron królewski.

58
Eliasz w nagrodę za swoją wielką gorliwość o Prawo
został zabrany do nieba.

59
Chananiasz, Azariasz i Miszael przez wiarę
zostali wyratowani z płomienia.

60
Daniel dzięki swej niewinności
z paszczy lwów został ocalony.

61
Tak możecie przejść myślą jedno pokolenie po drugim
i przekonacie się, że nie zawiedzie się ten,
kto w Nim pokłada swe nadzieje.

62
Nie obawiajcie się zatem pogróżek grzesznego człowieka,
bo jego chwała to gnój i robactwo;

63
dziś się wywyższa, a jutro już go się nie znajdzie,
bo powrócił do swego prochu i przepadły jego zamysły.

64
Synowie! Bądźcie mężni i mocni w [zachowaniu] Prawa,
przez nie bowiem dostąpicie chwały.

65
Oto wasz brat Szymon. Wiem, że jest on człowiekiem rozważnym. Jemu
będziecie posłuszni po wszystkie dni, bo on będzie wam zastępował ojca,
66
a
Juda Machabeusz, który od samej młodości odznacza się nadzwyczajną siłą,
będzie dowódcą waszego wojska i będzie prowadził wojnę z ludami.
67
Wy więc
ściągnijcie do siebie tych wszystkich, którzy przestrzegają Prawa, i w
imieniu swego ludu wykonajcie pomstę!
68
Ściśle odpłaćcie poganom, a
trzymajcie się przepisów Prawa!”

69
Potem udzielił im swego błogosławieństwa i został dołączony do swoich
przodków.
70
Zmarł w roku sto czterdziestym szóstym i został pochowany w
rodzinnych grobach w Modin. Cały Izrael opłakiwał go z bardzo wielkim żalem.

Zostaw wpis