Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 10)

1
Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i
rzekł: “Czyż nie namaścił cię Pan <na wodza swego ludu, Izraela? Ty więc
będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto
znak dla ciebie, że> Pan cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem:
2
Gdy
dziś ode mnie odejdziesz, napotkasz w Selsach, przy grobie Racheli,
niedaleko od granicy Beniamina, dwóch mężczyzn. Oni ci powiedzą: “Znalazły
się oślice, których poszedłeś szukać”. Tymczasem ojciec twój nie myśli o
oślicach, lecz trapi się o was mówiąc: “Co mam uczynić dla mego syna?”
3
Gdy
przejdziesz stamtąd dalej i dotrzesz do dębu Tabor, spotkają cię tam trzej
mężczyźni, udający się do Boga w Betel: jeden będzie niósł troje koźląt,
drugi będzie niósł trzy okrągłe chleby, a trzeci będzie niósł bukłak wina.
4

Pozdrowią cię i dadzą ci dwa bochenki chleba, i weźmiesz je z ich rąk.
5

Później dotrzesz do Gibea Bożego, gdzie się znajduje załoga filistyńska. Gdy
zajdziesz do miasta, napotkasz gromadę proroków zstępujących z wyżyny. Będą
mieli z sobą harfy, flety, bębny i cytry, a sami będą w prorockim
uniesieniu.
6
Ciebie też opanuje duch Pański i będziesz prorokował wraz z
nimi, i staniesz się innym człowiekiem.
7
Gdy ci się spełnią te znaki,
uczyń, co zdoła twa ręka, gdyż Bóg będzie z tobą.
8
Pójdziesz przede mną do
Gilgal, a ja później przyjdę do ciebie, aby złożyć całopalenia i ofiary
biesiadne. Czekaj na mnie przez siedem dni, aż przyjdę do ciebie, aby cię
pouczyć, co masz czynić”.

9
Gdy tylko [Saul] odwrócił się i miał odejść od Samuela, Bóg zmienił
jego serce na inne i w tym dniu spełniły się wszystkie owe znaki.
10
Skoro
przybyli stamtąd do Gibea, spotkał się z gromadą proroków i opanował go duch
Boży. Prorokował też wśród nich.

11
A kiedy wszyscy, którzy go znali przedtem, spostrzegli, że on
prorokuje razem z prorokami, pytali się nawzajem: “Co się stało z synem
Kisza? Czy i Saul między prorokami?”
12
Na to odezwał się pewien człowiek
spośród nich: “Któż jest ich ojcem?” Dlatego też powstało przysłowie: “Czy
i Saul między prorokami?”

13
Kiedy przestał prorokować, udał się na wyżynę.
14
Stryj Saula zapytał
go i jego chłopca: “Gdzie chodziliście?” Odpowiedział: “Aby poszukać oślic.
Widząc, że ich nie ma, udaliśmy się do Samuela”.
15
Stryj znów postawił
Saulowi pytanie: “Opowiedz mi – proszę – to, co wam mówił Samuel”.
16
Na to
Saul odpowiedział stryjowi: “Zapewnił nas, że oślice zostały odnalezione”.
Sprawy jednak władzy królewskiej, o której mówił Samuel, nie wyjawił mu.

Wybór Saula potwierdza losowanie

17
Tymczasem Samuel zwołał lud do Mispa.
18
Odezwał się wtedy do
Izraelitów: “To mówi Pan, Bóg Izraela: Wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu i
wyzwoliłem was z ręki Egiptu i z ręki wszystkich królestw, które was
ciemiężyły.
19
Lecz wy teraz odrzuciliście Boga waszego, który uwolnił was
od wszystkich nieszczęść i ucisków i rzekliście Mu: “Ustanów króla nad
nami”. Ustawcie się więc przed Panem według pokoleń i według rodów”.
20

Samuel kazał wystąpić wszystkim pokoleniom Izraela i padł los na pokolenie
Beniamina.
21
Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich
rodów, i padł los na ród Matriego. <I nakazał wystąpić z rodu Matriego po
jednemu>, a los padł na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie znaleziono.

22
Jeszcze pytali się Pana: “Czy ten człowiek tu przybył?” Odrzekł Pan: “Oto
tam ukrył się w taborze”.
23
Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Gdy
stanął w środku ludu, wzrostem przewyższał cały lud o głowę.
24
Rzekł wtedy
Samuel do całego narodu: “Czy widzicie, że temu, którego wybrał Pan, nikt z
całego ludu nie dorówna?” A wszyscy ludzie wydali okrzyk wołając: “Niech
żyje król!”
25
Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał
je w księdze i złożył ją przed Panem. Następnie odprawił Samuel wszystkich
ludzi do domów.
26
Również i Saul udał się do swego domu w Gibea, a
towarzyszyli mu wojownicy, których serca Bóg poruszył.
27
Tymczasem synowie
Beliala mówili: “W czym ten może nam pomóc?” I wzgardzili nim, nie złożyli
mu też daru, ale on nie zwracał na to uwagi.

Zostaw wpis