Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 13)

Początek wojen z Filistynami

1
Saul miał… lat, gdy został królem, a dwa lata panował nad Izraelem.
2

Saul wybrał sobie trzy tysiące ludzi z Izraelitów. Dwa tysiące pozostało
przy Saulu w Mikmas i na wzgórzu Betel, tysiąc zaś przy Jonatanie w Gibea
Beniamina, a resztę wojska rozpuścił do domów.
3
Jonatan pobił załogę
filistyńską, która była w Geba. Usłyszeli to Filistyni. Saul oznajmił o tym
głosem trąby w całym kraju, mówiąc: “Niech usłyszą o tym Hebrajczycy!”
4

Wszyscy Izraelici usłyszeli to, co mówiono: Saul pobił załogę filistyńską, a
Izrael z tego powodu znienawidzony został przez Filistynów. Zwołano lud, aby
wyruszył za Saulem do Gilgal.
5
Również i Filistyni zgromadzili się do walki
przeciw Izraelowi: trzy tysiące rydwanów i sześć tysięcy konnicy, piechoty
zaś było tak wiele, jak piasku nad brzegiem morza. Przybywszy rozłożyli obóz
w Mikmas, po wschodniej stronie Bet-Awen.
6
Kiedy Izraelici spostrzegli, że
są w niebezpieczeństwie, jako że gromada podeszła już blisko, pochowali się
w jaskiniach, rozpadlinach, skałach, dołach i cysternach.

7
Hebrajczycy tymczasem przeprawili się przez Jordan do ziemi Gada i
Gileadu. Ponieważ Saul był w Gilgal, odchodził od niego cały naród
strwożony.
8
Siedem dni czekał, stosownie do terminu podanego przez Samuela.
Samuel nie przychodził jednak do Gilgal, dlatego odchodził lud od Saula.
9

Wtedy Saul rzekł: “Przygotujcie mi całopalenie i ofiarę biesiadną”. I złożył
całopalenie.
10
Zaledwie skończył składać całopalenie, przybył właśnie
Samuel. Saul wyszedł naprzeciw niego, aby go pozdrowić.
11
Rzekł Samuel:
“Cóż uczyniłeś?” Odpowiedział Saul: “Ponieważ widziałem, że lud ode mnie
odchodzi, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, gdy tymczasem Filistyni
gromadzą się w Mikmas,
12
wtedy sobie powiedziałem: Filistyni zstąpią do
mnie do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie Pana! Przezwyciężyłem się więc i
złożyłem całopalenie”.
13
I rzekł Samuel do Saula: “Popełniłeś błąd. Gdybyś
zachował przykazanie Pana, Boga twego, które ci nałożył, niechybnie
umocniłby Pan twoje panowanie nad Izraelem na wieki.
14
A teraz panowanie
twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca:
ustanowił go Pan wodzem swego ludu, nie zachowałeś bowiem tego, co ci Pan
polecił”.
15
Samuel wstał i wyszedł z Gilgal, <by pójść swoją drogą. A
pozostały lud poszedł za Saulem naprzeciw wojownikom i przybył z Gilgal> do
Gibea Beniamina. Saul dokonał przeglądu ludu, znajdującego się przy nim w
liczbie około sześciuset ludzi.
16
Saul, syn jego Jonatan i lud, który się
przy nim znajdował, zostali w Gibea Beniamina, Filistyni zaś obozowali w
Mikmas.

17
Z obozu filistyńskiego wyruszył oddział niszczycielski w liczbie
trzech hufców. Jeden hufiec udał się w drogę do Ofra, do ziemi Szual.
18

Inny zaś hufiec skierował się w drogę do Bet-Choron, jeszcze inny hufiec
poszedł drogą ku granicy biegnącej nad doliną Seboim w kierunku pustyni.

19
W całej ziemi izraelskiej nie było [wtedy] żadnego kowala, dlatego że
mówili Filistyni: “Niech Hebrajczycy nie sporządzają sobie mieczów i
włóczni!”
20
Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyć swój lemiesz,
topór, siekierę lub motykę.
21
Potem płacili za ostrzenie lemiesza i topora
dwie trzecie sykla, a jedną trzecią sykla za siekierę lub motykę.
22
Tak się
więc stało, że w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i
Jonatanem, nie miał ani miecza, ani włóczni; mieli je tylko Saul i syn jego,
Jonatan.

23
Straże filistyńskie wyruszyły ku wąwozowi koło Mikmas.

Zostaw wpis