Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 15)

Święta wojna z Amalekitami i odrzucenie Saula

1
Potem rzekł Samuel do Saula: “To mnie posłał Pan, aby cię namaścić na
króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów Pana.
2
Tak
mówi Pan Zastępów: Ukarzę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął
przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu.
3
Dlatego teraz idź, pobijesz
Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się
nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i
owce, wielbłądy i osły”.
4
Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w
Telam, dwustu tysięcy piechoty oraz dziesięciu tysięcy <spośród pokolenia
Judy>.
5
Saul dotarł do stolicy Amalekitów i zastawił zasadzkę w dolinie.
6

Zawiadomił tymczasem Kenitów: “Wyjdźcie, oddalcie się i wycofajcie spośród
Amalekitów, abym was nie wytracił razem z nimi. Okazaliście bowiem
życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu”. W ten sposób
Kenici opuścili Amalekitów.
7
Saul pobił Amalekitów od Chawila w stronę
Szur, leżącego naprzeciw Egiptu.
8
Pochwycił też żywcem Agaga, króla
Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, [wytępiwszy go] ostrzem miecza.
9

Saul i lud ulitował się jednak nad Agagiem i nad dobytkiem trzody i bydła,
nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co
było lepszego, nie chciano tego wytępić przez klątwę, cały zaś dobytek, nie
posiadający żadnej wartości poddał klątwie.

10
Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa:
11
“Żałuję tego, że
Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich
przykazań”. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do Pana.
12
I
wstał Samuel, aby rano spotkać się z Saulem. Zawiadomiono jednak Samuela:
“Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik [zwycięstwa],
a udając się z powrotem, wstąpił do Gilgal”.

13
Samuel udał się do Saula. I rzekł do niego Saul: “Niech cię Pan
błogosławi! Rozkaz Pana wykonałem”.
14
A Samuel powiedział: “Co to za
beczenie owiec [dochodzi] mych uszu i co za ryk większego bydła słyszę?”
15

Odpowiedział Saul: “Przygnano je od Amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad
najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary Panu,
Bogu twemu, a to, co pozostało, wytępiliśmy”.
16
Samuel odpowiedział
Saulowi: “Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy”. Odrzekł: “Mów!”

17
I mówił Samuel: “Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych
oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan
bowiem namaścił cię na króla izraelskiego.
18
Pan wysłał cię w drogę i
nakazał: “Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi
walczył, aż ich zniszczysz”.
19
Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana?
Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana”.
20
Saul
odpowiedział Samuelowi: “Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mię
posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem
klątwą.
21
Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w
Gilgal ofiarować Panu, Bogu twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych
klątwą”.

22
Samuel odrzekł:
“Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe
od posłuszeństwa głosowi Pana?
Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary,
uległość – od tłuszczu baranów.

23
Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa,
a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa.
Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana,
odrzucił cię On jako króla”.

24
Saul odrzekł na to Samuelowi: “Popełniłem grzech: Przekroczyłem nakaz
Pana i twoje wskazania, bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu.
25
Ty
jednak daruj moją winę i chodź ze mną, ażebym oddał pokłon Panu”.
26
Na to
Samuel odrzekł Saulowi: “Nie pójdę z tobą, gdyż odrzuciłeś słowo Pana i
dlatego odrzucił cię Pan. Nie będziesz już królem nad Izraelem”.

27
Kiedy Samuel odwrócił się, by odejść, [Saul] chwycił kraj jego
płaszcza, tak że go rozdarł.
28
Wtedy rzekł do niego Samuel: “Pan odebrał ci
dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie.

29
Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby
żałował”.
30
Odpowiedział Saul: “Zgrzeszyłem. Bądź jednak łaskaw teraz
uszanować mię wobec starszyzny mego ludu i wobec Izraela, wróć ze mną, abym
oddał pokłon Panu, Bogu twemu”.
31
Wrócił Samuel i szedł za Saulem. Saul
oddał pokłon Panu.
32
Samuel dał potem rozkaz: “Przyprowadźcie do mnie króla
Amalekitów – Agaga!” Agag zbliżył się do niego chwiejnym krokiem i rzekł:
“Naprawdę znikła u mnie gorycz śmierci”.
33
Samuel jednak powiedział: “Jak
mieczem swym czyniłeś bezdzietnymi kobiety, tak też niech będzie bezdzietna
wśród kobiet twoja matka!” I Samuel kazał stracić Agaga przed Panem w
Gilgal.
34
Następnie udał się Samuel do Rama, a Saul wrócił do swej
posiadłości w Gibea Saulowym.

35
Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula aż do chwili swej śmierci. Smucił
się jednak, iż Pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem.

Zostaw wpis