Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 30)

Wyprawa przeciw Amalekitom

1
Kiedy Dawid wracał razem ze swymi ludźmi do Siklag w trzecim dniu,
Amalekici [tymczasem] najechali na Negeb i na Siklag. Siklag zdobyli i
strawili ogniem.
2
Zabrali do niewoli kobiety, które w nim były, [i
wszystko] od najmniejszego do największego, nie zabili jednak nikogo, lecz
uprowadzili ze sobą, i odeszli z powrotem.
3
Kiedy więc Dawid ze swymi
ludźmi powrócił do miasta, było ono już spalone, a żony ich, synów i córki
uprowadzono.
4
Dawid i lud, który był przy nim, podnieśli głos i płakali tak
długo, aż im brakło sił do płaczu.
5
Zabrano do niewoli także obydwie żony
Dawida: Achinoam z Jizreel i Abigail, [dawną] żonę Nabala z Karmelu.
6
Dawid
więc znalazł się w wielkim utrapieniu, gdyż lud chciał go nawet ukamienować.
Wszyscy bowiem popadli w smutek z powodu [utraty] synów i córek. Dawid zaś
doznał umocnienia od Pana, Boga swego.
7
Odezwał się Dawid do Abiatara,
kapłana, syna Achimeleka: “Przynieś mi – proszę – efod”. I Abiatar przyniósł
efod Dawidowi.
8
Dawid radził się Pana, pytając: “Czy mam ścigać tę zgraję?
Czy ją dosięgnę?” I dał mu odpowiedź: “Ścigaj, gdyż na pewno dogonisz i
[łup] odbierzesz”.

9
Wyruszył więc Dawid i sześciuset ludzi, którzy mu towarzyszyli, i
dotarli do potoku Besor, <a reszta pozostała na miejscu>.
10
Wówczas Dawid
wraz z czterystu ludźmi urządził pościg, dwustu zaś ludzi, którzy byli zbyt
zmęczeni, by przejść potok Besor, zatrzymało się.
11
W polu spotkali pewnego
Egipcjanina i sprowadziwszy go do Dawida dali mu chleba do jedzenia i wody
do picia.
12
Dali mu też kawałek placka figowego i dwa grona rodzynków. Gdy
to zjadł, ożywił się: przez trzy doby bowiem nic nie jadł ani nie pił.
13

Dawid odezwał się do niego: “Do kogo należysz i skąd jesteś?” On odrzekł:
“Jestem młodym Egipcjaninem, niewolnikiem Amalekity. Pan mój pozostawił mnie
losowi, gdyż rozchorowałem się przed trzema dniami.
14
Wdarliśmy się do
Negebu Keretytów, do Negebu należącego do Judy i do Negebu Kaleba i
podpaliliśmy Siklag”.
15
Zapytał go Dawid: “Czy mógłbyś nas zaprowadzić do
tej zgrai?” Odrzekł: “Przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i nie
oddasz mię w ręce mojego pana, a wtedy zaprowadzę cię do tej zgrai”.

16
I poprowadził go. Tamci rozeszli się po całej krainie, jedli i pili,
i świętowali z powodu całego wielkiego łupu, który zabrali z krainy
filistyńskiej i z krainy judzkiej.
17
I bił ich Dawid od wieczora aż do
zmierzchu dnia następnego. Nikt z nich nie ocalał prócz czterystu młodych
ludzi, którzy, dosiadłszy wielbłądów, uciekli.
18
Dawid odzyskał wszystko,
co zabrali Amalekici. Dawid wyzwolił też dwie swoje żony.
19
Nikt nie
zginął, od najmniejszego do największego, ani synowie, ani córki, ani [nic]
z łupu, z tych wszystkich rzeczy, które zabrali. Wszystko Dawid wziął z
powrotem.
20
Dawid wziął nawet wszystkie owce i bydło. Pędzono je przed nim
wołając: “Oto zdobycz Dawidowa”.

21
Dawid przybył do dwustu owych mężów, którzy byli zbyt zmęczeni, by
iść za Dawidem, i dlatego pozostali koło potoku Besor. Wyszli oni naprzeciw
Dawida i towarzyszących mu ludzi. Zbliżywszy się Dawid z żołnierzami
pozdrowił ich.
22
Jednak różni źli ludzie i niegodziwcy, którzy poszli
przedtem za Dawidem, odezwali się i powiedzieli: “Ponieważ ci z nami nie
poszli, więc nie podzielimy się z nimi łupem, któryśmy ocalili. Zabrać sobie
mogą tylko swoje żony i dzieci, i odejść”.
23
Odpowiedział Dawid: “Nie tak
postąpicie, bracia moi, z tym, co nam darował Pan. Przecież to On nas
ochronił. On oddał w nasze ręce tę zgraję, która na nas napadła.
24
Kto was
posłucha w tej sprawie? Jednakowy udział mieć będą ci, którzy uczestniczyli
w walce, i ci, którzy pozostali przy taborze: jednakowo się podzielą”.
25

Tak zostało od tego dnia na przyszłość: ustalono to jako prawo i zwyczaj dla
Izraelitów, trwające aż do dnia dzisiejszego.

26
Gdy Dawid powrócił do Siklag, posłał część zdobyczy starszym Judy i
przyjaciołom ze słowami: “Oto jest dla was dar ze zdobyczy na wrogach
Pańskich”.
27
Posłał też do tych, którzy byli w Betuel, do tych, co byli w
Rama, w Negebie i Jattir,
28
i którzy byli w Arara, do tych, co w Sifemot,
i tych, co w Esztemoa,
29
i do tych, co mieszkali w Karmelu i w miastach
Jerachmeelitów i w miastach Kenitów,
30
również do mieszkających w Chorma i
w Bor-Aszan, w Eter
31
i w Hebronie, do wszystkich miejscowości, po których
krążył Dawid wraz ze swymi ludźmi.

Zostaw wpis