Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 4)

DZIWNE DZIEJE ARKI PRZYMIERZA

Arka w niewoli

1
Słowo Samuela docierało do wszystkich Izraelitów <jako słowo
Pańskie>. <W
tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom>.

Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło
Eben-Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek.
2
Filistyni
przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici
zostali pokonani przez Filistynów, tak że poległo na pobojowisku, na
równinie około czterech tysięcy ludzi.
3
Po powrocie ludzi do obozu starsi
Izraela stawiali sobie pytanie: “Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki
Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo, ażeby
znajdując się wśród nas wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów”.
4
Lud posłał
więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który
zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie
Helego: Chofni i Pinchas.

5
Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici
podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała.
6
Kiedy Filistyni
usłyszeli głos okrzyków, mówili: “Co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w
obozie izraelskim?” Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu,
7

Filistyni przelękli się. Mówili: “<Ich> Bóg przybył do obozu”. Wołali:
“Biada nam! Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było.
8
Biada nam! Kto nas
wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy
zesłali na Egipt wszelakie plagi <na pustyni>.
9
Trzymajcie się dzielnie i
bądźcie mężni, o Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami
Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężni
i walczcie!”
10
Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że
uciekł każdy do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem
trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej.
11
Arka Boża została zabrana, a
dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli.

12
Pewien człowiek – Beniaminita – uciekł z pola walki i dotarł jeszcze
w tym samym dniu do Szilo. Ubranie miał podarte, a głowę pokrytą ziemią.
13

Kiedy nadszedł, Heli siedział na swym krześle obok drogi. Wyczekiwał.
Niepokoił się przecież z powodu Arki Bożej. Gdy człowiek ten przyszedł, aby
donieść miastu o nowinach, całe miasto podniosło krzyk.
14
Heli posłyszawszy
echo tego krzyku, zapytał: “Co oznacza ten tak wielki hałas?” Człowiek ów
pośpieszył i przybywszy opowiedział Helemu.
15
Heli miał [wtedy]
dziewięćdziesiąt osiem lat. Był ociemniały: nie mógł nic widzieć.
16

Człowiek ów rzekł do Helego: “Ja jestem tym, który przybył z obozu, z pola
walki dziś uciekłem”. Heli zaś zapytał: “Cóż się stało, mój synu?”
17

Zwiastun odpowiedział: “Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaś
poniósł ogromną klęskę. Zginęli dwaj twoi synowie, Chofni i Pinchas, Arka
Boża została zabrana”.
18
Na wzmiankę o Arce Bożej Heli upadł z krzesła do
tyłu, na krawędź bramy, złamał sobie kark i umarł. Był to bowiem człowiek
stary i ociężały. Sprawował on sądy nad Izraelem przez czterdzieści lat.
19

Jego synowa, a żona Pinchasa, będąc brzemienną i bliską porodu, gdy tylko
dowiedziała się, że Arka Boża została zabrana, że jej teść i mąż umarli,
skuliła się i porodziła, bo przyszły na nią bóle porodowe.
20
Gdy konała,
mówiły do niej kobiety, które ją otaczały: “Nie obawiaj się! Przecież
urodziłaś syna”. Nie odpowiedziała jednak, nie zwróciła nawet na to uwagi.

21
Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: “Odstąpiła sława od Izraela” z powodu
zabrania Arki Bożej oraz [śmierci] jej teścia i męża.
22
Powtórzyła:
“Odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana”.

Zostaw wpis