Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 6)

Zwrot Arki Przymierza

1
Przez siedem miesięcy Arka Pańska znajdowała się w ziemi filistyńskiej.
2

Potem zwołali Filistyni kapłanów i wieszczbiarzy mówiąc im: “Co robić z Arką
Pańską? Wskażcie nam, w jaki sposób odeślemy ją na miejsce?”
3

Odpowiedzieli: “Jeśli macie odesłać Arkę Boga izraelskiego, nie odsyłajcie
jej z niczym. Koniecznie trzeba dołączyć do niej dar pokutny. Wtedy
wyzdrowiejecie i dowiecie się, dlaczego nie odstępuje od was Jego ręka”.
4

Zapytali się: “Jakiż dar mamy złożyć?” Odpowiedzieli: “Według liczby władców
filistyńskich pięć guzów złotych i pięć myszy złotych, ta sama bowiem plaga
dotknęła was, jak i waszych władców.
5
Sporządźcie podobizny guzów i
podobizny myszy, które niszczą kraj, a oddajcie cześć Bogu Izraela; może
odejmie rękę swą od was, od bogów waszych i od waszego kraju.
6
Dlaczego
upieracie się w sercach waszych tak, jak upierali się Egipcjanie i faraon?
Czy nie pozwolili im odejść dopiero wtedy, gdy ich [Pan] ukarał?
7
Teraz
więc weźcie i przygotujcie nowy wóz i dwie mleczne krowy, które nie miały na
sobie jarzma, zaprzęgnijcie krowy do wozów, cielęta od nich odprowadzicie do
obory.
8
Weźmiecie potem Arkę Pańską i umieścicie ją na wozie, a wyroby ze
złota, które oddać macie jako dar pokutny, umieścicie w skrzynce obok niej i
tak poślecie ją w drogę.
9
Zwrócicie jednak uwagę na to: jeżeli skieruje się
ona do swego kraju, to jest do Bet-Szemesz, wiedzcie, że to On sprowadził
na nas nieszczęście, a jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że nie Jego ręka
nas dotknęła, a to, co się stało, było przypadkiem”.

10
Ludzie uczynili w ten sposób: wzięli dwie mleczne krowy i zaprzęgli
je do wozu. Cielęta od nich zatrzymali w oborze.
11
Arkę Pańską umieścili na
wozie, a także skrzynkę ze złotymi myszami i z podobiznami swoich guzów.
12

Krowy poszły prostą drogą w kierunku Bet-Szemesz, a idąc tą samą drogą i
rycząc nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Filistyńscy władcy zaś szli za
nimi aż do granic Bet-Szemesz.

13
W Bet-Szemesz na równinie odbywały się żniwa pszenicy. Podniósłszy
oczy żniwiarze dostrzegli Arkę i uradowali się jej widokiem.
14
Wóz dotarł
na pole Jozuego z Bet-Szemesz i tam się zatrzymał. Leżał tam wielki kamień.
Wóz drewniany porąbano, a krowy złożono Panu na ofiarę całopalną.
15
Lewici
zdjęli z wozu Arkę Pańską i znajdującą się razem skrzynkę, w której ułożone
były złote przedmioty: ułożyli je na wielkim kamieniu. Ludzie z Bet-Szemesz
dokonali całopalenia i złożyli w tym dniu ofiary Panu.
16
Pięciu władców
filistyńskich zobaczywszy to wszystko, jeszcze tego samego dnia powróciło do
Ekronu.

17
Guzy złożone przez Filistynów, jako dar pokutny dla Pana, są
następujące: jeden za Aszdod, jeden za Gazę, jeden za Aszkelon, jeden za
Gat, jeden za Ekron.
18
Prócz tego były złote myszy według liczby
miejscowości filistyńskich, podlegających pięciu władcom, tak z miast
umocnionych, jak i z miejscowości otwartych. Świadectwem na to [wszystko]
jest wielki kamień, na którym postawiono Arkę Pańską. Istnieje on aż do dnia
dzisiejszego na polu Jozuego z Bet-Szemesz.
19
Synowie Jechoniasza nie
uczestniczyli jednak w radości, jaka była udziałem ludzi z Bet-Szemesz, gdy
przyszli zobaczyć Arkę Pańską. Dlatego zabił On siedemdziesięciu ludzi
spośród nich. Lud zasmucił się, ponieważ Pan dotknął ich wielką plagą.
20

Mówili więc mieszkańcy Bet-Szemesz: “Któż zdoła stanąć przed obliczem Pana,
przed tym Bogiem świętym? Do kogo uda się On od nas?”
21
Wysłali więc posłów
do Kiriat-Jearim z zawiadomieniem: “Filistyni oddali Arkę Pańską.
Przybywajcie i weźcie ją do siebie”.

Zostaw wpis