Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 15)

WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU

Zmartwychwstanie Chrystusa faktem poświadczonym

1
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w
której też trwacie.
2
Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją
zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
3

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z
Pismem – za nasze grzechy,
4
że został pogrzebany, że zmartwychwstał
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem:
5
i że ukazał się Kefasowi, a potem
Dwunastu,
6
później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie;
większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli.
7
Potem ukazał się
Jakubowi, później wszystkim apostołom.
8
W końcu, już po wszystkich, ukazał
się także i mnie jako poronionemu płodowi.
9
Jestem bowiem najmniejszy ze
wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem
Kościół Boży.
10
Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi
łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich
wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.
11
Tak więc czy to
ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa

12
Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego
twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
13
Jeśli nie ma
zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
14
A jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.

15
Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli
nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił
Chrystusa.
16
Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie
zmartwychwstał.
17
A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza
wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.
18
Tak więc i ci, co
pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie.
19
Jeżeli tylko w tym życiu w
Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni
politowania.

20
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli.
21
Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez
człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie.
22
I jak w Adamie wszyscy
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,
23
lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do
Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
24
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże
królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
25

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje
stopy.
26
Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
27
Wszystko bowiem
rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to,
że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał.
28
A gdy już wszystko
zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi
poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
29
Bo inaczej czegoż
dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie
zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują?
30
Po co też i my
wystawiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny?

31
Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie,
Panu naszym, że każdego dnia umieram.
32
Jeżeli tylko ze względu na ludzi
potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek?
Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.
33

Nie łudźcie się! “Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje”.
34

Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć! Są bowiem wśród was tacy, co
nie uznają Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię.

O ciałach po zmartwychwstaniu

35
Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się
ciele?
36
O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie
obumrze.
37
To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać
potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym.
38

Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał; każdemu z nasion właściwe.
39

Nie wszystkie ciała są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne
wreszcie ptaków i ryb
40
Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest
piękno ciał niebieskich, inne – ziemskich.
41
Inny jest blask słońca, a inny
- księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej.
42

Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne -
powstaje zaś niezniszczalne;
43
sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne;
sieje się słabe – powstaje mocne;
44
zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje
ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.
45

Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a
ostatni Adam duchem ożywiającym.
46
Nie było jednak wpierw tego, co
duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem.
47
Pierwszy człowiek z
ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba.
48
Jaki ów ziemski, tacy i
ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
49
A jak nosiliśmy obraz
ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka]
niebieskiego.

50
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa
Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co
niezniszczalne.
51
Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz
wszyscy będziemy odmienieni.
52
W jednym momencie, w mgnieniu oka, na
dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną
nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
53
Trzeba, ażeby to, co
zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne,
przyodziało się w nieśmiertelność.

Hymn estchtologiczny i napomnienie

54
A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a
to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się
słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
55
Gdzież
jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?
56

Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo.
57
Bogu niech będą
dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
58
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie
pozostaje daremny w Panu.

Zostaw wpis