Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 10)

Zagłada rodziny królewskiej Izraela

1
W Samarii było siedemdziesięciu synów Achaba. Jehu napisał list i wysłał
go do Samarii, do przywódców miasta, do starszyzny i do opiekunów dzieci
Achaba – list treści następującej:
2
“Teraz, gdy dotrze do was to pismo,
macie ze sobą synów pana waszego, macie rydwany i konie, miasto warowne oraz
broń.
3
Obmyślcie więc, kto z synów pana waszego jest najlepszy i
najodpowiedniejszy, posadźcie go na tronie jego ojca i bijcie się o dom pana
waszego!”
4
Ogarnęła ich bardzo wielka trwoga i powiedzieli: “Oto dwaj
królowie mu się nie oparli, a jakże my się oprzemy?”
5
Wtedy zarządca
pałacu, zarządca miasta, starszyzna i wychowawcy przekazali Jehu tę
odpowiedź: “Jesteśmy twoimi sługami. Wszystko, cokolwiek rozkażesz nam,
wypełnimy. Nikogo nie wybierzemy na króla. Czyń, co uznasz za słuszne”.

6
Jehu napisał do nich drugi list tej treści: “Jeżeli jesteście ze mną i
słuchacie mego rozkazu, weźcie głowy synów waszego pana i przyjdźcie do
mnie jutro o tym samym czasie do Jizreel!” A synowie króla, siedemdziesięciu
ludzi, przebywali u znakomitych obywateli miasta, którzy ich wychowywali.
7

Skoro tylko list ten przyszedł do nich, wzięli synów króla, zamordowali
wszystkich siedemdziesięciu, głowy ich włożyli do koszów i posłali do niego,
do Jizreel.

8
Posłaniec przyszedł oznajmić mu: “Przyniesiono głowy synów króla”. On
zaś powiedział: “Ułóżcie je w dwa stosy u wejścia do bramy, aż do rana!”
9

Rano zaś wyszedł i stojąc przemówił do całego ludu: “Jesteście bez winy. Oto
ja uknułem spisek przeciwko panu mojemu i zabiłem go. Lecz kto zabił tych
wszystkich?
10
Zrozumiejcież nareszcie, że nic ze słowa Pana, które On
wypowiedział przeciw domowi Achaba, nie przepadnie. Pan wykonał to, co
powiedział przez sługę swego, Eliasza”.
11
I Jehu pozabijał wszystkich
pozostałych z rodziny Achaba w Jizreel, wszystkich jego możnych, zaufanych i
kapłanów, tak iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć.

Zagłada książąt Judy

12
Następnie wstał i wyruszył do Samarii. Kiedy Jehu był w drodze, w
Szałasach Pasterskich,
13
napotkał braci Ochozjasza, króla judzkiego, i
zapytał: “Kim wy jesteście?” Odpowiedzieli: “Jesteśmy braćmi Ochozjasza i
przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki”.
14
Wtedy
rozkazał: “Pochwyćcie ich żywych!” Pochwycono więc ich żywych i zamordowano
ich nad cysterną Szałasów, czterdziestu dwóch ludzi; nie oszczędził z nich
ani jednego.

Jehu i Jonadab

15
Odszedłszy stamtąd, Jehu spotkał Jonadaba, syna Rekaba, który mu
wyszedł naprzeciw i pozdrowił go. Zapytał go: “Czy serce twoje jest szczere,
jak serce moje w stosunku do serca twego?” Odpowiedział Jonadab: “Tak jest”.
- “Jeżeli tak, podaj mi swą rękę!” Podał mu swą rękę, a on posadził go przy
sobie na rydwanie
16
i powiedział: “Chodź ze mną, a zobaczysz moją gorliwość
o Pana”. I jechał z nim na swoim rydwanie.
17
Następnie wjechał do Samarii i
pozabijał wszystkich, co pozostali po Achabie w Samarii, aż zniszczył go
według słowa, które Pan wypowiedział do Eliasza.

Zagłada wyznawców Baala i jego świątyni

18
Jehu zgromadził cały lud i powiedział do niego: “Achab za mało czcił
Baala, Jehu będzie czcił go bardziej.
19
Teraz więc zwołajcie do mnie
wszystkich proroków Baala, wszystkie jego sługi i wszystkich jego kapłanów.
Niech nikogo nie zabraknie, ponieważ mam złożyć wielką ofiarę krwawą
Baalowi. Kogokolwiek by zabrakło, nie pozostanie przy życiu”. Jehu działał w
sposób podstępny, aby wytracić wyznawców Baala.
20
Jehu dalej rozkazał:
“Urządźcie święte zgromadzenie dla Baala!”; i zwołali je.
21
Jehu rozesłał
posłańców po całym Izraelu, i przyszli wszyscy wyznawcy Baala. Nie pozostał
nikt, kto by nie przyszedł. Weszli więc do świątyni Baala, która wypełniła
się od krańca do krańca.
22
Wtedy rzekł do strażnika szatni: “Wyłóż szaty
dla wszystkich czcicieli Baala!”; i wyłożył dla nich szaty.
23
Wtedy Jehu
wraz z Jonadabem, synem Rekaba, wszedł do świątyni Baala i powiedział do
czcicieli Baala: “Przeszukajcie i zobaczcie, czy nie ma tutaj z wami kogoś z
czcicieli Jahwe, a są tylko czciciele Baala”.
24
Następnie wyszedł, aby
złożyć ofiary krwawe i całopalne.

Jehu postawił na zewnątrz osiemdziesięciu swoich ludzi i powiedział:
“Ktokolwiek by pozwolił ujść komuś z ludzi, których ja wydaję w ręce wasze,
płaci życiem swoim za życie zbiega”.
25
Kiedy Jehu skończył składać ofiarę
całopalną, rozkazał straży przybocznej i tarczownikom: “Idźcie, uderzcie na
nich! Niech nikt nie ujdzie!” Więc straż przyboczna i tarczownicy wycięli
ich ostrzem miecza, położyli ich trupem i dotarli aż do sanktuarium
świątyni Baala.
26
Wynieśli stele świątyni Baala i spalili je.
27
Następnie
wyrzucili aszerę świątyni Baala i spalili ją. Potłukli też stele Baala.
Wreszcie zburzyli świątynię Baala i zamienili ją na kloaki – aż do dnia
dzisiejszego.

Jehu panuje w Izraelu (841-813)

28
Tak Jehu wyrugował Baala z Izraela,
29
Nie zerwał jednakże Jehu z
grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela – ze
złotymi cielcami w Betel i Dan.
30
Przeto Pan powiedział do Jehu: “Ponieważ
dobrze wykonałeś, co było słuszne w moich oczach, według wszystkich zamiarów
mego serca postąpiłeś z domem Achaba, to synowie twoi aż do czwartego
pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela”.
31
Lecz Jehu nie starał się
pilnie, z całego serca, postępować według Prawa Pana, Boga Izraela. Nie
zerwał z grzechami Jeroboama, do których ten doprowadził Izraela.

32
W owym czasie Pan zaczął uszczuplać Izraela: Chazael pobił Izraelitów
na całym ich obszarze,
33
od Jordanu na wschód słońca, cały obszar Gileadu,
Gadytów, Rubenitów, Manassytów – od Aroeru, który leży nad rzeką Arnon -
Gilead i Baszan.

34
A czyż pozostałe dzieje Jehu, wszystkie jego czyny i cała jego
dzielność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?
35
I spoczął Jehu
ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii. Jego syn Joachaz został w jego
miejsce królem.
36
Czas zaś, w którym Jehu panował nad Izraelem w Samarii,
wynosił dwadzieścia osiem lat.

Zostaw wpis