Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 12)

Jonasz panuje w Judzie (835-796)

1
W chwili objęcia rządów Joasz miał siedem lat.
2
W siódmym roku
[panowania] Jehu, Joasz został królem i panował czterdzieści lat w
Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibeja – z Beer-Szeby.
3
Joasz czynił
to, co jest słuszne w oczach Pańskich, przez wszystkie dni, póki pouczał go
kapłan Jojada.
4
Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym
ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne.

5
Joasz polecił kapłanom: “Wszystkie pieniądze, które jako dar święty
wnosi się do świątyni Pańskiej – pieniądze bieżące, które ktoś płaci według
wyznaczonej mu kwoty za osoby – wszystkie pieniądze, które ktoś z własnej
woli wnosi do świątyni Pańskiej -
6
zbiorą kapłani od osób sobie znanych i
obrócą je na naprawę uszkodzeń świątyni, gdziekolwiek takie uszkodzenie się
znajdzie”.
7
Lecz jeszcze w dwudziestym trzecim roku króla Joasza kapłani
nie naprawili uszkodzeń świątyni.
8
Wtedy król Joasz zawezwał kapłana Jojadę
oraz kapłanów i rzekł do nich: “Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni?
Odtąd już nie wolno wam brać pieniędzy od znanych wam osób, lecz przekażecie
je na naprawę szkód świątyni Pańskiej”.
9
Kapłani zgodzili się nie brać
pieniędzy od ludu i nie troszczyć się o naprawę uszkodzeń świątyni.

10
Wtedy kapłan Jojada wziął jedną skrzynię, zrobił otwór w jej
przykrywie i postawił ją obok ołtarza, po prawej stronie wejścia do świątyni
Pańskiej. Kapłani zaś – stróże progów – składali tam wszystkie pieniądze
wniesione do świątyni Pańskiej.
11
Kiedy zauważono, że dużo jest pieniędzy w
skrzyni, przychodził sekretarz króla oraz arcykapłan i wtedy zsypywano i
obliczano pieniądze, które się znajdowały w świątyni Pańskiej.
12
Pieniądze
odważone przekazywano kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej. Ci zaś
wydawali je na stolarzy i budowniczych – pracujących w świątyni Pańskiej -

13
murarzy, kamieniarzy oraz na kupno drewna i kamieni ciosowych do
naprawienia uszkodzeń świątyni Pańskiej, wreszcie na wszystkie wydatki celem
odbudowy świątyni.
14
Jednakże z monet, które wpływały do świątyni Pańskiej,
nie wyrabiano czarek srebrnych, nożyc, kropielnic, trąb ani żadnych
przedmiotów złotych lub srebrnych dla świątyni Pańskiej,
15
ale wydawano je
robotnikom, którzy ich używali do naprawy świątyni Pańskiej.
16
I nie
robiono obliczeń z ludźmi, w ręce których przekazywano pieniądze, aby je
wydawali na robotników, ponieważ działali z niezachwianą wiernością.
17

Pieniądze [dane] jako zadośćuczynienie za winy i grzechy nie wchodziły do
świątyni Pańskiej – były własnością kapłanów.

18
W tym czasie Chazael, król Aramu, wyruszył na wojnę przeciw Gat i
zdobył je. Następnie Chazael powziął postanowienie, by wyruszyć przeciw
Jerozolimie.
19
Wtedy Joasz, król judzki, zabrał wszystkie dary święte,
które ofiarowali królowie judzcy: Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego
przodkowie – łącznie ze swoimi świętymi darami – oraz całe złoto zgromadzone
w skarbcach świątyni Pańskiej i pałacu królewskiego, i posłał Chazaelowi,
królowi Aramu, a ten się oddalił od Jerozolimy.

20
A czyż pozostałe dzieje Joasza i wszystkie jego czyny nie są opisane
w Księdze Kronik Królów Judy?
21
Słudzy jego powstali, uknuli spisek i
zabili Joasza w pałacu na Millo, gdy zstępował do Silla -
22
mianowicie
Jozabad, syn Szimeata, i Jozabad, syn Szomera – słudzy jego, zabili go i
poniósł śmierć. Pochowano go w Mieście Dawidowym, razem z jego przodkami. I
syn jego Amazjasz został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis