Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 17)

Ozeasz panuje w Izraelu (731-722)

1
W dwunastym roku [panowania] Achaza, króla judzkiego – Ozeasz, syn Eli,
został królem izraelskim w Samarii – na dziewięć lat.
2
Czynił on to, co
jest złe w oczach Pańskich, jednakże nie tak, jak królowie Izraela, którzy
żyli przed nim.

3
Przeciwko niemu wyruszył Salmanassar, król asyryjski, a Ozeasz poddał
się mu i płacił mu daninę.
4
Lecz król asyryjski wykrył spisek Ozeasza.
Ozeasz bowiem wysłał posłów do króla egipskiego, So, i nie przysyłał daniny
królowi asyryjskiemu, jak każdego roku. Wtedy król asyryjski pojmał go i
zamknął w więzieniu.

Zdobycie Samarii

5
Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją
przez trzy lata.
6
W dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski
zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii, i przesiedlił ich do
Chalach, nad Chabor – rzekę Gozanu, i do miast Medów.

Przyczyny upadku królestwa Izraela

7
Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu,
który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili
oni bogów obcych
8
i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed
Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali.
9
I wymyślili sobie
Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie
wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach – od wieży strażniczej aż do
miasta warownego.
10
Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym
pagórku i pod każdym drzewem zielonym.
11
I składali ofiary kadzielne tamże
- na wszystkich wyżynach – podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi.
Spełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana.
12
I służyli bożkom, o których Pan
powiedział im: “Nie czyńcie tego!”

13
Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich
proroków i wszystkich “widzących”, mówiąc: “Zawróćcie z waszych dróg
grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich, według
całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez
sługi moje – proroków”.
14
Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój
kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu swojemu.
15

Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz
rozkazy, które im wydał. Szli za nicością i stali się niczym – naśladując
ludy wokół siebie, co do których przykazał im Pan, aby nie postępowali tak,
jak one.
16
Odrzucili wszystkie polecenia Pana, Boga swego, i ulali sobie
posągi – dwa cielce. Zrobili sobie aszerę i oddawali pokłon całemu wojsku
niebieskiemu, i służyli Baalowi.
17
Przeprowadzali synów swoich i córki
przez ogień. Uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Oddali się czynieniu
tego, co jest złe w oczach Pana, drażniąc Go.
18
Wtedy Pan zapłonął
gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza.
Pozostało tylko samo pokolenie Judy.

19
Również Juda nie przestrzegał poleceń Pana, Boga swego, i naśladował
obyczaje, które Izrael wprowadził.
20
Wtedy Pan odrzucił całe potomstwo
Izraela, poniżył je i wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie odrzucił je od
swego oblicza.
21
Albowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izrael obrał
sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał Izraela od Pana
i doprowadził go do wielkiego grzechu.
22
Izraelici naśladowali wszystkie
grzechy, które Jeroboam popełnił – nie odstąpili od nich.
23
Aż wreszcie Pan
odrzucił Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie
sługi swoje, proroków. I przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę
do Asyrii, gdzie są aż do dnia dzisiejszego.

Pochodzenie Samarytan

24
Król asyryjski kazał przyjść ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z
Chamat i z Sefarwaim, i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów.
Wzięli więc oni w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej miejscowościach.

25
W początkach swego zamieszkania nie oddawali oni tam czci Panu, zatem
Pan nasyłał na nich lwy, które wśród nich dokonywały spustoszenia.
26

Doniesiono więc królowi asyryjskiemu: “Ludy, które zabrałeś do niewoli i
osiedliłeś w miejscowościach Samarii, nie znają obrzędu Boga tego kraju. I
nasłał na nich lwy, które ich zabijają, ponieważ nie znają oni obrzędu Boga
kraju”.
27
Wtedy król asyryjski przykazał: “Zaprowadźcie tam jednego z
kapłanów, których stamtąd zabraliście do niewoli. Niech idzie i mieszka tam,
i naucza ich obrzędu Boga tego kraju!”
28
Wtedy jeden z kapłanów, których
zabrano do niewoli z Samarii, odszedł i zamieszkał w Betel, i pouczał ich,
jak mają oddawać cześć Panu.

29
Każdy naród tworzył sobie własnych bogów i stawiał ich w świątyniach
wyżynnych, które zbudowali Samarytanie – każdy naród w tych miejscowościach,
w których mieszkał.
30
Mianowicie: ludzie z Babilonu ulepili Sukkot-Benota,
ludzie z Kuta ulepili Nergala, ludzie z Chamat, ulepili Aszima,
31
Awwici
ulepili Nibchaza i Tartaka, Sefarwaici zaś palili swoje dzieci w ogniu na
cześć Adrameleka i Anammeleka – bogów Sefarwaim.
32
Czcili również Pana,
lecz spomiędzy swoich ustanowili sobie kapłanów na wyżynach, którzy
sprawowali dla nich obrzędy w świątyniach wyżynnych.
33
Czcili Pana i
zarazem służyli bożkom swoim według zwyczajów ludów, z których [krain]
zostali przesiedleni.

34
Jeszcze do dzisiejszego dnia postępują według starych zwyczajów. Nie
czczą Pana i nie postępują według Jego postanowień i nakazów, według Prawa i
polecenia, jakie Pan dał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.
35
Pan
zawarł z nimi przymierze i przykazał im: “Nie będziecie czcili bogów obcych,
nie będziecie oddawać im pokłonu, nie będziecie im służyli i nie będziecie
im składali ofiar.
36
Jedynie Pana, który wyprowadził was z kraju Egiptu
mocą wielką i ramieniem wyciągniętym – Jego czcić będziecie, Jemu będziecie
oddawać pokłon i Jemu składać ofiary.
37
Postanowień i nakazów, Prawa i
polecenia, które napisał wam, przestrzegać będziecie i wypełniać je na
zawsze. Obcych zaś bogów czcić nie będziecie.
38
Nie zapominajcie o
przymierzu, które z wami zawarłem, i nie czcijcie bogów obcych.
39
Czcijcie
jedynie Pana, Boga waszego, a On wyzwoli was z mocy wszystkich waszych
nieprzyjaciół”.
40
Lecz oni nie słuchali, tylko postępowali według swoich
starych zwyczajów.

41
Ludy więc owe czciły Pana i zarazem służyły swoim bożkom. Również ich
dzieci oraz dzieci ich dzieci postępują tak, jak czynili ich ojcowie – aż do
dnia dzisiejszego.

Zostaw wpis