Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 18)

SCHYŁEK KRÓLESTWA JUDY: EZECHIASZ, PROROK IZAJASZ I ASYRIA

Ezechiasz królem Judy (728-688)

1
W trzecim roku [panowania] Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego,
Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim.
2
W chwili objęcia rządów
miał dwadzieścia pięć lat i panował dwadzieścia dziewięć lat w Jerozolimie.
Jego matce było na imię Abijja – córka Zachariasza.
3
Czynił on to, co jest
słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak jego przodek, Dawid.
4
On to
usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego,
którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu
ofiary kadzielne – nazywając go Nechusztan.

5
W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego
do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed
nim.
6
Przylgnął do Pana – nie zerwał z Nim i przestrzegał Jego przykazań,
które Pan zlecił Mojżeszowi.
7
Toteż Pan był z nim. We wszystkim, co
przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i
nie był mu poddany.
8
To on pokonał Filistynów aż do Gazy i jej okolic, od
wieży strażniczej aż do miasta warownego.

Zajęcie Samarii i deportacja (721)

9
W czwartym roku [panowania] króla Ezechiasza, który był siódmym rokiem
Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego – wyruszył Salmanassar, król
asyryjski, przeciw Samarii i oblegał ją.
10
Zdobyto ją po upływie trzech
lat. W szóstym roku [panowania] Ezechiasza, który jest dziewiątym rokiem
[panowania] Ozeasza, króla izraelskiego, zdobyta została Samaria.
11
Król
asyryjski przesiedlił Izraelitów w niewolę do Asyrii i osiedlił ich w
Chalach, nad Chabor, rzeką Gozanu, i w miastach Medów.
12
[Stało się tak]
dlatego, że nie słuchali głosu Pana, Boga swego, i przekroczyli Jego
przymierze – wszystko, cokolwiek przykazał Mojżesz, sługa Pański. Nie
słuchali tego ani nie spełniali.

Najazd Sennacheryba

13
W czternastym roku panowania króla Ezechiasza najechał Sennacheryb,
król asyryjski, wszystkie warowne miasta judzkie i zdobył je.
14
Wtedy
Ezechiasz, król judzki, wysłał poselstwo do króla asyryjskiego do Lakisz ze
słowami: “Zbłądziłem. Odstąp ode mnie! Cokolwiek [jako karę] mi nałożysz, to
poniosę”. Król asyryjski wymierzył Ezechiaszowi, królowi Judy, trzysta
talentów srebra i trzydzieści talentów złota.
15
I Ezechiasz dostarczył
wszystkich pieniędzy, które znajdowały się w świątyni Pańskiej i w skarbcach
pałacu królewskiego.
16
W tym samym czasie Ezechiasz kazał oderwać obicia
drzwi i futryn świątyni Pańskiej, które król judzki Ozjasz kazał obić
metalem – i dał je królowi asyryjskiemu.

Bluźniercza mowa rabsaka

17
Z Lakisz król asyryjski posłał naczelnego dowódcę, przełożonego
dworzan i rabsaka z licznym wojskiem do Jerozolimy, przeciw królowi
Ezechiaszowi. Wyruszyli i przyszli do Jerozolimy, zatrzymali się przy kanale
wyższej sadzawki na drodze Pola Folusznika
18
i polecił zawołać króla.
Wyszli do nich: zarządca pałacu Eliakim, syn Chilkiasza, pisarz Szebna i
pełnomocnik Joach, syn Asafa.
19
Wtedy rabsak odezwał się do nich:
“Powiedzcie Ezechiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: Cóż to za
bezpieczeństwo, któremu zaufałeś?
20
Myślisz może, iż próżne słowa zdołają
zastąpić radę i siłę do walki? W kimże pokładasz ufność, że się przeciwko
mnie zbuntowałeś?
21
Oto ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce
trzcinowej, która gdy się kto oprze na niej, wchodzi w dłoń i przebija ją.
Takim jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają.
22

Jeśli mi powiecie: “W Panu, Bogu naszym, położyliśmy ufność”, to czyż On nie
jest tym, którego wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz, nakazując Judzie i
Jerozolimie: Przed tym tylko ołtarzem w Jerozolimie, będziecie pokłon
oddawać [Bogu]?
23
Teraz więc, proszę, zrób zakład z panem moim, królem
asyryjskim! Dam ci dwa tysiące koni, jeżeli zdołasz wystawić do nich
jeźdźców.
24
Jak zmusisz do odwrotu namiestnika, jednego z najmniejszych
sług pana mego? Lecz ty zaufałeś Egiptowi, ze względu na rydwany i jazdę.
25

A teraz czyż to ja wbrew woli Pańskiej wyruszyłem przeciwko temu miejscu,
aby je pustoszyć? Pan powiedział do mnie: “Wyrusz przeciwko temu krajowi i
spustosz go!”"

26
Eliakim, syn Chilkiasza, Szebna i Joach powiedzieli do rabsaka: “Mów,
prosimy, do sług twoich po aramejsku, gdyż rozumiemy [ten język]; nie mów do
nas po hebrajsku wobec słuchającego ludu, który jest na murach”.
27
Lecz
rabsak im odrzekł: “Czy do pana twego i do ciebie posłał mię pan mój, abym
mówił te słowa? Czy raczej do ludzi, którzy siedzą na murach [skazani] na
jedzenie swego kału i picie swego moczu razem z wami?”
28
Stał więc rabsak i
wołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowami: “Słuchajcie słów wielkiego
króla, króla asyryjskiego!
29
Tak mówi król: Niech was nie zwodzi Ezechiasz,
ponieważ nie potrafi was ocalić z mojej ręki,
30
i niech was Ezechiasz nie
ożywia nadzieją w Panu, zapewniając: Pan wybawi nas na pewno i nie wyda
miasta tego w ręce króla asyryjskiego.
31
Nie słuchajcie Ezechiasza, bo tak
mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mną pokój i mnie się poddajcie! A
będziecie jedli owoce ze swej winorośli i ze swego drzewa figowego, i
będziecie pili wodę każdy ze swej cysterny,
32
aż przyjdę zabrać was do
kraju, który jest podobny do waszego – kraju zboża i moszczu, kraju chleba i
winnic, kraju oliwy i miodu, abyście żyli, a nie umarli. Nie słuchajcie
Ezechiasza, ponieważ oszukuje was, mówiąc: Wybawi nas Pan!
33
Czy naprawdę
bogowie narodów zdołali wybawić każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego?

34
Gdzie są bogowie Chamatu i Arpadu, gdzie bogowie Sefarwaim, <Heny i Iwwy?
Gdzie są bogowie Samarii?> Czy wybawili Samarię z mojej ręki?
35
Którzy
spośród wszystkich bogów tych krajów wybawili swe kraje z mojej ręki, żeby
miał Pan wybawić z mojej ręki Jerozolimę?”

36
Lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa, bo taki był rozkaz
królewski: “Nie odpowiadajcie mu!”
37
Z rozdartymi więc szatami przyszli do
króla zarządca pałacu Eliakim, syn Chilkiasza, pisarz Szebna i syn Asafa,
pełnomocnik Joach, i oznajmili mu wypowiedź rabsaka.

Zostaw wpis