Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 24)

1
Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny. Jojakim był
mu poddany przez trzy lata, następnie na nowo zbuntował się przeciwko niemu.

2
Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały
Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów – wysłał ich przeciw
Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Pan wypowiedział przez
sługi swoje, proroków.
3
Jedynie z powodu gniewu Pana przyszło to na Judę
po to, by go odrzucić od oblicza Jego skutkiem grzechów Manassesa,
odpowiednio do wszystkiego, co popełnił.
4
A także skutkiem krwi niewinnej,
którą wylał, topiąc Jerozolimę w niewinnej krwi, Pan już nie chciał
przebaczyć.

5
A czyż pozostałe dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie są opisane
w Księdze Kronik Królów Judy?
6
I spoczął Jojakim ze swymi przodkami, a syn
jego Jojakin został w jego miejsce królem.

7
Król egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju, ponieważ król
babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego, od Potoku
Egipskiego aż do rzeki Eufratu.

Jechoniasz (598/7) i pierwsze przesiedlenie

8
W chwili objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat i panował w
Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta – córka
Elnatana z Jerozolimy.
9
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich,
zupełnie tak, jak jego ojciec.

10
W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli
przeciw Jerozolimie i oblegli miasto.
11
Nabuchodonozor, król babiloński,
stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je.
12
Wtedy Jojakin,
król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi
sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku
swego panowania.

13
Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby
pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał
Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej – tak jak Pan przepowiedział.

14
I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt
i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych, oraz
wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju.
15

Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego
dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.
16

Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w
liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do
niewoli, do Babilonu.

17
W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja,
Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.

Sedecjasz królem (597-586)

18
W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i
panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chamutal -
córka Jeremiasza z Libny.
19
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich,
zupełnie tak, jak Jojakin.
20
Prawdziwie, z powodu gniewu Pana przyszło to
na Jerozolimę i na Judę, tak iż w końcu odrzucił On ich od oblicza swego.
Sedecjasz zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu.

Zostaw wpis