Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 25)

Oblężenie i zburzenie Jerozolimy (587/586)

1
W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia
miesiąca przybył król babiloński, Nabuchodonozor, wraz z całym swoim
wojskiem przeciw Jerozolimie, obległ ją, budując dokoła niej wały
oblężnicze.
2
Miasto było oblężone aż do jedenastego roku [panowania] króla
Sedecjasza.
3
[W czwartym zaś miesiącu], dziewiątego dnia miesiąca, kiedy
głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju,
4

uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez
bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś
znajdowali się dokoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie.
5

Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha, całe zaś
jego wojsko opuściło go idąc w rozsypkę.
6
Pojmali więc króla i zaprowadzili
go do króla babilońskiego, do Ribla, i wydali na niego wyrok.
7
Synów
Sedecjasza wymordowano na jego oczach, a [król babiloński] rozkazał wyłupić
oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Następnie
uprowadził go do Babilonu.

8
W piątym zaś miesiącu, siódmego dnia miesiąca – był to dziewiętnasty
rok [panowania] króla babilońskiego, Nabuchodonozora – wkroczył do
Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla
babilońskiego.
9
Spalił świątynię Pańską, pałac królewski i wszystkie domy
Jerozolimy – wszystkie wielkie domy spalił ogniem.
10
Całe zaś wojsko
chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło cały mur
dokoła Jerozolimy.

Drugie przesiedlenie i złupienie świątyni

11
Resztę zaś ludu, która pozostała w mieście, zbiegów, którzy przeszli
do króla babilońskiego, oraz resztę tłumu Nebuzaradan, dowódca straży
przybocznej, przesiedlił na wygnanie.
12
Lecz spośród biednego ludu ziemi
dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych jako uprawiających winnice
i jako rolników.
13
Chaldejczycy połamali kolumny z brązu w świątyni
Pańskiej, podstawy oraz “morze” z brązu w świątyni Pańskiej, a brąz z nich
przenieśli do Babilonu.
14
Zabrali również kotły, łopatki, nożyce, czasze i
wszystkie przedmioty z brązu, których używano do służby Bożej.
15
Dowódca
straży przybocznej zabrał także popielnice i kropielnice, które były całe ze
złota i całe ze srebra.
16
A brązu z dwóch kolumn, jednego “morza” i
podstaw, które Salomon sprawił dla świątyni Pańskiej – z tych wszystkich
przedmiotów niepodobna było zważyć.
17
Osiemnaście łokci wynosiła wysokość
jednej kolumny, głowica jej była z brązu, a wysokość głowicy wynosiła pięć
łokci. Naokoło głowicy była siatka z jabłkami granatu – wszystko z brązu.
Druga kolumna miała takie same [jabłka granatu] nad siatką.

18
Dowódca straży przybocznej pojmał Seracjasza, najwyższego kapłana,
Sefaniasza, kapłana zastępcę, oraz trzech stróżów progów.
19
Z miasta zaś
pojmał jednego dworzanina, który był dowódcą wojskowym, pięciu ludzi spośród
najbliższego otoczenia króla, których znaleziono w mieście, pisarza dowódcy
wojska, sporządzającego spis ludności kraju, oraz sześćdziesięciu spośród
prostej ludności kraju, przebywającej w mieście.
20
Nebuzaradan, dowódca
straży przybocznej, pojmał ich i zaprowadził do króla babilońskiego do
Ribla.
21
Król babiloński kazał ich zabić i zamordowano ich w Ribla, w kraju
Chamat. Wówczas Juda został uprowadzony do niewoli z dala od własnego kraju.

Godoliasz rządcą Judy

22
A dla ludności, która pozostała w kraju Judy – którą zostawił
Nabuchodonozor, król babiloński, wyznaczył na rządcę Godoliasza, syna
Achikama, syna Szafana.
23
Wszyscy dowódcy wojskowi i ich ludzie dowiedzieli
się, że król babiloński wyznaczył na rządcę Godoliasza, i przyszli do
Godoliasza, do Mispa, mianowicie: Izmael, syn Netaniasza, Jochanan, syn
Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta z Netofy, Jaazaniasz, syn Maakatyty – oni
wraz ze swoimi ludźmi.
24
Wtedy Godoliasz złożył przysięgę im oraz ich
ludziom i powiedział do nich: “Nie lękajcie się służyć Chaldejczykom,
mieszkajcie w kraju, służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze
powodziło”.

25
Lecz siódmego miesiąca przyszedł Izmael, syn Netaniasza, syna
Eliszama, z rodu królewskiego, a z nim dziesięciu ludzi i zabili Godoliasza
oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Mispa.
26
Wówczas cały
lud – od najmniejszego aż do największego – i dowódcy wojskowi powstali i
wyruszyli do Egiptu, ponieważ bali się Chaldejczyków.

Ułaskawienie króla Jojakina

27
W trzydziestym siódmym roku po uprowadzeniu do niewoli Jojakina,
króla judzkiego, dwunastego miesiąca, dnia dwudziestego siódmego miesiąca -
Ewil Merodak, król babiloński, w roku objęcia swej władzy ułaskawił
Jojakina, króla judzkiego, i kazał wyprowadzić go z więzienia.
28
Rozmawiał
z nim łaskawie i wyniósł jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z
nim w Babilonie.
29
Zdjął więc Jojakin swoje szaty więzienne i jadał zawsze
u króla przez wszystkie dni swego życia.
30
Król babiloński zapewnił mu
stałe utrzymanie, dzień po dniu, przez cały czas jego życia.

Zostaw wpis