Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 1)

SALOMON

Salomon składa Bogu ofiary i na własną prośbę otrzymuje od Niego
mądrość

1
Umocnił się potem Salomon, syn Dawida, w swojej władzy królewskiej, a Pan,
Bóg jego, był z nim i bardzo go wywyższył.
2
Przemówił wówczas Salomon do
całego Izraela, do tysiączników i setników, do sędziów i do wszystkich
książąt całego Izraela, naczelników rodów.
3
Poszedł potem Salomon i z nim
całe zgromadzenie na wyżynę, która jest w Gibeonie, ponieważ tam był Namiot
Spotkania z Bogiem, jaki sporządził Mojżesz, sługa Pański, na pustyni.
4

Jednakże Arkę Bożą przeniósł Dawid z Kiriat-Jearim na miejsce przez siebie
przygotowane dla niej, rozbił bowiem dla niej namiot w Jerozolimie.
5
Tam
przed przybytkiem Pańskim znajdował się ołtarz z brązu, który wykonał
Besaleel, syn Uriego, syna Chura. Do Niego po radę poszedł Salomon i
zgromadzenie.
6
Wstąpił tam Salomon przed oblicze Pana na ów ołtarz z
brązu, który należy do Namiotu Spotkania, i kazał złożyć na nim tysiąc
ofiar całopalnych.
7
Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: “Proś o
to, co mam ci dać”.
8
A Salomon odrzekł Bogu: “Tyś okazywał mojemu ojcu,
Dawidowi, wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w miejsce jego królem.
9
Teraz
Panie Boże, niech się wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu Dawidowi, bo Ty
sprawiłeś, iż jestem królem nad narodem tak licznym, jak proch ziemi.
10
Daj
mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu: któż
bowiem zdoła sądzić ten lud Twój wielki?”
11
Wówczas odpowiedział Bóg
Salomonowi: “Ponieważ dążeniem twego serca było, nie żeby prosić o bogactwo,
o skarby i chwałę, ani o śmierć tych, którzy cię nienawidzą, ani o długie
życie, ale pragnąłeś dla siebie mądrości i wiedzy, aby sądzić mój lud, nad
którym ustanowiłem cię królem,
12
przeto daję ci mądrość i wiedzę, ponadto
obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed
tobą i nie będą mieli po tobie”.
13
Odszedł wówczas Salomon z wyżyny, która
jest w Gibeonie, sprzed Namiotu Spotkania do Jerozolimy i panował nad
Izraelem.
14
Powiększył następnie Salomon liczbę rydwanów oraz jezdnych, tak
że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił
ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
15
Złożył zaś król
srebra i złota w Jerozolimie jak kamieni, co do ilości – jak sykomor w
Szefeli, jeśli chodzi o ich liczbę.
16
Konie, które posiadał Salomon,
sprowadzał z Egiptu i z Koa: wędrowni kupcy króla sprowadzali je za
pieniądze z Koa.
17
Przybywali i przywozili z Egiptu rydwan za sześćset
syklów, konia zaś za sto pięćdziesiąt. Tak samo za ich pośrednictwem
sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich.
18
Rozkazał
też Salomon, aby wybudowano dom dla imienia Pańskiego, a dla niego samego
pałac królewski.

Zostaw wpis