Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 11)

Rządy Roboama

1
Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał pokolenie Judy i Beniamina, to
jest sto osiemdziesiąt tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z
Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi.
2
Wówczas Pan
skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego:
3
“Powiedz królowi judzkiemu,
Roboamowi, synowi Salomona, i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie,
oznajmiając:
4
Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z waszymi braćmi.
Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze Mnie zostało zrządzone to, co się
stało”. Posłuchali rozkazu Pańskiego i zawrócili z drogi przeciw
Jeroboamowi.
5
Roboam osiadł w Jerozolimie i wybudował umocnione twierdze w
Judzie.
6
Odbudował także Betlejem, Etam, Tekoa,
7
Bet-Sur, Soko, Adullam,
8

Gat, Mareszę, Zif,
9
Adoraim, Lakisz, Azekę,
10
Sorea, Ajjalon, Hebron; były
to miasta warowne w Judzie i Beniaminie.
11
Wzmocniwszy twierdze, dał im
dowódców oraz zapasy żywności, oliwy i wina.
12
W każdym takim mieście
złożył tarcze i dzidy oraz bardzo je umocnił. Należały do niego tylko Juda i
Beniamin.
13
Kapłani i lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu,
garnęli się do niego ze wszystkich stron.
14
Lewici opuszczali swoje
pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam
wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa Pańskiego.
15
Sam sobie ustanawiał
kapłanów na wyżynach dla czczenia kozłów i cielców, które sporządził.
16

Przybywali więc do Jerozolimy za lewitami ze wszystkich pokoleń izraelskich
ci, którzy oddawali swe serce szukaniu Pana, Boga Izraela, aby składać
ofiary Panu, Bogu swych ojców.

17
Przez trzy lata wzmocnili oni królestwo judzkie i wspierali Roboama,
syna Salomona, albowiem przez trzy lata postępowali drogą Dawida i Salomona.

18
Potem wziął sobie Roboam za żonę Machalat, córkę Jerimota, syna Dawida,
i Abihail, córkę Eliaba, syna Jessego.
19
Urodziła mu ona synów: Jeusza,
Szemariasza i Zahama.
20
Po niej pojął Maakę, córkę Absaloma. Urodziła mu
ona Abiasza i Attaja, Zizę i Szelomita.
21
Ze wszystkich zaś swoich żon i
nałożnic <miał bowiem osiemnaście żon i sześćdziesiąt nałożnic> Roboam
najbardziej ukochał Maakę, córkę Absaloma. Łącznie był on ojcem dwudziestu
ośmiu synów i sześćdziesięciu córek.
22
Na pierwszym miejscu postawił Roboam
syna Maaki, Abiasza, aby był dowódcą wśród swoich braci, jego bowiem
zamierzał ustanowić królem.
23
Następnie postąpił roztropnie, ponieważ
rozesłał wszystkich swoich synów po ziemi Judy i Beniamina, do wszystkich
obwarowanych miast. Dał im wówczas mnóstwo żywności i postarał się dla nich
o wiele żon.

Zostaw wpis