Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 13)

Abiasz wojuje z Jeroboamem

1
Abiasz objął rządy w Judzie w osiemnastym roku [panowania] króla
Jeroboama.
2
Trzy lata królował w Jerozolimie. Jego matce było na imię
Maaka, córka Uriela z Gibea. Między Abiaszem a Jeroboamem trwała walka.

3
Wojnę rozpoczął Abiasz siłą czterystu tysięcy walecznych wojowników,
wyborowych mężczyzn, Jeroboam zaś uszykował do walki osiemset tysięcy
wyborowych mężczyzn, dzielnych wojowników.
4
Abiasz wstąpił na szczyt góry
Semaraim, położonej wśród gór efraimskich, i rzekł: “Słuchajcie mię,
Jeroboamie i cały Izraelu!
5
Czyż nie wiecie, że Pan, Bóg Izraela, dał
panowanie nad Izraelem, i to na wieki, Dawidowi, jemu i jego potomkom
nierozerwalnym przymierzem?
6
Tymczasem powstał Jeroboam, syn Nebata, a
sługa Salomona, syna Dawida, i zbuntował się przeciw swemu panu.
7
Zebrali
się potem u niego lekkomyślni mężowie, synowie Beliala, i sprzeciwili się
synowi Salomona, Roboamowi, który był młodzieńcem bojaźliwego serca i
dlatego im się nie oparł.
8
Teraz zaś spiskujecie, aby oprzeć się panowaniu
Pańskiemu, [sprawowanemu] poprzez potomków Dawida i jesteście licznym tłumem
i macie ze sobą złote cielce, które wam, jako bogów, sporządził Jeroboam.
9

Czy to nie wy wygnaliście kapłanów Pańskich, synów Aarona, i lewitów, czyż
to nie wy poczyniliście sobie kapłanów, jak u ludów krajów pogańskich?
Każdy, który przychodzi z młodym cielcem i siedmioma baranami, aby go
wyświęcono na kapłana, staje się kapłanem tego, który nie jest Bogiem.
10

Dla nas Pan jest naszym Bogiem i nie porzuciliśmy Go. Kapłani na usługach
Pana są potomkami Aarona, a także spełniają swe czynności lewici.
11
Każdego
ranka i wieczora składają Panu całopalne ofiary, wonne kadzidła, [troszczą
się] o chleby pokładne na czystym stole, o złoty świecznik i jego lampy,
aby płonęły co wieczór, albowiem my przestrzegamy zarządzeń Pana, Boga
naszego, wy zaś opuściliście Go.
12
A oto z nami na czele Bóg i Jego kapłani
oraz trąby sygnałowe, aby grzmiały przeciwko wam, Izraelici. Nie walczcie z
Panem, Bogiem waszych ojców, albowiem nie powiedzie się wam”.

13
Tymczasem Jeroboam rozkazał zasadzce zejść na tyły i tak sam znalazł
się wobec Judy, a zasadzka na tyłach.
14
Obrócił się wówczas Juda, a oto
czeka go walka i z przodu, i od tyłu. Zawołali zatem do Pana, a kapłani
zadęli w trąby.
15
Wtedy wszyscy z Judy podnieśli okrzyk bojowy i gdy oni
krzyczeli, Bóg pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i pokolenia
Judy.
16
Uciekli potem Izraelici przed Judą, a Bóg oddał ich w ręce Judy.
17

Pobili ich wtedy Abiasz i jego lud oraz zadali wielką klęskę, tak że padło
wówczas z Izraela śmiertelnie rannych pięćset tysięcy wyborowych mężczyzn.

18
Upokorzyli się więc Izraelici, natomiast silnymi i odważnymi poczuli się
potomkowie Judy, ponieważ oparli się Panu, Bogu swych ojców.
19
Abiasz
ścigał Jeroboama i zabrał mu miasta: Betel z miejscowościami przynależnymi,
Jeszanę z miejscowościami przynależnymi i Efron z miejscowościami
przynależnymi.
20
Za życia Abiasza Jeroboam nie mógł już powrócić do sił;
potem poraził go Pan, i umarł.
21
Wzmocnił się więc Abiasz. Wziął on sobie
czternaście żon i miał z nich dwudziestu dwóch synów i szesnaście córek.
22

Pozostałe zaś dzieje Abiasza oraz wszystko, co uczynił, i słowa opisane są w
opowiadaniu proroka Iddo.
23
Spoczął następnie Abiasz ze swymi przodkami i
pochowano go w Mieście Dawidowym. Jego syn Asa został w jego miejsce królem.
Za jego dni spokój w kraju panował przez dziesięć lat.

Zostaw wpis