Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 15)

Przestrogi proroka Azariasza

1
A duch Boży spoczął na Azariaszu, synu Odeda.
2
Wyszedł on naprzeciw Asie
i rzekł mu: “Posłuchajcie mię, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan jest z
wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, znajdziecie, a
jeśli Go opuścicie, i On was opuści.
3
Przez długi czas był Izrael bez Boga
prawdziwego i bez kapłana nauczyciela, i bez Prawa.
4
Zwrócił się wówczas w
swej udręce ku Panu, Bogu Izraela. Szukał Go, a On dał mu się odnaleźć.
5
W
owych to czasach nie było pokoju dla wychodzącego i wracającego, albowiem
zawisł wielki niepokój nad wszystkimi mieszkańcami kraju.
6
Naród powstał
przeciw narodowi, miasto przeciw miastu, albowiem Bóg przez różne uciski
dopuszczał na nich to zamieszanie.
7
Wy zaś bądźcie mocni i nie opuszczajcie
rąk, bo jest zapłata za wasze czyny”.
8
Gdy Asa usłyszał te słowa i to
proroctwo <proroka Odeda>, nabrał otuchy i usunął obrzydliwości z całej
ziemi Judy i Beniamina oraz miast, które zdobył na górze Efraima, i odnowił
ołtarz Pański, który znajdował się przed przedsionkiem Pańskim.
9
Zebrał
potem wszystkich [ludzi] z Judy i Beniamina oraz wszystkich z Efraima i
Manassesa, i Symeona przebywających z nimi, bo przeszli oni w wielkiej
liczbie z Izraela do niego, widząc, że ich Bóg, Jahwe, był z nim.
10

Zgromadzili się więc w Jerozolimie w trzecim miesiącu piętnastego roku
panowania Asy.
11
Ofiarowali w owym dniu dla Pana z łupu, jak przynieśli,
siedemset wołów i siedem tysięcy owiec.
12
Zobowiązali się przymierzem
szukać Pana, Boga ich ojców, z całego serca i z całej duszy.
13
Będzie
skazany na śmierć każdy, kto by – mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta -
nie szukał Pana, Boga Izraela.
14
Przysięgli więc wobec Pana donośnie wśród
okrzyków radości i dźwięków trąb i rogów.
15
A wszyscy z Judy cieszyli się z
tej przysięgi, ponieważ z całego serca swego przysięgli sobie i z całą
chęcią szukali Go, wskutek czego pozwolił znaleźć im pokój na wszystkich
granicach.
16
Król Asa nawet swą matkę Maakę pozbawił godności [królowej] za
to, że sporządziła obrzydliwość ku czci Aszery. Asa ściął tę obrzydliwość,
porąbał i spalił przy potoku Cedron.
17
Ale choć nie usunięto wyżyn z
Izraela, jednak serce Asy w ciągu całego życia jego pozostało szczere.
18
W
świątyni Bożej złożył sprzęty poświęcone na ofiarę przez swojego ojca i
przez siebie: srebro, złoto oraz naczynia.
19
Wojny zaś nie było aż do
trzydziestego piątego roku panowania Asy.

Zostaw wpis