Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 21)

Zbrodnie Jorama i kara za nie

1
Jozafat spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich
przodkach w Mieście Dawidowym, a jego syn Joram został w jego miejsce
królem.
2
Miał on sześciu braci, synów Jozafata: Azariasza, Jechiela,
Zachariasza, Azariasza, Mikaela i Szefatiasza. Wszyscy byli synami Jozafata,
króla judzkiego.
3
Obdarował ich ojciec bogatymi darami w srebrze i złocie
oraz w kosztownościach, razem z warownymi miastami Judy. Władzę królewską
jednak oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodny.
4
Joram więc wziął we
władanie królestwo swego ojca i umocniwszy się, pozabijał mieczem wszystkich
swoich braci oraz niektórych książąt Izraela.
5
Joram miał trzydzieści dwa
lata w chwili objęcia rządów i osiem lat panował w Jerozolimie.
6
Kroczył on
drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił dom Achaba, ponieważ córka
Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich.
7

Jednakże Pan nie chciał zniszczyć domu Dawida ze względu na przymierze,
które z nim zawarł, gdy mu obiecał, iż da mu przed sobą ród na zawsze.
8
Za
jego to czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla.
9

Wtedy więc Joram wraz ze swoimi dowódcami i ze wszystkimi rydwanami
przekroczył granicę. Wstawszy potem w nocy, pobił Edomitów, którzy go
otaczali, wraz z dowódcami rydwanów.
10
I wyrwał się Edom spod władzy Judy
aż po dziś dzień. W tym samym czasie wyrwała się także Libna spod jego
władzy, ponieważ opuścił on Pana, Boga swych ojców.
11
On też ustanowił
wyżyny na górach judzkich i doprowadził do wiarołomstwa mieszkańców
Jerozolimy, wiodąc Judę na złą drogę.
12
Przyszło potem do niego pismo od
proroka Eliasza tej treści: “Tak mówi Pan, Bóg twego praojca Dawida:
Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata ani drogami Asy, króla
judzkiego,
13
lecz postępowałeś drogą królów izraelskich i doprowadziłeś
Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom
Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca, lepszych od
ciebie,
14
oto Pan uderzy cię wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi
synowie, twoje żony i cały twój majątek.
15
Ciebie zaś samego dotknie
ciężkimi chorobami, chorobą wnętrzności. W końcu z powodu tej choroby w
ciągu dwóch lat wyjdą ci wnętrzności”.
16
Poruszył też Pan przeciw Joramowi
wrogiego ducha Filistynów i Arabów, którzy mieszkali obok Kuszytów.
17

Wkroczyli więc do Judy, zniszczyli ją, zabierając cały majątek, jaki znalazł
się w pałacu królewskim, ponadto uprowadzili jego synów i żony, tak iż nie
został mu żaden inny syn, poza Joachazem, najmłodszym z jego synów.
18
Po
tym wszystkim dotknął go Pan nieuleczalną chorobą wnętrzności,
19
która
trwała dwa lata, aż w końcu drugiego roku, gdy nadeszła ostatnia chwila,
wyszły mu wnętrzności na skutek choroby i zmarł wśród dokuczliwych boleści.
A lud jego nie spalił mu kadzidła, jak palił jego przodkom.
20
W chwili
objęcia rządów miał on trzydzieści dwa lata i osiem lat panował w
Jerozolimie. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Pogrzebano go w Mieście
Dawidowym, ale nie w grobach królewskich.

Zostaw wpis