Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 26)

Gospodarność i potęga wojskowa Ozjasza

1
Cały naród Judy wziął Ozjasza, który miał wtedy szesnaście lat, i obrał go
królem w miejsce jego ojca Amazjasza.
2
To on obwarował Elat i przywrócił go
Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami.
3
W chwili objęcia rządów
Ozjasz miał szesnaście lat i panował pięćdziesiąt dwa lata w Jerozolimie.
Matce jego było na imię Jekolia z Jerozolimy.
4
Czynił on to, co jest
słuszne w oczach Pańskich we wszystkim, tak jak czynił jego ojciec Amazjasz.

5
Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak
długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił.
6
Wyruszył wówczas, by walczyć z
Filistynami. Zrobił wyłomy w murach Gat, Jabne i Aszdodu, a odbudował miasta
w okolicy Aszdodu i w kraju Filistynów.
7
Wspomagał go Bóg przeciwko
Filistynom i przeciwko Arabom, mieszkającym w Gur-Baal, i przeciwko
Meunitom.
8
Także i Ammonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława jego imienia
doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny.
9
Wybudował
też Ozjasz baszty w Jerozolimie nad Bramą Węgła, nad Bramą Doliny, nad
Narożnikiem i umocnił je.
10
Wybudował również wieże w pustyni i wykopał
liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła na Szefeli i na płaskowyżu -
a także rolników i uprawiających winnice na wzgórzach i w ogrodach, kochał
się bowiem w uprawie ziemi.
11
Ozjasz miał wojsko wyćwiczone do walki,
gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddziały, obliczone przez pisarza
Jejela i nadzorcę Maasejasza, pod rozkazami jednego z dowódców królewskich -
Chananiasza.
12
Całkowita liczba naczelników rodów nad tymi dzielnymi
wojownikami wynosiła dwa tysiące sześciuset.
13
Pod ich rozkazami było
wojsko złożone z trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset ludzi wyćwiczonych do
walki, pełnych siły do tego, by wesprzeć króla przeciw wrogom.
14
Ozjasz
przygotował im, to jest całemu wojsku, tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki
i kamienie do proc.
15
W Jerozolimie polecił on zbudować machiny wojenne
według pomysłu konstruktora, do umieszczenia na wieżach i narożnikach celem
ciskania strzał i wielkich kamieni. W ten sposób sława jego rozeszła się
daleko, bo doznawał on naprawdę przedziwnej pomocy, aż stał się tak
potężnym.

Pycha i kara za nią

16
A kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu.
Wykroczył przeciw Panu, Bogu swemu, wszedł bowiem do świątyni Pańskiej, aby
złożyć ofiarę kadzielną na ołtarz kadzenia.
17
Wszedł za nim kapłan
Azariasz, a z nim osiemdziesięciu odważnych kapłanów Pańskich.
18
Powstali
przeciw królowi Ozjaszowi i powiedzieli mu: “Ozjaszu, nie do ciebie należy
składanie ofiar kadzielnych Panu, lecz do kapłanów. Są oni synami Aarona, na
to poświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z miejsca świętego, boś
się sprzeniewierzył i nie przyniesie ci to chwały u Pana”.
19
Wówczas Ozjasz
zapałał gniewem, a w jego ręku była jeszcze kadzielnica. Gdy pałał gniewem
na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd, wobec kapłanów w świątyni
Pańskiej, przed ołtarzem kadzenia.
20
Najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy
inni kapłani zwrócili się do niego: a oto miał on trąd na czole. Natychmiast
więc wypędzili go stamtąd. On sam nawet się spieszył do wyjścia, bo dotknął
go Pan.
21
I pozostał król Ozjasz trędowaty aż do dnia swej śmierci, i
mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został ze świątyni Pańskiej,
podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud.
22

Pozostałe zaś dzieje Ozjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane przez proroka
Izajasza, syna Amosa.
23
I spoczął Ozjasz ze swymi przodkami, i pochowano go
z jego przodkami na polu obok grobu królów. Mówiono bowiem: “On był
trędowaty”. Syn jego Jotam został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis