Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 28)

Odstępstwo Achaza

1
Achaz w chwili objęcia rządów miał dwadzieścia lat, a szesnaście lat
panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach
Pańskich, tak jak czynił jego praojciec Dawid,
2
lecz kroczył drogami królów
Izraela, nawet sporządził Baalom posągi ulane z metalu.
3
On to składał
ofiary kadzielne w Dolinie Synów Hinnoma i przeprowadził swego syna przez
ogień – na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed
Izraelitami.
4
Składał też ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i
pagórkach, i pod każdym drzewem zielonym.

Kara

5
Dlatego wydał go Pan, Bóg jego, w ręce króla Aramu. Pobito go i
uprowadzono od niego wielką liczbę jeńców, których zaprowadzono do Damaszku.
On zaś sam został wydany w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką
klęskę.
6
Pekach, syn Remaliasza, wymordował wówczas jednego dnia w Judzie
sto dwadzieścia tysięcy ludzi, samych dzielnych wojowników, bo opuścili oni
Pana, Boga swych ojców.
7
Dzielny wojownik efraimski Zikri zabił wówczas
syna królewskiego Maasejasza, zarządcę pałacu Azrikama i namiestnika
królewskiego Elkanę.
8
Izraelici wzięli do niewoli od swoich braci [z Judy]
dwieście tysięcy żon, synów i córek, pobrali też od nich wielki łup i
uprowadzili to wszystko do Samarii.

Wystąpienie proroka Odeda

9
Był tam jednak prorok Pański, imieniem Oded, który wyszedł przed
wojska powracające do Samarii i rzekł im: “Oto Pan, Bóg ojców waszych, w
swoim gniewie przeciw Judzie wydał ich w wasze ręce i zabiliście ich z
okrucieństwem, które dosięgło nieba.
10
Teraz zamierzacie ujarzmić dla
siebie synów Judy i Jerozolimy jako waszych niewolników i niewolnice. Tylko
czy wy sami nie macie win wobec Pana, Boga waszego?
11
Posłuchajcie mnie
teraz: Odeślijcie jeńców, których wzięliście spośród waszych braci, bo
inaczej spadnie na was płonący gniew Pański”.
12
Powstali wtedy niektórzy
mężowie spośród naczelników – synów Efraima: Azariasz, syn Jochanana,
Berekiasz, syn Meszillemota, Ezechiasz, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja,
stanęli przed tymi, którzy wracali z wojskiem,
13
i rzekli im: “Nie
wprowadzajcie tutaj jeńców, będziemy bowiem winni wobec Pana; czy
zamierzacie powiększyć nasze winy i grzechy? Wina nasza bowiem i tak jest
wielka, a płonący gniew Pański ciąży nad Izraelem”.
14
Żołnierze uwolnili
jeńców, a łup zostawili przed naczelnikami i całym zgromadzeniem.
15

Mężowie, imiennie wybrani do tego zadania, zajęli się pokrzepieniem jeńców:
nagich przyodziano [odzieżą wziętą] z łupu, ubrano ich i obuto, dano im jeść
i pić, namaszczono, następnie posadziwszy osłabionych na osłach, wprowadzono
ich do Jerycha, miasta palm, do ich braci, sami zaś wrócili do Samarii.

Ponowna niewierność Achaza

16
W tym czasie król Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego z prośbą
o pomoc.
17
Wkroczyli bowiem Edomici i pobiwszy Judę, wzięli jeńców.
18

Filistyni także uderzyli na judzkie miasta Szefeli i Negebu, zdobywając
Bet-Szemesz, Ajjalon, Gederot, Soko wraz z miejscowościami przynależnymi,
Timnę z miejscowościami przynależnymi, Gimzo z miejscowościami
przynależnymi. Tam też osiedli.
19
Stało się to, ponieważ Pan upokarzał
Judę, ze względu na króla Izraela, Achaza, który popierał zepsucie w Judzie
i bardzo sprzeniewierzał się wobec Pana.
20
Przybył potem do niego
Tiglat-Pileser, król asyryjski, ale przygniótł go raczej, niż wspomógł.
21

Chociaż Achaz obrabował świątynię Pańską, pałac królewski i naczelników,
obdarowując tym króla asyryjskiego, i tak nic mu to nie pomogło.
22
W czasie
tego ucisku król Achaz nadal sprzeniewierzał się Panu.
23
Składał bowiem
ofiary bogom Damaszku, którzy go pokonali, i mówił: “Bogowie królów Aramu
dali im pomoc. Będę im składał ofiary, a pomogą mi”. Lecz przyczyniły się
one do upadku i jego, i całego Izraela.
24
Zabrał też Achaz naczynia
świątyni Bożej i pokruszył je. Zamknął bramy świątyni Pańskiej, a wystawił
sobie ołtarze we wszystkich zakątkach Jerozolimy.
25
W każdym też judzkim
mieście ustanawiał wyżyny, aby składać ofiary kadzielne dla obcych bogów,
przez co rozgniewał Pana, Boga swych przodków.
26
Pozostałe zaś jego dzieje
i przedsięwzięcia od najwcześniejszych do ostatnich, są opisane w Księdze
Królów judzkich i izraelskich.
27
Spoczął potem Achaz ze swymi przodkami i
pochowano go w mieście, w Jerozolimie, ale nie w grobach królów judzkich.
Jego syn Ezechiasz został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis