Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 31)

Reorganizacja służby Bożej

1
Kiedy to wszystko się zakończyło, wszyscy Izraelici, którzy tam byli,
udali się do miast Judy, zniszczyli wtedy stele, połamali aszery, znieśli
całkowicie wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy i Beniamina, Efraima i
Manassesa. Potem powrócili wszyscy Izraelici do swych miast, każdy do swej
posiadłości.
2
Ezechiasz przywrócił zmiany kapłanów i lewitów: w każdej z
ich zmian, odpowiednio do służby, kapłanów i lewitów: do składania całopaleń
i ofiar biesiadnych, aby pełnili służbę i odprawiali, i śpiewali pieśni
pochwalne w bramach obozu Pańskiego.
3
Część z majątku królewskiego
przeznaczono na ofiary całopalne, a mianowicie na całopalenia poranne i
wieczorne, na całopalenia w szabaty, w dni nowiu księżyca i uroczystości -
tak, jak to przepisane w Prawie Pańskim.
4
Rozkazał też ludowi, mieszkańcom
Jerozolimy, aby oddawali części należne kapłanom i lewitom, aby mogli oni
wytrwać w Prawie Pańskim.
5
Skoro tylko rozszedł się ten rozkaz, ofiarowali
Izraelici pierwociny zboża, moszczu, oliwy i miodu oraz wszelkich
ziemiopłodów i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego.
6
Izraelici i
potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, dostarczyli
dziesięcinę z wołów i owiec, oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich
Bogu. Składali to wszystko na stosy.
7
Trzeciego miesiąca rozpoczęli kłaść
te stosy, a w miesiącu siódmym zakończyli.
8
Przyszedłszy potem Ezechiasz i
jego naczelnicy i zobaczywszy stosy, błogosławili Pana i Jego lud, Izraela.

9
Pytał wówczas Ezechiasz kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów.
10

Odpowiedział mu wówczas Azariasz, arcykapłan z rodu Sadoka: “Gdy zaczęto
wnosić tę świętą daninę do domu Pańskiego, najedliśmy się i nasycili, i
pozostało jeszcze w obfitości, albowiem Pan pobłogosławił swój lud i dlatego
pozostało to mnóstwo rzeczy”.
11
Rozkazał więc Ezechiasz przygotować składy
w świątyni Pańskiej. Gdy je przygotowali,
12
wnieśli tam świętą daninę, to
jest dziesięcinę i rzeczy święte. Przełożonym nad nimi został lewita
Konaniasz i jego brat Szimei, jako drugi,
13
a Jechiel, Azazjasz, Nachat,
Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakiasz, Machat i Benajasz byli
nadzorcami pod kierunkiem Konaniasza i jego brata Szimejego, zgodnie z
poleceniem króla Ezechiasza i przełożonego świątyni Bożej – Azariasza.
14
A
nadzorcą nad dobrowolnymi ofiarami dla Boga był lewita Kore, syn Jimny,
odźwierny od wschodu, który przekazywał świętą daninę na rzecz Pana i rzeczy
najświętsze.
15
Pod jego władzą byli: Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz,
Amariasz, Szekaniasz, którzy mieszkali w miastach kapłańskich, aby stale
rozdzielać należności swym braciom podzielonym na zmiany, od wielkiego aż do
małego -
16
poza wpisanymi do rodowodów mężczyznami od trzech lat wzwyż -
wszystkim, którzy przychodzili do świątyni Pańskiej, aby zapewnić służbę
codzienną, według ich odpowiednich czynności i zmian.
17
Spisu kapłanów
dokonywano według ich rodów, lewitów zaś od dwudziestu lat wzwyż, według ich
czynności i zmian.
18
Wpisano również ich dzieci, żony, synów i córki do
całego zgromadzenia, bo oni byli obowiązani oddać się na stałe rzeczom
świętym.
19
Dla synów zaś Aarona, kapłanów mieszkających na obszarze
pastwisk ich miast, w każdym mieście byli imiennie wyznaczeni mężowie do
wydawania części należnej każdemu mężczyźnie spośród kapłanów i każdemu
wciągniętemu do rodowych spisów lewitów.
20
Takie to rozporządzenia wydał
Ezechiasz dla całej ziemi Judy i czynił to, co dobre, słuszne i wierne jest
przed Panem, Bogiem jego.
21
We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w
zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie Prawa czy przykazań,
szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się szczęściło.

Zostaw wpis