Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 5)

Przeniesienie Arki Przymierza

1
Tak ukończono całą robotę, której dokonał Salomon w świątyni Pańskiej.
Potem Salomon wniósł i umieścił w skarbcu domu Bożego święte dary swego ojca
Dawida: srebro, złoto i wszystkie sprzęty.
2
Wtedy też Salomon zwołał
starszyznę Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów
Izraelitów do Jerozolimy, na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z
Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu.
3
Zebrali się więc u króla wszyscy
Izraelici na święto, siódmego miesiąca.
4
Kiedy przyszła cała starszyzna
Izraela, lewici wzięli Arkę
5
i wnieśli ją oraz Namiot Spotkania i wszystkie
święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici.
6

Król zaś Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim przed
Arką, składali na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczono
z powodu wielkiej ilości.
7
Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza
Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, to jest do Miejsca
Najświętszego, pod skrzydła cherubów,
8
a cheruby miały tak rozpostarte
skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu.
9

Drążki te były tak długie, że ich końce były widoczne przed sanktuarium poza
Arką, z zewnątrz jednak nie były widoczne. Pozostają one tam aż do dnia
dzisiejszego.
10
W Arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, <tablic
Przymierza>, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, gdy Pan zawarł przymierze
z Izraelitami w czasie ich wyjścia z Egiptu.

Obłok chwały Pańskiej wypełnia świątynię

11
Kiedy wyszli kapłani z Miejsca Świętego – gdyż wszyscy znajdujący się
[tam] kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany -
12

wszyscy lewici śpiewający: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia,
ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza [grając] na cymbałach, harfach i
cytrach, a z nimi stu dwudziestu kapłanów, grających na trąbach -
13
kiedy
tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden
głos wysławiający majestat Pana, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze
trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest
dobry i że na wieki Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały
Pańskiej,
14
tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z
powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą.

Zostaw wpis