Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 7)

Poświęcenie świątyni

1
Skoro Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił
całopalenie oraz żertwy, a chwała Pańska wypełniła dom.
2
Kapłani nie mogli
wejść do domu Pańskiego, ponieważ chwała Pańska napełniła dom Pański.
3

Wszyscy zaś Izraelici, widząc zstępujący ogień i chwałę Pańską spoczywającą
nad świątynią, upadli twarzą ku ziemi, na posadzkę, i oddali pokłon, a potem
wysławiali Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość.
4
Król zaś i
cały lud składali ofiary przed obliczem Pana.
5
Król Salomon złożył w
ofierze dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. I tak
poświęcili dom Boży – król i cały naród.
6
Kapłani trwali przy swoich
powinnościach, lewici zaś – z instrumentami muzycznymi, które sprawił król
Dawid dla wtórowania pieśniom na cześć Pana: bo na wieki Jego łaskawość, gdy
Dawid wychwalał Go za ich pośrednictwem. Naprzeciw nich trąbili kapłani, a
cały Izrael stał.
7
Potem poświęcił Salomon środkową część dziedzińca przed
świątynią Pańską, bo dokonał tam ofiary całopalnej i z tłuszczu ofiar
biesiadnych, gdyż brązowy ołtarz, który sprawił Salomon, nie mógł pomieścić
całopaleń i ofiar z pokarmów i tłuszczów.
8
Wtedy Salomon, a z nim wielkie
zgromadzenie całego Izraela, od Wejścia do Chamat aż do Potoku Egipskiego,
obchodzili uroczyste święto przez siedem dni.
9
W ósmym dniu odbyło się
uroczyste zebranie, bo siedem dni trwało poświęcenie ołtarza i siedem dni
uroczystość.
10
A w dwudziestym trzecim dniu siódmego miesiąca odesłał lud
do ich namiotów – ludzi radosnych i wdzięcznych w sercu za te wszystkie
dobrodziejstwa, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, Salomonowi i swemu ludowi
izraelskiemu.

Boże ostrzeżenie

11
Salomon ukończył świątynię Pańską i pałac królewski oraz szczęśliwie
wykonał wszystko to, co pragnął sprawić w świątyni Pańskiej i w swoim
pałacu.
12
Wówczas Salomonowi w nocy ukazał się Pan i rzekł mu: “Wysłuchałem
twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar.
13
Gdy zamknę
niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola,
lub gdy ześlę na mój lud zarazę,
14
jeśli upokorzy się mój lud, nad którym
zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a
odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im
grzechy, a kraj ich ocalę.
15
Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje
uważne na modlitwę w tym miejscu.
16
Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom,
aby tam było Imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą
skierowane przez wszystkie dni.
17
Ty zaś, jeśli będziesz postępował wobec
Mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, dbając o to, aby wypełniać wszystko,
do czego cię zobowiązałem, jeśli będziesz strzegł moich praw i nakazów -
18

utrwalę tron twego królestwa, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi,
mówiąc: Nie będzie ci odjęty potomek od rządów nad Izraelem.
19
Ale jeżeli
odwrócicie się ode Mnie i porzucicie moje prawa i nakazy, które wam dałem,
oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i oddawać im pokłon -
20
to
wykorzenię was z mojej ziemi, którą wam dałem, a dom, który poświęciłem memu
Imieniu, odtrącę od mego oblicza i uczynię z niego przedmiot przypowieści i
pośmiewiska u wszystkich narodów.
21
Świątynia, która była tak wspaniała,
będzie dla każdego przechodzącego obok niej przedmiotem zdumienia, tak iż
zapyta: “Dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni?”
22
A
odpowiedzą: “Dlatego, że opuścili Pana, Boga ich ojców, który wyprowadził
ich z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz oddawali im
pokłon i służyli: dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście”".

Zostaw wpis