Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 20)

Powstanie Szeby

1
Znalazł się tam przypadkiem pewien niegodziwiec, któremu było na imię
Szeba, syn Bikriego, Beniaminita. Zatrąbił on w róg i krzyknął:

“Nie mamy działu wspólnego z Dawidem
ani dziedzictwa z synem Jessego.
O, Izraelu:
Niech każdy idzie do swego namiotu!”

2
Wtedy wszyscy ludzie z Izraela odstąpili Dawida i poszli za Szebą, synem
Bikriego. Ludzie jednak z Judy od Jordanu aż do Jerozolimy stali wiernie
przy swoim królu.

3
Dawid przybył do domu w Jerozolimie. Dziesięć swych nałożnic, które
zostawił celem pilnowania pałacu, kazał niezwłocznie przeprowadzić do domu
będącego pod strażą. Tam otoczył je opieką, lecz więcej się do nich nie
zbliżał. Żyły tak oddzielone aż do dnia swej śmierci – jakby wdowy za życia.

4
Pewnego razu odezwał się król do Amasy: “Zwołaj do mnie ludzi z Judy w
ciągu trzech dni, a potem stawisz się tutaj”.

5
Amasa udał się w celu zwołania pokolenia Judy, przedłużał jednak swój
pobyt poza czas wyznaczony.
6
Dawid powiedział Abiszajowi: “Szeba, syn
Bikriego, będzie dla nas o wiele gorszy niż Absalom. Zbierz zaraz sługi
swojego pana i puść się za nim w pogoń, aby nie znalazł sobie jakich miast
warownych i nie zniknął nam z oczu”.

7
Ludzie Joaba wyruszyli więc za nim wraz z Keretytami, Peletytami i
wszystkimi bohaterami. Ciągnęli z Jerozolimy, by ścigać Szebę, syna
Bikriego.
8
Znajdowali się właśnie obok wielkiego kamienia, który jest w
Gibeonie, gdy spotkał ich Amasa. Joab ubrany był w zbroję, na którą
przepasał miecz, przypięty w swojej pochwie do bioder; wysunął się on i
wypadł.
9
Joab przemówił do Amasy: “Jak zdrowie, mój bracie?” Joab ujął przy
tym Amasę prawą ręką za brodę, aby go ucałować.
10
Amasa nie zwrócił jednak
uwagi na miecz w drugiej ręce Joaba. Ten pchnął go nim w podbrzusze tak, że
wnętrzności wylały się na ziemię. Drugiego ciosu nie potrzeba było zadawać,
bo [Amasa] umarł. Joab i Abiszaj, brat jego, puścili się w pogoń za Szebą,
synem Bikriego.
11
Jeden z młodych ludzi Joaba zatrzymał się nad ciałem i
wołał: “Kto miłuje Joaba i kto jest za Dawidem, niech idzie za Joabem”.
12

Amasa leżał zbroczony krwią pośrodku ruchliwej drogi. Człowiek ów zauważył,
że przystaje cały lud. Odrzucił więc Amasę z drogi na pole i przykrył go
płaszczem: zauważył bowiem, że każdy z przechodniów zatrzymywał się.
13
Po
usunięciu go z drogi, wszyscy szli za Joabem, aby ścigać Szebę, syna
Bikriego.

14
Joab przeszedł przez ziemie wszystkich pokoleń izraelskich do
Abel-Bet-Maaka. Zebrali się też wszyscy sprzymierzeńcy i poszli za nim.
15

Przyszedłszy, oblegli Szebę w Abe-Bet-Maaka. Dokoła miasta zbudowali nasyp,
wznoszący się na wysokość murów. Całe wojsko, które miał Joab przy sobie,
przyłożyło się do prac, zmierzających do zniszczenia murów.
16
Z miasta
zawołała wtedy pewna mądra kobieta: “Słuchajcie! Słuchajcie! Powiedzcie,
proszę, Joabowi: “Zbliż się tutaj, bo chcę z tobą pomówić”".

17
Kiedy przybliżył się Joab, kobieta spytała: “Ty jesteś Joab?”
Odpowiedział: “Tak, ja”. Powiedziała wtedy do niego: “Posłuchaj słów
służebnicy swojej”. Odrzekł: “Słucham”.
18
I mówiła dalej, co następuje: “Od
najdawniejszych czasów zwykło się mówić w ten sposób: “Należy zapytać w Abel
i tak niech załatwią!
19
Należę do najspokojniejszych i najwierniejszych w
Izraelu”. Ty chcesz zburzyć główne miasto izraelskie. Dlaczego zamierzasz
zniszczyć dziedzictwo Pana?”
20
Joab odrzekł: “O, dalekie, dalekie to ode
mnie. Nie zamierzam ani burzyć, ani niszczyć.
21
Nie tak sprawa wygląda.
Jednak człowiek pewien z góry Efraima, któremu na imię Szeba, syn Bikriego,
podniósł rękę na króla Dawida. Oddajcie więc jego samego, a odstąpię od
miasta”. Kobieta odpowiedziała Joabowi: “Zaraz głowę jego wyrzucę ci przez
mur”.
22
Udała się więc mądra kobieta do całego ludu. Ścięto głowę Szeby,
syna Bikriego, i rzucono ją Joabowi. On zaś kazał zagrać na rogu i
odstąpiono od miasta. Każdy udał się do swego namiotu. Joab tymczasem wrócił
do króla w Jerozolimie.

23
Joab zamianowany został dowódcą całego wojska izraelskiego, Benajasz
zaś, syn Jojady – dowódcą Keretytów i Peletytów.
24
Adoram został
przełożonym robotników pracujących przymusowo, Jozafat, syn Achiluda, został
pełnomocnikiem,
25
Szeja pisarzem, a Sadok i Abiatar – kapłanami.
26

Również Ira, pochodzący od Jaira, został kapłanem Dawida.

Zostaw wpis