Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 3)

1
Wojna między domem Saula a domem Dawida przedłużała się. Dawid jednak
stawał się mocniejszy, natomiast dom Saula był coraz słabszy.

Rodzina Dawida

2
Synowie, którzy urodzili się Dawidowi w Hebronie: pierworodnym był
Amnon z Achinoam pochodzącej z Jizreel,
3
drugim był Kileab z Abigail,
[dawnej] żony Nabala z Karmelu, a trzecim Absalom z Maaki, córki Talmaja,
króla Geszur,
4
czwartym był Adoniasz, syn Chaggity, piątym zaś Szefatiasz,
syn Abitali,
5
szóstym był Jitream z Egli, żony Dawida. Ci urodzili się
Dawidowi w Hebronie.

Abner

6
W czasie trwania wojny między domem Saula a domem Dawida Abner
zyskiwał na znaczeniu w domu Saula.
7
Otóż Saul miał nałożnicę, której na
imię było Rispa, córkę Ajji. Rzekł <Iszbaal> do Abnera: “Czemu to zbliżyłeś
się do nałożnicy mego ojca?”
8
Te słowa Iszbaala wywołały wielki gniew
Abnera. Zawołał: “Czyż to ja jestem przywódcą judzkich psów? Właśnie teraz,
gdy okazuję przywiązanie domowi Saula, twego ojca, jego krewnym i
przyjaciołom, i nie dopuszczam, byś wpadł w ręce Dawida, ty doszukujesz się
przestępstwa w sprawie tej kobiety.
9
Niechaj to Bóg uczyni z Abnerem i
tamto mu dorzuci, jeżeli nie dokonam tego, co Pan przyrzekł Dawidowi:
10

Odbiorę królestwo domowi Saula, umocnię natomiast władzę Dawida nad Izraelem
i Judą od Dan do Beer-Szeby”.
11
[Iszbaal] nie mógł na to odpowiedzieć
Abnerowi ani słowa, gdyż się go obawiał.

12
Abner wysłał posłów do Dawida, <do Hebronu>, aby mu oświadczyli:
“Czyj to kraj?”, chcąc powiedzieć: Zechciej zawrzeć ze mną przymierze, a
wtedy pomogę ci w tym, by cały Izrael ku tobie się zwrócił.
13
Odpowiedział:
“Dobrze. Zawrę z tobą przymierze, lecz stawiam ci jeden warunek, którego od
ciebie żądam, mianowicie: Nie będziesz widział mojej twarzy, jeżeli nie
sprowadzisz mi Mikal, córki Saula, gdy przyjdziesz mnie zobaczyć”.
14
Dawid
wysłał też posłów do Iszbaala, syna Saula, żądając: “Zwróć moją żonę, Mikal,
którą nabyłem za sto napletków filistyńskich”.
15
Iszbaal kazał ją więc
zabrać od męża jej Paltiela, syna Lajisza.
16
Mąż szedł za nią, a
towarzysząc jej płakał aż do Bachurim. Abner rzekł jednak do niego: “Wróć
się!” I wrócił się.

17
Przeprowadził też Abner rozmowy ze starszyzną Izraela oznajmiając im:
“Już dawno okazywaliście pragnienie, aby mieć nad sobą Dawida królem.
18

Dokonajcie tego teraz, gdyż Pan dał Dawidowi taką obietnicę: Oto za
pośrednictwem mojego sługi Dawida uwolnię lud mój izraelski z rąk
filistyńskich i z rąk wszystkich wrogów”.
19
Podobnie też tłumaczył Abner
Beniaminitom. Potem udał się Abner, by donieść Dawidowi w Hebronie o
wszystkim tym, co wydało się słuszne Izraelitom i całemu domowi Beniamina.

20
Abner w towarzystwie dwudziestu mężczyzn udał się do Dawida do
Hebronu. A Dawid wyprawił ucztę Abnerowi i jego towarzyszom.
21
Wtedy Abner
oświadczył Dawidowi: “Zobowiązuję się, że pójdę, zgromadzę wszystkich
Izraelitów wokół pana mojego, króla. Oni zawrą z tobą przymierze i będziesz
sprawował nad nimi rządy według swego upodobania”. Potem Dawid odprawił
Abnera, który poszedł w pokoju.

22
Tymczasem gdy słudzy Dawida wraz z Joabem wracali z wyprawy,
przynosząc bogatą zdobycz, Abnera już nie było u Dawida w Hebronie, gdyż go
odprawił, i tamten poszedł w pokoju.
23
Po powrocie Joaba i całego wojska,
które mu towarzyszyło, doniesiono Joabowi, że Abner, syn Nera, przybył do
króla, a ten go odprawił, tak że odszedł w pokoju.
24
Udał się więc Joab do
króla i rzekł: “Coś ty uczynił? Przecież przyszedł do ciebie Abner. Dlaczego
go odprawiłeś, że odszedł w pokoju?
25
Czyż nie znasz Abnera, syna Nera?
Toż on przyszedł cię oszukać i wywiedzieć się o twych zamiarach i o twych
wszystkich przedsięwzięciach”.

26
Skoro tylko Joab wyszedł od Dawida, wysłał za Abnerem gońców, którzy
zawrócili go od cysterny Sira. A Dawid o tym nie wiedział.
27
Kiedy Abner
wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go do środka bramy pod pozorem, że chce
z nim poufnie porozmawiać. Tam zadał mu śmiertelny cios w podbrzusze za krew
swego brata Asahela.
28
Gdy Dawid otrzymał o tym wiadomość, powiedział: “Ani
ja, ani moje królestwo nie ma winy przed Panem za krew Abnera, syna Nera.
29

Niech [odpowiedzialność] za nią spadnie na głowę Joaba i na cały jego ród.
Oby nigdy nie ustały w domu Joaba wycieki, trąd, podpieranie się laską,
śmierć od miecza i głód chleba!”
30
A Joab i jego brat Abiszaj zamordowali
Abnera, gdyż przez niego umarł ich brat Asahel w bitwie koło Gibeonu.
31

Rzekł więc Dawid do Joaba i do wszystkich towarzyszących mu ludzi:
“Porozdzierajcie swe szaty, nałóżcie wory i podnieście lament wobec [zwłok]
Abnera”. Król Dawid postępował za marami.
32
Kiedy Abnera grzebano w
Hebronie, król głośno płakał nad grobem Abnera, płakali też wszyscy ludzie.

33
Król ułożył pieśń żałobną i zaśpiewał ją:
“Czemuż to umarł Abner, tak jak ginie nikczemnik?

34
Wszak ręce twoje nie były spętane
ani nogi twoje nie skute łańcuchem.
Jak napadnięty przez złoczyńców umarłeś”.
Znów wzmogło się zawodzenie ludu.

35
Gdy zaś zebrał się lud, usiłował wymusić na Dawidzie, by jeszcze za dnia
spożył posiłek, Dawid jednak postanowił: “Niech mi to Bóg uczyni i tamto
dorzuci, jeślibym przed zachodem słońca skosztował chleba lub
czegokolwiek”.
36
Kiedy doszło to do wiadomości ludu, uznał on to za
słuszne; wszystko zresztą, co uczynił król, uważał za słuszne.
37
Wszyscy
zebrani i cały Izrael przekonali się, że śmierć Abnera, syna Nera, nie
została spowodowana przez króla.
38
Król powiedział również do sług swoich:
“Czy wy nie wiecie, że zginął dzisiaj wódz, i to znaczny w Izraelu?
39

Tymczasem ja czuję się jeszcze słaby, mimo że namaszczony zostałem na króla.
Ci zaś mężowie, synowie Serui, są dla mnie zbyt potężni. Niechże Pan odpłaci
złoczyńcom według ich niegodziwości!”

Zostaw wpis