Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 10)

OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA

O rzekomej słabości Apostoła

1
Zresztą ja sam, Paweł, upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa,
ja, który będąc między wami, uchodzę w oczach waszych za pokornego a z
daleka od was jestem dla was zbyt surowy,
2
ja was proszę: żebym nie musiał
odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, co
sądzą, że postępujemy według ciała.
3
Chociaż bowiem w ciele pozostajemy,
nie prowadzimy walki według ciała,
4
gdyż oręż bojowania naszego nie jest z
ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy
ukryte knowania
5
i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki
umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi
6
z gotowością ukarania każdego
nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe.
7

Zauważcie to, co [jest zresztą] oczywiste! Jeżeli ktoś jest przekonany, że
należy do Chrystusa, niechże znów weźmie pod własną rozwagę i to, że my
również podobnie jak on, jesteśmy Chrystusowi.
8
Choćby mi bowiem wypadło
jeszcze bardziej chlubić się z władzy jaką nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie
ku zagładzie waszej, nie będę się wstydził dlatego [rzekomo],
9
iżby się nie
wydało, że chcę was straszyć listami.
10
“Listy bowiem – jak utrzymują – są
groźne i nieubłagane, lecz gdy się zjawia osobiście, słaby jest, a jego mowa
nic nie znaczy”.
11
Kto tak sądzi, niech sobie zapamięta, że jakimi jesteśmy
w słowach naszych listów będąc poza wami, takimi też będziemy w czynie jako
obecni wśród was.

Przeciwko posądzaniu Apostoła o próżne ambicje

12
Nie mamy bowiem odwagi ani równać się, ani stawiać siebie obok tych,
którzy zachwalają sami siebie; nie okazują wielkiego rozsądku gdy siebie
samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą.
13
Nie
będziemy się wynosili ponad miarę, lecz będziemy się oceniali według granic
wyznaczonych nam przez Boga, a sięgających aż do was.
14
Nie przekraczamy
bowiem [słusznej] miary jak ci, którzy do was jeszcze nie dotarli; przecież
doszliśmy do was z Ewangelią Chrystusa.
15
Nie przechwalamy się ponad miarę
kosztem cudzych trudów. Mamy jednak nadzieję, że w miarę rosnącej w was
wiary, my również wzrastać będziemy według naszej miary,
16
niosąc Ewangelię
poza wasze granice, a nie chlubiąc się tym, co już było dokonane przez
innych.
17
Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi.
18
Nie ten jest
bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan.

Zostaw wpis