Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 1)

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA

O SŁOWIE

Prolog

1
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.

2
Ono było na początku u Boga.

3
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.

4
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,

5
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

6
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.

7
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.

8
Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.

9
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.

10
Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.

11
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.

12
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –

13
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.

14
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

15
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: “Ten był, o którym
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był
wcześniej ode mnie”.
16
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po
łasce.
17
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa.
18
Boga nikt nigdy nie widział, Ten
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

PIERWSZA PASCHA – ŚWIADECTWA I ZNAKI

Świadectwo Jana Chrzciciela

19
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy
kapłanów i lewitów z zapytaniem: “Kto ty jesteś?”,
20
on wyznał, a nie
zaprzeczył, oświadczając: “Ja nie jestem Mesjaszem”.
21
Zapytali go: “Cóż
zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: “Nie jestem”. “Czy ty jesteś
prorokiem?” Odparł: “Nie!”
22
Powiedzieli mu więc: “Kim jesteś, abyśmy mogli
dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”
23
Odpowiedział: “Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak
powiedział prorok Izajasz”.
24
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.
25
I
zadawali mu pytania, mówiąc do niego: “Czemu zatem chrzcisz, skoro nie
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”
26
Jan im tak
odpowiedział: “Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,

27
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u
Jego sandała”.
28
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu,
gdzie Jan udzielał chrztu.

29
Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: “Oto
Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
30
To jest Ten, o którym
powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż
był wcześniej ode mnie.
31
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”.
32
Jan dał takie
świadectwo: “Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął
na Nim.
33
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym
chrzcił wodą, powiedział do mnie: “Ten, nad którym ujrzysz Ducha
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem
Świętym”.
34
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Świadectwo uczniów

35
Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami

36
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: “Oto Baranek Boży”.
37
Dwaj
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
38
Jezus zaś
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: “Czego
szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: “Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu -
gdzie mieszkasz?”
39
Odpowiedział im: “Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około
godziny dziesiątej.
40
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i
poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.
41
Ten spotkał najpierw
swego brata i rzekł do niego: “Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa.
42
I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: “Ty
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.

43
Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: “Pójdź za Mną!”.
44
Filip zaś pochodził z
Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
45
Filip spotkał Natanaela i
powiedział do niego: “Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i
Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”.
46
Rzekł do niego Natanael: “Czyż
może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: “Chodź i zobacz!”
47

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: “Patrz,
to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
48
Powiedział do Niego
Natanael: “Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: “Widziałem cię, zanim cię
zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.
49
Odpowiedział Mu Natanael:
“Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”
50
Odparł mu
Jezus: “Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem
figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
51
Potem powiedział do niego:
“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów
Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Zostaw wpis